ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

CATERING

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου – Περιγραφή των Παρεχομένων Υπηρεσιών και Προϊόντων
1.3Θεσμικό Πλαίσιο
2.Η Ζήτηση Υπηρεσίες Catering
2.1Catering Δεξιώσεων
2.2Βιομηχανικό Catering
2.3Αεροπορικό Catering
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά Υπηρεσιών Catering
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Διαφημιστική Δαπάνη Υπηρεσιών Catering
3.3Catering Δεξιώσεων
3.3.1Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Catering Δεξιώσεων
3.3.2Πωλήσεις των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Catering Δεξιώσεων
3.3.3Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Catering Δεξιώσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.4Βιομηχανικό Catering
3.4.1Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Βιομηχανικού Catering
3.4.2Πωλήσεις των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Βιομηχανικού Catering
3.4.3Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Βιομηχανικού Catering
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5Αεροπορικό Catering
3.5.1Παρουσίαση των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Αεροπορικού Catering
3.5.2Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Αεροπορικού Catering
3.5.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Αεροπορικού Catering
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Η Αγορά των Υπηρεσιών Catering
4.1Εγχώρια Αγορά Υπηρεσιών Catering – Ανάλυση ανά Κατηγορία
4.2Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων ανά Κατηγορία Catering
4.2.1Catering Δεξιώσεων – Μη Ξενοδοχειακό
4.2.2Βιομηχανικό Catering
4.2.3Αεροπορικό Catering
5.Η Ευρωπαϊκή Αγορά των Υπηρεσιών Catering
6.Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP ΑΕ
• Benchmarking Επιχειρήσεων Catering Δεξιώσεων (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Επιχειρήσεων Βιομηχανικού Catering (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Επιχειρήσεων Αεροπορικού Catering (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Γάμοι που τελέσθηκαν το χρονικό διάστημα (1991-2006)
Πίνακας 2.2 Συνολική εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (1990-2007)
Πίνακας 2.3 Επιβατική κίνηση εσωτερικού στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας (1990-2005)
Πίνακας 2.4 Επιβατική κίνηση εξωτερικού στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας (1996-2006)
Πίνακας 2.5 Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις σε επιλεγμένα αεροδρόμια της χώρας(Ιανουάριος-Σεπτέμβριος)
Πίνακας 2.6 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών (2004-2007)
Π2.1 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2002-2006)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών catering δεξιώσεων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών catering δεξιώσεων (2003-2007)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ξενοδοχειακού catering (2003-2007)
Πίνακας 3.4 Επωνυμίες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών catering δεξιώσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Παρουσίαση των κυριότερων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering (2003-2007)
Πίνακας 3.7 Επωνυμίες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.8 Παρουσίαση των κυριοτέρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αεροπορικού catering
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αεροπορικού catering (2003-2007)
Πίνακας 3.10 Επωνυμίες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αεροπορικού catering για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Επιχειρήσεις τροφοδοσίας με τρόφιμα (catering), (2004)
Π3.2 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης υπηρεσιών catering ανά μέσο ενημέρωσης (2003-2007)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη υπηρεσιών catering ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.4 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών catering δεξιώσεων (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών catering δεξιώσεων (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών catering δεξιώσεων (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών catering δεξιώσεων (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών catering δεξιώσεων (2003-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών catering δεξιώσεων (2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών catering δεξιώσεων (2006-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών catering δεξιώσεων (2006-2007)
Π3.13 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering (2003-2007)
Π3.14 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering (2003-2007)
Π3.15 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering (2003-2007)
Π3.16 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering (2003-2007)
Π3.17 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering (2003-2007)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering (2006-2007)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering (2006-2007)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering (2006-2007)
Π3.21 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων αεροπορικού catering (2003-2007)
Π3.22 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων αεροπορικού catering (2003-2007)
Π3.23 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων αεροπορικού catering (2003-2007)
Π3.24 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων αεροπορικού catering (2003-2007)
Π3.25 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων αεροπορικού catering (2003-2007)
Π3.26 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αεροπορικού catering (2006-2007)
Π3.27 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αεροπορικού catering (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια αγορά παροχής υπηρεσιών catering ανά κατηγορία (1997-2008)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση αγοράς ανά κατηγορία υπηρεσιών catering (1997-2008)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων μη ξενοδοχειακού catering δεξιώσεων (2007)
Πίνακας 4.4 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων βιομηχανικού catering (2007)
Πίνακας 4.6 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 5.1 Ετήσιος κύκλος εργασιών της βιομηχανίας του contract catering στο Ηνωμένο Βασίλειο (1993-2007)
Πίνακας 5.2 Αριθμός μονάδων παροχής υπηρεσιών contract catering ανά κατηγορία, στο Ηνωμένο Βασίλειο (2002-2007)
Πίνακας 5.3 Αριθμός προσφερόμενων γευμάτων από τους contract caterers, ανά κατηγορία πελατών, στο Ηνωμένο Βασίλειο (2002-2007)
Πίνακας 5.4 Διάθρωση του συνολικά απασχολούμενου εργατικού δυναμικού στον τομέα της φιλοξενίας στο Ηνωμένο Βασίλειο (2004-2007)