ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΙΔΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΙΔΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Στον κλάδο των ειδών κεντρικής θέρμανσης δραστηριοποιείται σημαντικός
αριθμός εισαγωγικών κυρίως επιχειρήσεων, οι περισσότερες των οποίων
εισάγουν παράλληλα και άλλα προϊόντα (π.χ. κλιματιστικά μηχανήματα,
υδραυλικά είδη, είδη κρουνοποιϊας). Αναφορικά με τον παραγωγικό τομέα,
λίγες είναι οι αμιγώς κατασκευαστικές επιχειρήσεις που εξειδικεύονται
σε ορισμένα είδη κεντρικής θέρμανσης.
Στη χώρα μας κατασκευάζονται λέβητες και ορισμένα θερμαντικά σώματα.
Οι ανάγκες της εγχώριας ζήτησης σε καυστήρες και κυκλοφορητές
καλύπτονται αποκλειστικά από εισαγωγές.
Η εγχώρια παραγωγή λεβήτων (χαλύβδινων, χυτοσιδηρών και ατομικών
μονάδων θέρμανσης) ακολούθησε πτωτική πορεία την περίοδο 2004-2008 με
μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 13,5%. Το 2008, η εγχώρια παραγωγή εμφάνισε
μείωση 17,8% σε σχέση με το 2007.
Η εγχώρια αγορά (κατανάλωση σε ποσότητα) παρουσίασε μείωση το 2008/07
σε όλες τις εξεταζόμενες κατηγορίες προϊόντων. Ειδικότερα, το ποσοστό
μείωσης διαμορφώθηκε ως εξής: λέβητες και ατομικές μονάδες θέρμανσης
9,6%, καυστήρες 3,2%, θερμαντικά σώματα τύπου Ακάν 4,8%, θερμαντικά
σώματα τύπου panel 2,5% και κυκλοφορητές περίπου 10%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.4 Εξέλιξη Βασικών Οικονομικών Μεγεθών στον Κλάδο Παραγωγής Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Είδη Κεντρικής Θέρμανσης
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης
2.1.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.1.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.1.3 Λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση
2.2 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος
2.3 Μεταβολή Μέσου Ετήσιου Δείκτη Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων- Κατοικιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης
3.3 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.4 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί (2008-2009)
3.7 Κατάταξη Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας (2008-2009)
3.8 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης
3.9 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.10 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων (2005-2009)
Κερδοφορία
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί (2008-2009)
3.11 Κατάταξη Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας (2008-2009)
3.12 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.12.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.12.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου του Εμπορίου “Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός – Αερισμός”
3.13 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.13.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Παραγωγικών Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.13.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου της Βιομηχανίας Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης
3.13.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.13.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Eυρύτερου Κλάδου του Εμπορίου Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης
3.13.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός – Αερισμός”
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης
4.1 Λέβητες
4.2 Καυστήρες
4.3 Θερμαντικά Σώματα Ακάν
4.4 Θερμαντικά σώματα Panel
4.5 Κυκλοφορητές
4.6 Εξωτερικό Εμπόριο Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης
4.6.1 Εξέλιξη Εισαγωγών - Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.6.2 Εξέλιξη Εξαγωγών - Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.6.3 Δείκτες Ανταγωνιστικότητας Προϊόντων Κεντρικής Θέρμανσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης
5.1 Παραγωγή Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης σε χώρες της Ευρώπης
Θερμαντικά Σώματα
Λέβητες Κεντρικής Θέρμανσης
Κυκλοφορητές Κεντρικής Θέρμανσης
Καυστήρες Κεντρικής Θέρμανσης
5.2 Εξωτερικό Εμπόριο Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης σε Χώρες της Ευρώπης
Θερμαντικά Σώματα
Λέβητες Κεντρικής Θέρμανσης
Κυκλοφορητές Κεντρικής Θέρμανσης
Καυστήρες Κεντρικής Θέρμανσης
Ανταγωνιστικότητα των ειδών κεντρικής θέρμανσης στην Ε.Ε.
5.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία για την Γεωθερμία και την Ηλιοθερμία
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου κατασκευής σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
Π1.1 Βασικά μεγέθη του κλάδου κατασκευής σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης (2002-2008)
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (2001-2010)
Πίνακας 2.2 Μεταβολές μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων - κατοικιών (2001-2010)
Πίνακας 2.3 Μεταβολές μέσου ετήσιου δείκτη τιμών έργων κατασκευής νέων κτιρίων - κατοικιών (2001-2010)
Π2.1 Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου - Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές (2001-2010)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2009)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2001-2009)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2001-2009)
Π2.5 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος – Νοέμβριος 2010/2009)
Π2.6 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων και διοικητική περιφέρεια (2009)
Π2.7 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2000-2009)
Πίνακας 3.1 Κατανομή επιχειρήσεων κατασκευής σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης (2005– 2006)
Πίνακας 3.2 Κατανομή επιχειρήσεων «Χονδρικού εμπορίου σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης» (2005 –2006)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης (2005 - 2010)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης βάσει μικτών, καθαρών κερδών και κερδών EBITDA (2008-2009)
Πίνακας 3.7 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης (2005-2010)
Πίνακας 3.9 Συντομογραφίες επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.10 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής ειδών κεντρικής θέρμανσης βάσει μικτών κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.11 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής ειδών κεντρικής θέρμανσης βάσει καθαρών κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.12 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής ειδών κεντρικής θέρμανσης βάσει κερδών EBITDA (2008-2009)
Πίνακας 3.13 Πιστοληπτική Ικανότητα των Παραγωγικών Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.14 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.15 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο: “Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός – Αερισμός”
Πίνακας 3.16 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Παραγωγικών Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.17 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου της Βιομηχανίας Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης (2010-2009)
Πίνακας 3.18 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.19 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Εμπόριο Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης (2010-2009)
Πίνακας 3.20 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός – Αερισμός) (2010-2009)
Π3.1 Γεωγραφική Κατανομή Επιχειρήσεων “Κατασκευής σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης” (2005)
Π3.2 Γεωγραφική Κατανομή Επιχειρήσεων «Χονδρικού εμπορίου σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης» (2005)
Π3.3 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης ειδών κεντρικής θέρμανσης ανά διαφημιστικό μέσο (2006-2010)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη ειδών κεντρικής θέρμανσης ανά κατηγορία (2009-2010)
Π3.5 Διαφημιστική δαπάνη ειδών κεντρικής θέρμανσης ανά εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.6 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.7 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής ειδών κεντρικής θέρμανσης (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής ειδών κεντρικής θέρμανσης (2005-2009)
Π3.9 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής ειδών κεντρικής θέρμανσης (2005-2009)
Π3.10 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής ειδών κεντρικής θέρμανσης (2005-2009)
Π3.11 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής ειδών κεντρικής θέρμανσης (2005-2009)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής ειδών κεντρικής θέρμανσης (2008-2009)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής ειδών κεντρικής θέρμανσης (2005-2009)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής ειδών κεντρικής θέρμανσης (2005-2009)
Π3.15 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής ειδών κεντρικής θέρμανσης (2005-2009)
Π3.16 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ειδών κεντρικής θέρμανσης (2005-2009)
Π3.17 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ειδών κεντρικής θέρμανσης (2005-2009)
Π3.18 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής ειδών κεντρικής θέρμανσης (2005-2009)
Π3.19 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ειδών κεντρικής θέρμανσης (2005-2009)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής ειδών κεντρικής θέρμανσης (2008-2009)
Π3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής ειδών κεντρικής θέρμανσης (2008-2009)
Π3.22 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εισαγωγής ειδών κεντρικής θέρμανσης (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση λεβήτων και ατομικών μονάδων θέρμανσης (1992 - 2010)
Πίνακας 4.2 Μερίδια επιχειρήσεων στη συνολική παραγωγή λεβήτων και ατομικών μονάδων θέρμανσης (2010)
Πίνακας 4.3 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά των λεβήτων και ατομικών μονάδων θέρμανσης (2010)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος εγχώριας αγοράς καυστήρων (1992-2010)
Πίνακας 4.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς θερμαντικών σωμάτων τύπου ακάν
Πίνακας 4.6 Μέγεθος εγχώριας αγοράς θερμαντικών σωμάτων τύπου panel (1992-2010)
Πίνακας 4.7 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά των θερμαντικών σωμάτων panel (2010)
Πίνακας 4.8 Μέγεθος εγχώριας αγοράς κυκλοφορητών (1998-2010)
Πίνακας 4.9 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά των κυκλοφορητών κεντρικής θέρμανσης (2010)
Πίνακας 4.10 Συγκεντρωτικό μέγεθος εγχώριας αγοράς ειδών κεντρικής θέρμανσης βάσει αξίας και ποσότητας (2009-2010)
Πίνακας 4.11 Κωδικοί προϊόντων «ειδών κεντρικής θέρμανσης» σύμφωνα με την ενιαία κοινοτική κωδικοποίηση Prodcom
Πίνακας 4.12 Εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των ειδών κεντρικής θέρμανσης βάσει του δείκτη Balassa (2004-2010)
Π4.1 Εισαγωγές ειδών κεντρικής θέρμανσης (2004-2010)
Π4.2 Εξαγωγές ειδών κεντρικής θέρμανσης (2004-2010)
Π4.3 Εισαγωγές χυτοσιδηρών θερμαντικών σωμάτων ανά χώρα προέλευσης (2006-2010)
Π4.4 Εισαγωγές λοιπών θερμαντικών σωμάτων ανά χώρα προέλευσης (2006-2010)
Π4.5 Εισαγωγές χυτοσιδηρών λεβήτων ανά χώρα προέλευσης (2006-2010)
Π4.6 Εισαγωγές λοιπών λεβήτων ανά χώρα προέλευσης (2006-2010)
Π4.7 Εισαγωγές μερών λεβήτων ανά χώρα προέλευσης (2006-2010)
Π4.8 Εισαγωγές λοιπών καυστήρων (πλην εκείνων των υγρών καυσίμων, συμπερ/νων των μικτών) ανά χώρα προέλευσης (2006-2010)
Π4.9 Εισαγωγές μερών καυστήρων ανά χώρα προέλευσης (2006-2010)
Π4.10 Εισαγωγές καυστήρων υγρών καυσίμων ανά χώρα προέλευσης (2006-2010)
Π4.11 Εισαγωγές κυκλοφορητών ανά χώρα προέλευσης (2006-2010)
Π4.12 Εξαγωγές χυτοσιδηρών θερμαντικών σωμάτων κατά χώρα προορισμού (2006-2010)
Π4.13 Εξαγωγές λοιπών θερμαντικών σωμάτων κατά χώρα προορισμού (2006-2010)
Π4.14 Εξαγωγές χυτοσιδηρών λεβήτων κατά χώρα προορισμού (2006-2010)
Π4.15 Εξαγωγές λοιπών λεβήτων κατά χώρα προορισμού (2006-2010)
Π4.16 Εξαγωγές μερών λεβήτων κατά χώρα προορισμού (2006-2010)
Π4.17 Εξαγωγές λοιπών καυστήρων (πλην εκείνων των υγρών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των μικτών) κατά χώρα προορισμού (2006-2010)
Π4.18 Εξαγωγές μερών καυστήρων κατά χώρα προορισμού (2006-2010)
Π4.19 Εξαγωγές καυστήρων υγρών καυσίμων κατά χώρα προορισμού (2006-2010)
Π4.20 Εξαγωγές κυκλοφορητών κατά χώρα προορισμού (2006-2010)
Πίνακας 5.1 Κωδικοί προϊόντων ειδών κεντρικής θέρμανσης σύμφωνα με την ενιαία κοινοτική κωδικοποίηση Prodcom
Πίνακας 5.2 Διαρθρωτικά στοιχεία του κλάδου Κατασκευής σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης στην Ε.Ε. 27 (2008)
Πίνακας 5.3 Παραγωγή Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης (σε αξία) στην Ε.Ε. (27)
Πίνακας 5.4 Ευρωπαϊκή αγορά ηλιοθερμίας
Π5.1 Διαρθρωτικά στοιχεία του κλάδου κατασκευής σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης ανά χώρα της Ε.Ε. 2008
Π5.2 Παραγωγή θερμαντικών σωμάτων και μερών αυτών από σίδηρο ή χάλυβα ανά χώρα της Ε.Ε. (2005-2009)
Π5.3 Παραγωγή λεβήτων κεντρικής θέρμανσης ανά χώρα της Ε.Ε. (2005-2009)
Π5.4 Παραγωγή μερών λεβήτων κεντρικής θέρμανσης ανά χώρα της Ε.Ε. (2005-2009)
Π5.5 Παραγωγή κυκλοφορητών κεντρικής θέρμανσης και θερμού νερού ανά χώρα της Ε.Ε. (2005-2009)
Π5.6 Παραγωγή Καυστήρων υγρών καυσίμων σε Χώρες της Ευρώπης ανά χώρα της Ε.Ε. (2005-2009
Π5.7 Παραγωγή Καυστήρων στερεών ή αερίων καυσίμων (συμπεριλαμβανομένων και των μικτών) ανά χώρα της Ε.Ε. (2005-2009)
Π5.8 Παραγωγή μερών Καυστήρων σε χώρες της Ευρώπης ανά χώρα της Ε.Ε. (2005-2009)
Π5.9 Εισαγωγές θερμαντικών σωμάτων και μερών αυτών από σίδηρο ή χάλυβα, ανά χώρα της Ε.Ε. (2005-2009)
Π5.10 Εξαγωγές θερμαντικών σωμάτων και μερών αυτών από σίδηρο ή χάλυβα, ανά χώρα της Ε.Ε. (2005-2009)
Π5.11 Εισαγωγές λεβήτων κεντρικής θέρμανσης ανά χώρα της Ε.Ε. (2005-2009)
Π5.12 Εξαγωγές λεβήτων κεντρικής θέρμανσης ανά χώρα της Ε.Ε. (2005-2009)
Π5.13 Εισαγωγές μερών λεβήτων κεντρικής θέρμανσης ανά χώρα της Ε.Ε. (2005-2009)
Π5.14 Εξαγωγές μερών λεβήτων κεντρικής θέρμανσης ανά χώρα της Ε.Ε. (2005-2009)
Π5.15 Εισαγωγές κυκλοφορητών κεντρικής θέρμανσης και θερμού νερού ανά χώρα της Ε.Ε. (2005-2009)
Π5.16 Εξαγωγές κυκλοφορητών κεντρικής θέρμανσης και θερμού νερού ανά χώρα της Ε.Ε. (2005-2009)
Π5.17 Εισαγωγές καυστήρων υγρών καυσίμων ανά χώρα της Ε.Ε. (2005-2009)
Π5.18 Εξαγωγές καυστήρων υγρών καυσίμων ανά χώρα της Ε.Ε. (2005-2009)
Π5.19 Εισαγωγές καυστήρων στερεών ή αερίων καυσίμων (συμπεριλαμβανομένων και των μικτών) ανά χώρα της Ε.Ε. (2005-2009)
Π5.20 Εξαγωγές καυστήρων στερεών ή αερίων καυσίμων (συμπεριλαμβανομένων και των μικτών) ανά χώρα της Ε.Ε. (2005-2009)
Π5.21 Εισαγωγές μερών καυστήρων ανά χώρα της Ε.Ε. (2005-2009)
Π5.22 Εξαγωγές μερών καυστήρων ανά χώρα της Ε.Ε. (2005-2009)