ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Έκδοση 15
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ο κλάδος των ενοικιάσεων αυτοκινήτων περιλαμβάνει πλήθος επιχειρήσεων (εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τις 2.000) με την πλειονότητα αυτών να αφορά μικρές μονάδες. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε: α) μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις με ευρύ δίκτυο καταστημάτων, πολλές από τις οποίες εκπροσωπούν εμπορικά σήματα διεθνούς εμβέλειας, β) μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό κυρίως επίπεδο και γ) μικρού μεγέθους επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο και εποχιακά.
Με βάση το αντικείμενο εργασιών τους οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε αυτές που δραστηριοποιούνται: α)στις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις (renting), β) στις μακροχρόνιες-εταιρικές μισθώσεις (fleet management), γ) και στις δύο κατηγορίες.
Το σύνολο του στόλου των ενοικιαζόμενων οχημάτων εκτιμάται το 2011 σε 142.000 οχήματα, εκ των οποίων 55.000 οχήματα αφορούν το στόλο των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων
Το συνολικό μέγεθος (σε αξία) της εγχώριας αγοράς ενοικιάσεων αυτοκινήτων, εξελίχθηκε ανοδικά μέχρι και το 2008, ενώ μείωση καταγράφεται από το 2009 η οποία ήταν εντονότερη το 2011. Ειδικότερα, το 2011 η αξία της αγοράς μειώθηκε κατά 14,4% σε σχέση με το 2010.
Οι μακροχρόνιες μισθώσεις κάλυψαν μερίδιο 72% επί της συνολικής αξίας της αγοράς το 2011, έναντι 76,7% το 2010.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
1.2 Εισαγωγή
1.3 Πληροφοριακά Στοιχεία – Περιγραφή του Κλάδου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων
2.1 Η Ζήτηση για Μακροχρόνιες Μισθώσεις
2.2 Ζήτηση για Τουριστικές Ενοικιάσεις
2.2.1 Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2.2 Διανυκτερεύσεις στα Ξενοδοχειακά Καταλύματα
2.2.3 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων
3.1 Απογραφικά Στοιχεία του Κλάδου
3.2 Συνθήκες Ανταγωνισμού
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη του Κλάδου
3.4 Επιχειρήσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτων
3.4.1 Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.4.2 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.6.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Ενοικίασης Αυτοκινήτων
4.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Ενοικίασης Αυτοκινήτων – Δείκτες Συγκέντρωσης
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων
5.1 Στόλος Ενοικιαζόμενων Οχημάτων σε Χώρες της Ευρώπης
5.2 Η Αγορά της Βρετανίας
5.3 Κορυφαία Διεθνή Εμπορικά Σήματα
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα και Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (2005-2011)
Πίνακας 2.2 Διανυκτερεύσεις και πληρότητες ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2005-2010)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό κατά μέσο μεταφοράς και σταθμό εισόδου (2010-2011)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2009-2011)
Π2.3 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά γεωγραφική περιοχή προέλευσης (2009-2011)
Π2.4 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2005-2011)
Π2.5 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών & ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2005-2010)
Π2.6 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα, ανά μήνα (2009-2010)
Π2.7 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική περιοχή (2008-2010)
Πίνακας 3.1 Κατανομή επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων κατά νομική μορφή (2004-2007)
Πίνακας 3.2 Κυριότερες επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2007-2011)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου αποκλειστικά από τις ενοικιάσεις / μισθώσεις αυτοκινήτων (2010-2011)
Πίνακας 3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2007 – 2011)
Πίνακας 3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2007 – 2011)
Πίνακας 3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2007 – 2011)
Πίνακας 3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2007 – 2011)
Πίνακας 3.9 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2006 – 2010)
Πίνακας 3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών του κλάδου (2010-2011)
Πίνακας 3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών του κλάδου (2010-2011)
Πίνακας 3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου (2010-2011)
Πίνακας 3.13 ARVAL HELLAS AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.14 AUTO LEASE AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.15 AUTOHELLAS (HERTZ) ATEE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.16 AVANCE ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.17 DYNAMIC ASSET ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.18 EUROLEASE FLEET SERVICES AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.19 EXECUTIVE LEASE AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.20 LEASEPLAN HELLAS AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.21 LION RENTAL AE SIXT RENT A CAR: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.22 MOTORLEASE AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.23 OLYMPIA ENTERPRISES AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011) 80
Πίνακας 3.24 OLYMPIC AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.25 OPTIMUM AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.26 T CREDIT AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.27 ΒΑΡΔΑΚΗΣ Ι. ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.28 ΓΕΝΙΑΤΑΚΗΣ Μ. ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.29 ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.30 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΕΝΤ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.31 ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. & YIOI AEΞΤΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.32 ΠΡΑΞΙΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.33 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίου κεφαλαίου κατά το 2011/10 (επί συνόλου δείγματος 43 εταιρειών)
Πίνακας 3.34 Κατάταξη των επιχειρήσεων βάσει μικτών κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.35 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2010-2011)
Πίνακας 3.36 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Πίνακας 3.37 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.38 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου των επιχειρήσεων Ενοικίασης Αυτοκινήτων
Πίνακας 3.39 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.40 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου των επιχειρήσεων Ενοικίασης Αυτοκινήτων (2011-2010)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη του κλάδου ανά μέσο ενημέρωσης (2007-2011)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη του κλάδου ανά διαφημιζόμενο (2010-2011)
Π3.3 Επιχειρηματικοί όμιλοι του κλάδου
Π3.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς ενοικιάσεων αυτοκινήτων (2001-2011)
Πίνακας 4.2 Ποσοστιαία κατανομή μεγέθους αγοράς ενοικιάσεων αυτοκινήτων (2001-2011)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη στόλου ενοικιαζόμενων οχημάτων (2001-2011)
Πίνακας 4.4 Διάρθρωση συνολικού στόλου ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων (2006-2011)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων βραχυχρόνιας ενοικίασης αυτοκινήτων (2011)
Πίνακας 4.6 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά βραχυχρόνιων ενοικιάσεων (2011)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων (2011)
Πίνακας 4.8 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά μακροχρόνιων μισθώσεων (2011)
Πίνακας 4.9 Μερίδια συνολικής αγοράς επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων (2010)
Πίνακας 4.10 Συντελεστής συγκέντρωσης στη συνολική αγορά ενοικιάσεων αυτοκινήτων (2011)
Πίνακας 5.1 Βραχυχρόνιες ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην Ευρώπη (2010-2011)
Πίνακας 5.2 Leasing συμπεριλαμβανομένων μακροχρόνιων μισθώσεων στην Ευρώπη (2011)