ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Έκδοση 12
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Εμπειρία
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Πληροφοριακά Στοιχεία – Περιγραφή του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Ενοικιάσεις Αυτοκίνητων
2.1 Η Ζήτηση για Μακροχρόνιες Μισθώσεις
2.2 Ζήτηση για Τουριστικές Ενοικιάσεις
2.2.1 Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών
2.2.2 Διανυκτερεύσεις στα Ξενοδοχειακά Καταλύματα
2.2.3 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων
3.1 Απογραφικά Στοιχεία του Κλάδου
3.2 Συνθήκες Ανταγωνισμού
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη του Κλάδου
3.4 Επιχειρήσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτων
3.4.1 Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.4.2 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Ενοικίασης Αυτοκινήτων
4.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Ενοικίασης Αυτοκινήτων – Δείκτες Συγκέντρωσης
Α) Βραχυχρόνιες Ενοικιάσεις
Β) Μακροχρόνιες Μισθώσεις
Γ) Βραχυχρόνιες Ενοικιάσεις και Μακροχρόνιες Μισθώσεις
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων
5.1 Στόλος Ενοικιαζόμενων Οχημάτων σε Χώρες της Ευρώπης
5.2 Η Αγορά της Βρετανίας
5.3 Κορυφαία Διεθνή Εμπορικά Σήματα
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Εταιρειών Ενοικίασης Αυτοκινήτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Ακολουθούμενη πολιτική σχετικά με το εταιρικό αυτοκίνητο
Πίνακας 2.2 Μέθοδοι χρηματοδότησης εταιρικού αυτοκινήτου (% των αποκρίσεων του δείγματος)
Πίνακας 2.3 Κριτήρια επιλογής εταιρικού αυτοκινήτου (% των ανταποκρίσεων του δείγματος)
Πίνακας 2.4 Περίοδος αντικατάστασης εταιρικού αυτοκινήτου (σε μήνες)
Πίνακας 2.5 Συμμετοχή υπαλλήλων στην ιδιωτική χρήση εταιρικού αυτοκινήτου
Πίνακας 2.6 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (2000-2007)
Πίνακας 2.7 Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις σε επιλεγμένα αεροδρόμια (Ιανουάριος-Ιούνιος 2009/2008)
Π2.1 Ποσοστό στελεχών στα οποία δίδεται εταιρικό αυτοκίνητο ή παροχή μετρητών
Π2.2 Συνηθέστερες επιλογές σε μάρκες και μοντέλα εταιρικών αυτοκινήτων (φθίνουσα τάξη)
Π2.3 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών κατά σταθμό εισόδου (2004-2007)
Π2.4 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών κατά μήνα (2003-2007)
Π2.5 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2001-2009)
Π2.6 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά μέσο μεταφοράς (2000-2007)
Π2.7 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά χώρα προέλευσης (2000-2007)
Π2.8 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά γεωγραφική περιοχή προέλευσης (2000-2007)
Π2.9 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών & ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2001-2008)
Π2.10 Κατανομή συνολικών διανυκτερεύσεων ανά μήνα σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2001-2008)
Π2.11 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική περιφέρεια (2001-2008)
Π2.12 Διανυκτερεύσεις ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική περιφέρεια (2001-2008)
Πίνακας 3.1 Κατανομή επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων κατά νομική μορφή (2001 – 2004)
Πίνακας 3.2 Κυριότερες επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2004-2008)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου αποκλειστικά από τις ενοικιάσεις / μισθώσεις αυτοκινήτων (2007-2008)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες εταιρειών του κλάδου για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων (2001 - 2004)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη του κλάδου ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2008)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη του κλάδου ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.4 Επιχειρηματικοί όμιλοι του κλάδου
Π3.5 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών του κλάδου (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών του κλάδου (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών του κλάδου (2004-2008)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών του κλάδου (2004-2008)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας εταιρειών του κλάδου (2004-2008)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών του κλάδου (2007-2008)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών του κλάδου (2007-2008)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς ενοικιάσεων αυτοκινήτων (1998-2008)
Πίνακας 4.2 Ποσοστιαία κατανομή μεγέθους αγοράς ενοικιάσεων αυτοκινήτων (1998-2008)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη στόλου ενοικιαζόμενων οχημάτων (1998-2008)
Πίνακας 4.4 Διάρθρωση συνολικού στόλου ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων (2003-2008)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων βραχυχρόνιας ενοικίασης αυτοκινήτων (2008)
Πίνακας 4.6 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων (2008)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων (2008)
Πίνακας 4.8 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων (2008)
Πίνακας 4.9 Επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη αύξηση στο στόλο μακροχρόνιων μισθώσεων (2008/2007)
Πίνακας 4.10 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων (2008)
Πίνακας 4.11 Συντελεστής συγκέντρωσης στην συνολική αγορά των ενοικιάσεων αυτοκινήτων (2008)