ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

CATERING

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2006
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «CATERING»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου – Περιγραφή των Παρεχομένων Υπηρεσιών και Προϊόντων
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Υπηρεσιών Catering
2.1 Catering Δεξιώσεων
2.2 Βιομηχανικό Catering
2.3 Αεροπορικό Catering
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Υπηρεσιών Catering
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Υπηρεσιών Catering
3.3 Catering Δεξιώσεων
3.3.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Catering Δεξιώσεων
3.3.2 Πωλήσεις των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Catering Δεξιώσεων
3.3.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Catering Δεξιώσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.4 Βιομηχανικό Catering
3.4.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Βιομηχανικού Catering
3.4.2 Πωλήσεις των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Βιομηχανικού Catering
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Βιομηχανικού Catering
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5 Αεροπορικό Catering
3.5.1 Παρουσίαση των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Αεροπορικού Catering
3.5.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Αεροπορικού Catering
3.5.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Αεροπορικού Catering
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Υπηρεσιών Catering
4.1 Εγχώρια Αγορά Υπηρεσιών Catering – Ανάλυση ανά Κατηγορία
4.2 Ανάλυση Εγχώριας Αγοράς Catering Δεξιώσεων ανά Μέγεθος Επιχειρήσεων
4.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων ανά Κατηγορία Catering
4.3.1 Catering Δεξιώσεων - Μη Ξενοδοχειακό
4.3.2 Βιομηχανικό Catering
4.3.3 Αεροπορικό Catering
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά των Υπηρεσιών Catering
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Γάμοι που τελέσθηκαν το χρονικό διάστημα 1991-2005
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδος (1990-2005)
Πίνακας 2.3 Επιβατική κίνηση εσωτερικού στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας (1990-2005)
Πίνακας 2.4 Επιβατική κίνηση εξωτερικού στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας (1990-2005)
Πίνακας 2.5 Διάρθρωση της επιβατικής κίνησης στα 10 κυριότερα αεροδρόμια της χώρας (2005)
Π2.1 Γεωγραφική κατανομή του ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδας (2000-2005)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών Catering κατά νομό (2003)
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών catering δεξιώσεων
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών catering δεξιώσεων (2001-2005)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που παρέχουν και υπηρεσίες catering δεξιώσεων (2001-2005)
Πίνακας 3.5 Επωνυμίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Παρουσίαση των κυριότερων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering (2001-2005)
Πίνακας 3.8 Επωνυμίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.9 Παρουσίαση των κυριοτέρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αεροπορικού catering
Πίνακας 3.10 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αεροπορικού catering (2001-2005)
Πίνακας 3.11 Επωνυμίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης υπηρεσιών catering ανά μέσο ενημέρωσης (2001-2005)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη υπηρεσιών catering ανά εμπορικό σήμα (2004-2005)
Π3.3 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών catering δεξιώσεων (2001-2005)
Π3.4 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών catering δεξιώσεων (2001-2005)
Π3.5 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών catering δεξιώσεων (2001-2005)
Π3.6 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών catering δεξιώσεων (2001-2005)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών catering δεξιώσεων (2004-2005)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός των κερδοφόρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών catering δεξιώσεων (2004-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών catering δεξιώσεων (2004-2005)
Π3.10 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering (2001-2005)
Π3.11 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering (2001-2005)
Π3.12 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering (2001-2005)
Π3.13 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering (2001-2005)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering (2004-2005)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering (2004-2005)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βιομηχανικού catering (2004-2005)
Π3.17 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αεροπορικού catering (2001-2005)
Π3.18 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αεροπορικού catering (2001-2005)
Π3.19 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αεροπορικού catering (2001-2005)
Π3.20 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αεροπορικού catering (2001-2005)
Π3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αεροπορικού catering (2004-2005)
Π3.22 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αεροπορικού catering (2004-2005)
Π3.23 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αεροπορικού catering (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια αγορά παροχής υπηρεσιών catering ανά κατηγορία (1998-2006)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση αγοράς ανά κατηγορία υπηρεσιών catering (1997-2005)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων μη ξενοδοχειακού catering δεξιώσεων (2005)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων βιομηχανικού catering (2005)
Πίνακας 5.1 Ετήσιος κύκλος εργασιών της βιομηχανίας του contract catering στο Ηνωμένο Βασίλειο (1995-2003)
Πίνακας 5.2 Αριθμός μονάδων παροχής υπηρεσιών contract catering ανά κατηγορία πελατών, στο Ηνωμένο Βασίλειο (2000-2005)
Πίνακας 5.3 Αριθμός προσφερόμενων γευμάτων από τους contract caterers, ανά κατηγορία πελατών, στο Ηνωμένο Βασίλειο (2000-2005)
Πίνακας 5.4 Διάρθρωση του συνολικά απασχολούμενου εργατικού δυναμικού στον τομέα της φιλοξενίας στο Ηνωμένο Βασίλειο (2000-2004)