ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΙΧΟΥ &ΔΑΠΕΔΟΥ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΙΧΟΥ &ΔΑΠΕΔΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Εγχώρια Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Παραγωγική Διαδικασία
1.3 Περιγραφή Προϊόντων
1.4 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2. Η Ζήτηση για Κεραμικά Πλακίδια
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Κεραμικών Πλακιδίων Τοίχου και Δαπέδου
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Δίκτυα Διανομής – Προώθηση Προϊόντων
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Κεραμικών Πλακιδίων
4.1 Παραγωγή Κεραμικών Πλακιδίων - Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1Εισαγωγές
4.2.2Εξαγωγές
4.3 Η Εγχώρια Αγορά Κεραμικών Πλακιδίων
Η Συγκέντρωση στον Κλάδο - Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά Κεραμικών Πλακιδίων στο Εξωτερικό
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Κεραμικών Πλακιδίων Δαπέδου και Τοίχου (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Κεραμικών Πλακιδίων Δαπέδου και Τοίχου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Επιχειρήσεις κατασκευής κεραμικών πλακιδίων και κυβόλιθων (2003)
Πίνακας 2.1 Αριθμός νέων κατοικιών (2000-2007)
Πίνακας 2.2 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (1995-2007)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (1996-2007)
Πίνακας 2.4 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2000-2006)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2000-2007)
Πίνακας 2.6 Εθνικοί δείκτες και μεγέθη που σχετίζονται με το βιοτικό επίπεδο των καταναλωτών (2002-2006)
Π2.1 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2002-2007)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2002-2007)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2002-2007)
Π2.5 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 2601/98 και στο Ν. 3299/04 (Μάιος 1998-31.08.2007)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων δαπέδου και τοίχου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2002-2006)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες παραγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων δαπέδου και τοίχου
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2002-2007)
Πίνακας 3.6 Επωνυμίες εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη κατά μέσο ενημέρωσης (2003-2007)
Π3.2 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης κατά μέσο ενημέρωσης (2003-2007)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη πλακιδίων ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.4 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2002-2006)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2002-2006)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2002-2006)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2002-2006)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2002-2006)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2005-2006)
Π3.11 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2002-2006)
Π3.12 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2002-2006)
Π3.13 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2002-2006)
Π3.14 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2002-2006)
Π3.15 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2002-2006)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2005-2006)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή κεραμικών πλακιδίων (1996-2007)
Πίνακας 4.2 Εισαγωγές κεραμικών πλακιδίων (2003-2007)
Πίνακας 4.3 Εξαγωγές κεραμικών πλακιδίων (2003-2007)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια αγορά κεραμικών πλακιδίων (1996-2007)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς βάσει ποσότητας (2007)
Π4.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης κεραμικών πλακιδίων δαπέδου-τοίχου (2005-2007)
Π4.2 Χώρες προορισμού κεραμικών πλακιδίων δαπέδου - τοίχου (2005-2007)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή κεραμικών πλακιδίων στην Ιταλία (2001-2007)
Πίνακας 5.2 Παραγωγή κεραμικών πλακιδίων στην Ισπανία (2002-2007)
Πίνακας 5.3 Φαινομενική κατανάλωση κεραμικών πλακιδίων στις ΗΠΑ (2003-2006)