ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΙΔΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΙΔΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΙΔΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Εγχώρια Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Κλάδου Κατασκευής Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης
2. Η Ζήτηση για Είδη Κεντρικής Θέρμανσης
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης
2.1.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.1.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.2 Οικοδομική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.3 Μεταβολή Μέσου Ετήσιου Δείκτη Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων- Κατοικιών
2.4 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά για Είδη Κεντρικής Θέρμανσης
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης
3.3 Δίκτυα Διανομής – Πιστωτική Πολιτική
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Λεβήτων και Θερμαντικών Σωμάτων Τύπου Ακάν
4.1.1 Λέβητες
4.1.2 Θερμαντικά Σώματα Τύπου Ακάν
4.2 Εξωτερικό Eμπόριο Eιδών Κεντρικής Θέρμανσης
4.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης- Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης- Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Εγχώρια Φαινομενική Κατανάλωση Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης
4.3.1 Λέβητες
4.3.2 Καυστήρες
4.3.3 Ακάν
4.3.4 Panel
4.3.5 Κυκλοφορητές
4.4 Μερίδια Εγχώριας Αγοράς Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του υποκλάδου κατασκευής σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης (1997-2004)
Πίνακας 1.2 Βασικά οικονομικά μεγέθη του υποκλάδου κατασκευής κλιβάνων και καυστήρων (1997-2004)
Πίνακας 2.1 Νέες κατοικίες και βελτιώσεις βάσει των εκδοθεισών αδειών (1987-2006)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (1990-2006)
Πίνακας 2.3 Μεταβολή (%) μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων - κατοικιών
Πίνακας 2.4 Δείκτης τιμών μεταλλικών υλικών υδρεύσεως - θερμάνσεως – υγιεινής (Ιανουάριος-Ιούνιος 2006/2007)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2000-2006)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2006)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2006)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2006)
Π2.5 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων και διοικητική περιφέρεια (2006)
Π2.6 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2000-2006)
Π2.7 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά περιφέρεια (Ιανουάριος - Ιούνιος 2007 και 2006)
Π2.8 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα κατά Περιφέρεια (Ιούνιος 2007 και 2006)
Π2.9 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 2601/98 και στο Ν. 3299/04 (Μάιος 1998-31.08.2007)
Π2.10 Μέσα θέρμανσης των νοικοκυριών ανά κατηγορία περιοχής (2004/05)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης (2002– 2006)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών παραγωγικών εταιρειών για την ανάγνωση διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης (2002-2006)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών εισαγωγικών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ειδών κεντρικής θέρμανσης ανα διαφημιστικό μέσο (2002-2006)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ειδών κεντρικής θέρμανσης ανά κατηγορία (2005-2006)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ειδών κεντρικής θέρμανσης ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.4 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης (2002-2006)
Π3.5 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης (2002-2006)
Π3.6 Αριθμοδείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης (2002-2006)
Π3.7 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης (2002-2006)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης (2005-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης (2005-2006)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης (2005-2006)
Π3.11 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης (2002-2006)
Π3.12 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης (2002-2006)
Π3.13 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης (2002-2006)
Π3.14 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης (2002-2006)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης (2005-2006)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων ειδών κεντρικής θέρμανσης (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής λεβήτων και ατομικών μονάδων θέρμανσης (1992–2006)
Πίνακας 4.2 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση λεβήτων και ατομικών μονάδων θέρμανσης (1992 - 2006)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς καυστήρων (1992 – 2006)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος εγχώριας αγοράς θερμαντικών σωμάτων τύπου Ακάν (1992 - 2006)
Πίνακας 4.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς θερμαντικών σωμάτων τύπου panel (1992-2006)
Πίνακας 4.6 Μέγεθος εγχώριας αγοράς κυκλοφορητών (1998-2006)
Π4.1 Εισαγωγές ειδών κεντρικής θέρμανσης (2002-2006)
Π4.2 Εξαγωγές ειδών κεντρικής θέρμανσης (2002-2006)
Π4.3 Εισαγωγές χυτοσιδηρών θερμαντικών σωμάτων ανά χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.4 Εισαγωγές λοιπών θερμαντικών σωμάτων ανά χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.5 Εισαγωγές χυτοσιδηρών λεβήτων ανά χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.6 Εισαγωγές λοιπών λεβήτων ανά χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.7 Εισαγωγές μερών λεβήτων ανά χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.8 Εισαγωγές λοιπών καυστήρων (πλην εκείνων των υγρών καυσίμων, συμπερ/νων των μικτών) ανά χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.9 Εισαγωγές μερών καυστήρων ανά χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.10 Εισαγωγές καυστήρων υγρών καυσίμων ανά χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.11 Εισαγωγές κυκλοφορητών ανά χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.12 Εξαγωγές χυτοσιδηρών θερμαντικών σωμάτων κατά χώρα προορισμού (2004-2006)
Π4.13 Εξαγωγές λοιπών θερμαντικών σωμάτων κατά χώρα προορισμού (2004-2006)
Π4.14 Εξαγωγές χυτοσιδηρών λεβήτων κατά χώρα προορισμού (2004-2005)
Π4.16 Εξαγωγές μερών λεβήτων κατά χώρα προορισμού (2004-2006)
Π4.17 Εξαγωγές λοιπών καυστήρων (πλην εκείνων των υγρών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των μικτών) κατά χώρα προορισμού (2004-2006)
Π4.18 Εξαγωγές μερών καυστήρων κατά χώρα προορισμού (2004-2006)
Π4.19 Εξαγωγές καυστήρων υγρών καυσίμων κατά χώρα προορισμού (2004-2006)
Π4.20 Εξαγωγές κυκλοφορητών κατά χώρα προορισμού (2004-2006)