ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΙΧΟΥ &ΔΑΠΕΔΟΥ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2006
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΙΧΟΥ &ΔΑΠΕΔΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Εγχώρια Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη
1.3 Παραγωγική Διαδικασία
1.4 Περιγραφή Προϊόντων
1.5 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2. Η Ζήτηση Κεραμικών Πλακιδίων Δαπέδου και Τοίχου
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Κεραμικών Πλακιδίων Τοίχου και Δαπέδου
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Δίκτυα Διανομής – Προώθηση Προϊόντων
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Κεραμικών Πλακιδίων
4.1 Παραγωγή Κεραμικών Πλακιδίων-Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1 Εισαγωγές Κεραμικών Πλακιδίων
4.2.2 Εξαγωγές Κεραμικών Πλακιδίων
4.3 Η Εγχώρια Αγορά Κεραμικών Πλακιδίων
Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Διεθνής Αγορά Κεραμικών Πλακιδίων
5.1 Η Ευρωπαϊκή Αγορά
5.2 Η Παγκόσμια Αγορά
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP A.E.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Επιχειρήσεις κατασκευής κεραμικών πλακιδίων ανά νομό (2002)
Πίνακας 2.1 Νέες κατοικίες (2000-2005)
Πίνακας 2.2 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (1995-2005)
Πίνακας 2.3 Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου - Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές (1997-2004)
Πίνακας 2.4 Εθνικοί δείκτες και μεγέθη που σχετίζονται με το βιοτικό επίπεδο των καταναλωτών (2000-2004)
Π2.1 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2005)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. τ.μ. (2001-2005)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. κ.μ. (2001-2005)
Π2.5 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (1990-2005)
Π2.6 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 2601/98 και στο Ν. 3299/04 (Μάιος 1998-Σεπτέμβριος 2005)
Π2.7 Εξέλιξη μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων-κατοικιών (2000-2005)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων δαπέδου και τοίχου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2000-2005)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών των παραγωγικών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων δαπέδου και τοίχου
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2000-2005)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών εισαγωγικών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη πλακιδίων κατά μέσο ενημέρωσης (2001-2005)
Π3.2 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης πλακιδίων κατά μέσο ενημέρωσης (2001-2005)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη πλακιδίων ανά εμπορικό σήμα / εταιρεία (2004-2005)
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2000-2004)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2000-2004)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2000-2004)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2000-2004)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2003-2004)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2003-2004)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2003-2004)
Π3.11 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2000-2004)
Π3.12 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2000-2004)
Π3.13 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2000-2004)
Π3.14 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2000-2004)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2003-2004)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2003-2004)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή κεραμικών πλακιδίων (1996-2005)
Πίνακας 4.2 Δείκτης παραγωγής συνόλου βιομηχανίας και κεραμικών πλακιδίων (2000-2005)
Πίνακας 4.3 Εισαγωγές κεραμικών πλακιδίων (2000-2004)
Πίνακας 4.4 Εισαγωγές υαλωμένων κεραμικών πλακιδίων (2000-2004)
Πίνακας 4.5 Εισαγωγές μη υαλωμένων κεραμικών πλακιδίων (2000-2004)
Πίνακας 4.6 Εξαγωγές κεραμικών πλακιδίων (2000-2004)
Πίνακας 4.7 Εξαγωγές υαλωμένων κεραμικών πλακιδίων (2000-2004)
Πίνακας 4.8 Εξαγωγές μη υαλωμένων κεραμικών πλακιδίων (2000-2004)
Πίνακας 4.9 Εγχώρια αγορά κεραμικών πλακιδίων (1996-2005)
Πίνακας 4.10 Μερίδια αγοράς βάσει ποσότητας (2005)
Π4.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης υαλωμένων κεραμικών πλακιδίων δαπέδου-τοίχου (2002-2004)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης μη υαλωμένων κεραμικών πλακιδίων δαπέδου-τοίχου (2002-2004)
Π4.3 Χώρες προορισμού υαλωμένων κεραμικών πλακιδίων δαπέδου - τοίχου (2002-2004)
Π4.4 Χώρες προορισμού μη υαλωμένων κεραμικών πλακιδίων δαπέδου - τοίχου (2002-2004)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή κεραμικών πλακιδίων στην ΕΕ των 15 (2000-2004)
Πίνακας 5.2 Κατανάλωση κεραμικών πλακιδίων στην ΕΕ των 15 (2000-2004)
Πίνακας 5.3 Παραγωγή κεραμικών πλακιδίων στην Ιταλία (1997-2005)
Πίνακας 5.4 Εξαγωγές κεραμικών πλακιδίων στην Ιταλία (1997-2005)
Πίνακας 5.5 Κατανάλωση κεραμικών πλακιδίων στην Ιταλία (2000-2004)
Πίνακας 5.6 Παραγωγή κεραμικών πλακιδίων στην Ισπανία (1997-2004)
Πίνακας 5.7 Εξαγωγές κεραμικών πλακιδίων στην Ισπανία (1997-2004)
Πίνακας 5.8 Κατανάλωση κεραμικών πλακιδίων στην Ισπανία (2000-2004)
Πίνακας 5.9 Εγχώρια παραγωγή κεραμικών πλακιδίων στη Γερμανία (2000-2004)
Πίνακας 5.10 Εισαγωγές και εξαγωγές κεραμικών πλακιδίων στη Γερμανία (2001-2004)
Πίνακας 5.11 Εγχώρια αγορά κεραμικών πλακιδίων στη Γερμανία (2000-2005)
Πίνακας 5.12 Παγκόσμια παραγωγή κεραμικών πλακιδίων (2000-2004)
Πίνακας 5.13 Κυριότερες παραγωγικές χώρες κεραμικών πλακιδίων (2004)
Πίνακας 5.14 Παγκόσμια κατανάλωση κεραμικών πλακιδίων (2000-2005)
Πίνακας 5.15 Κυριότερες καταναλώτριες χώρες κεραμικών πλακιδίων (2004)
Πίνακας 5.16 Παραγωγή κεραμικών πλακιδίων στις ΗΠΑ (1996-2005)
Πίνακας 5.17 Εισαγωγές κεραμικών πλακιδίων από τις ΗΠΑ (1996-2005)
Πίνακας 5.18 Εξαγωγές κεραμικών πλακιδίων των ΗΠΑ (1996-2005)
Πίνακας 5.19 Εγχώρια αγορά κεραμικών πλακιδίων στις ΗΠΑ (1996-2005)
Π5.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης κεραμικών πλακιδίων στη Γερμανία (2002-2004)
Π5.2 Κυριότερες χώρες προορισμού γερμανικών εξαγωγών κεραμικών πλακιδίων (2002-2004)
Π5.3 Εγχώρια αγορά κεραμικών πλακιδίων στις ΗΠΑ (1996-2005)