ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

CATERING

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€
Ο συγκεκριμένος κλάδος διακρίνεται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες, το
catering δεξιώσεων (ξενοδοχειακό και μη ξενοδοχειακό), το βιομηχανικό
catering και το αεροπορικό catering (in-flight catering και
εκμετάλλευση χώρων μαζικής εστίασης εντός αεροδρομίων).
Ο τομέας του catering δεξιώσεων περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό,
εξειδικευμένων και μη, επιχειρήσεων. Αρκετές είναι και οι επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στο βιομηχανικό catering, ενώ ολιγάριθμες
εταιρείες ασχολούνται με το αεροπορικό catering.
Η συνολική εγχώρια αγορά του catering (σε αξία) ακολούθησε ανοδική
πορεία την περίοδο 1997-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό 8,6%. Όμως, από το
2009 η αγορά παρουσιάζει πτώση. Ειδικότερα, το συνολικό μέγεθος αγοράς
παρουσίασε μείωση 6% το 2009 σε σύγκριση με το 2008, ενώ το 2010
εκτιμάται ότι η αγορά μειώθηκε με υψηλότερο ρυθμό (εκτιμώμενο ποσοστό
8,5%). Ανά κατηγορία, η εγχώρια αγορά του catering δεξιώσεων
(ξενοδοχειακό και μη ξενοδοχειακό) μειώθηκε κατά 11% περίπου το
2009/2008, του βιομηχανικού catering μειώθηκε κατά 3,2% και του
αεροπορικού catering (in-flight και κυλικεία) σημείωσε οριακή μείωση
(-0,5%). Το 2009, το 42% της συνολικής αξίας της αγοράς απέσπασε το
catering δεξιώσεων. Ακολουθούν το βιομηχανικό με αντίστοιχο ποσοστό
32% και το αεροπορικό με 26%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«CATERING 2010»
Σύνοψη
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία – Περιγραφή των Παρεχόμενων Υπηρεσιών
1.4 Στοιχεία Θεσμικού Πλαισίου Τροφίμων
2. Η Ζήτηση των Υπηρεσιών Catering
2.1 Catering Δεξιώσεων
2.2 Βιομηχανικό Catering
2.3 Αεροπορικό Catering
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Υπηρεσιών Catering
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Υπηρεσιών Catering
3.3 Catering Δεξιώσεων
3.3.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Catering Δεξιώσεων
3.3.2 Πωλήσεις των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Catering Δεξιώσεων
3.3.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Catering Δεξιώσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.3.4 Παρουσίαση χώρων πραγματοποίησης εκδηλώσεων
3.4 Βιομηχανικό Catering
3.4.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Βιομηχανικού Catering
3.4.2 Πωλήσεις των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Βιομηχανικού Catering
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Βιομηχανικού Catering
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5 Αεροπορικό Catering
3.5.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Αεροπορικού Catering
3.5.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Αεροπορικού Catering
3.5.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Αεροπορικού Catering
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου “Catering”
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Υπηρεσιών Catering
4.1 Εγχώρια Αγορά Υπηρεσιών Catering – Ανάλυση ανά Κατηγορία
4.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων ανά Κατηγορία Catering
4.2.1 Catering Δεξιώσεων – Μη Ξενοδοχειακό
4.2.2 Βιομηχανικό Catering
4.2.3 Αεροπορικό Catering
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά των Υπηρεσιών Catering
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα Επιχειρήσεων
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Catering Δεξιώσεων (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Επιχειρήσεων Βιομηχανικού Catering (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Επιχειρήσεων Αεροπορικού Catering (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Γάμοι που τελέσθηκαν στην Ελλάδα το χρονικό διάστημα 2000-2008
Πίνακας 2.2 Αριθμός Γεννήσεων στην Ελλάδα το χρονικό διάστημα 2000-2008
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2000-2009)
Πίνακας 2.4 Επιβατική κίνηση εσωτερικού στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας (2000-2009)
Πίνακας 2.5 Επιβατική κίνηση εξωτερικού στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας (2000-2009)
Πίνακας 2.6 Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις σε επιλεγμένα αεροδρόμια (Ιανουάριος-Ιούνιος 2009 και 2008)
Πίνακας 2.7 Αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα (2000-2010)
Π2.1 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (2005-2009)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών catering δεξιώσεων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών catering δεξιώσεων (2005-2009)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ξενοδοχειακού catering (2005-2009)
Πίνακας 3.4 Επωνυμίες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών catering δεξιώσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Παρουσίαση χώρων πραγματοποίησης εκδηλώσεων
Πίνακας 3.6 Παρουσίαση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering (2005-2009)
Πίνακας 3.8 Επωνυμίες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.9 Παρουσίαση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αεροπορικού catering
Πίνακας 3.10 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αεροπορικού catering (2005-2009)
Πίνακας 3.11 Επωνυμίες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αεροπορικού catering για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.12 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.13 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.14 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου “Catering” (2010-2009)
Π3.1 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (2005)
Π3.2 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης υπηρεσιών catering ανά μέσο ενημέρωσης (2005-2009)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη υπηρεσιών catering ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων catering δεξιώσεων (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων catering δεξιώσεων (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων catering δεξιώσεων (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων catering δεξιώσεων (2005-2009)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων catering δεξιώσεων (2005-2009)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών catering δεξιώσεων
(2008-2009)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών catering δεξιώσεων (2008-2009)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών catering δεξιώσεων (2008-2009)
Π3.13 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering (2005-2009)
Π3.14 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering (2005-2009)
Π3.15 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering (2005-2009)
Π3.16 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering (2005-2009)
Π3.17 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering (2005-2009)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering
(2008-2009)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering (2008-2009)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering (2008-2009)
Π3.21 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων αεροπορικού catering (2005-2009)
Π3.22 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων αεροπορικού catering (2005-2009)
Π3.23 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων αεροπορικού catering (2005-2009)
Π3.24 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων αεροπορικού catering (2005-2009)
Π3.25 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων αεροπορικού catering (2005-2009)
Π3.26 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αεροπορικού catering
(2008-2009)
Π3.27 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αεροπορικού catering (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια αγορά παροχής υπηρεσιών catering ανά κατηγορία (1997-2010)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς παροχής υπηρεσιών catering ανά κατηγορία (1997-2010)
Πίνακας 4.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Μη Ξενοδοχειακού Catering Δεξιώσεων (2009)
Πίνακας 4.4 Δείκτης συγκέντρωσης στο catering δεξιώσεων (μη ξενοδοχειακό, 2009)
Πίνακας 4.5 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Βιομηχανικού Catering (2009)
Πίνακας 4.6 Δείκτης συγκέντρωσης στο βιομηχανικό catering (2009)
Πίνακας 4.7 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων In-Flight Αεροπορικού Catering (2009)
Πίνακας 5.1 Εξέλιξη της Ευρωπαικής Αγοράς Βιομηχανικού Catering ανά Χώρα (2006-2010)
Πίνακας 5.2 Ευρωπαϊκό Βιομηχανικό Catering ανά Κλάδο και ανά Χώρα (2008)