ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Έκδοση 14
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Παγκόσμια Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Πληροφοριακά Στοιχεία – Περιγραφή του Κλάδου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων
2.1 Η Ζήτηση για Μακροχρόνιες Μισθώσεις
2.2 Ζήτηση για Τουριστικές Ενοικιάσεις
2.2.1 Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2.2 Διανυκτερεύσεις στα Ξενοδοχειακά Καταλύματα
2.2.3 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων
3.1 Απογραφικά Στοιχεία του Κλάδου
3.2 Συνθήκες Ανταγωνισμού
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη του Κλάδου
3.4 Επιχειρήσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτων
3.4.1 Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.4.2 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.6.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Ενοικίασης Αυτοκινήτων
4.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Ενοικίασης Αυτοκινήτων – Δείκτες Συγκέντρωσης
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων
5.1 Στόλος Ενοικιαζόμενων Οχημάτων σε Χώρες της Ευρώπης
5.2 Η Αγορά της Βρετανίας
5.3 Κορυφαία Διεθνή Εμπορικά Σήματα
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα και Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα (2005-2010)
Πίνακας 2.2 Διανυκτερεύσεις και πληρότητες ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2005-2009)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό κατά μέσο μεταφοράς και σταθμό εισόδου (2009-2010)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π2.3 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά γεωγραφική περιοχή προέλευσης (2008-2010)
Π2.4 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2005-2010)
Π2.5 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών & ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2005-2009)
Π2.6 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά μήνα (2008-2009)
Π2.7 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική περιοχή (2007-2009)
Πίνακας 3.1 Κατανομή επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων κατά νομική μορφή (2004-2006)
Πίνακας 3.2 Κυριότερες επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2006-2010)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου αποκλειστικά από τις ενοικιάσεις / μισθώσεις αυτοκινήτων (2009-2010)
Πίνακας 3.5 Επωνυμίες επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Κατατάξεις εταιρειών βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.7 Κατατάξεις εταιρειών βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.8 Κατατάξεις εταιρειών βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.10 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου των επιχειρήσεων Ενοικίασης Αυτοκινήτων
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου των επιχειρήσεων Ενοικίασης Αυτοκινήτων (2010-2009)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων (2005)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη του κλάδου ανά μέσο ενημέρωσης (2006-2010)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη του κλάδου ανά διαφημιζόμενο (2009-2010)
Π3.4 Επιχειρηματικοί όμιλοι του κλάδου
Π3.5 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας (2006-2010)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας (2006-2010)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας (2006-2010)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης (2006-2010)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας (2006-2010)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών του κλάδου (2009-2010)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών του κλάδου (2009-2010)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου (2009-2010)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς ενοικιάσεων αυτοκινήτων (2000-2010)
Πίνακας 4.2 Ποσοστιαία κατανομή μεγέθους αγοράς ενοικιάσεων αυτοκινήτων (2000-2010)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη στόλου ενοικιαζόμενων οχημάτων (2000-2010)
Πίνακας 4.4 Διάρθρωση συνολικού στόλου ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων (2005-2010)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων βραχυχρόνιας ενοικίασης αυτοκινήτων (2010)
Πίνακας 4.6 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά βραχυχρόνιων ενοικιάσεων (2010)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων (2010)
Πίνακας 4.8 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά μακροχρόνιων μισθώσεων (2010)
Πίνακας 4.9 Επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη αύξηση στο στόλο μακροχρόνιων μισθώσεων (2010 / 2009)
Πίνακας 4.10 Μερίδια συνολικής αγοράς επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων (2010)
Πίνακας 4.11 Συντελεστής συγκέντρωσης στη συνολική αγορά ενοικιάσεων αυτοκινήτων (2010)
Πίνακας 5.1 Βραχυχρόνιες ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην Ευρώπη (2009-2010)
Πίνακας 5.2 Leasing και μακροχρόνιες μισθώσεις στην Ευρώπη (2010)