ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Εμπειρία
1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2Πληροφοριακά Στοιχεία – Περιγραφή του Κλάδου
1.3Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Ενοικιάσεις Αυτοκίνητων
2.1Η Ζήτηση για Μακροχρόνιες Μισθώσεις
2.2Ζήτηση για Τουριστικές Ενοικιάσεις
2.2.1Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών
2.2.2Διανυκτερεύσεις στα Ξενοδοχειακά Καταλύματα
2.2.3Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων
3.1Απογραφικά Στοιχεία του Κλάδου
3.2Συνθήκες Ανταγωνισμού
3.3Διαφημιστική Δαπάνη του Κλάδου
3.4 Επιχειρήσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτων
3.4.1Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.4.2Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.4.3Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων
4.1Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Ενοικίασης Αυτοκινήτων
4.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Ενοικίασης Αυτοκινήτων – Δείκτες Συγκέντρωσης
Α) Βραχυχρόνιες Ενοικιάσεις
Β) Μακροχρόνιες Μισθώσεις
Γ) Βραχυχρόνιες Ενοικιάσεις και Μακροχρόνιες Μισθώσεις
5.Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων
5.1Στόλος Ενοικιαζόμενων Οχημάτων σε Χώρες της Ευρώπης
5.2Η Αγορά της Βρετανίας
5.3 Κορυφαία Εμπορικά Σήματα
6.Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Εταιρειών Ενοικίασης Αυτοκινήτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Ακολουθούμενη πολιτική σχετικά με το εταιρικό αυτοκίνητο
Πίνακας 2.2 Μέθοδοι χρηματοδότησης εταιρικού αυτοκινήτου (% των αποκρίσεων του δείγματος)
Πίνακας 2.3 Κριτήρια επιλογής εταιρικού αυτοκινήτου (% των ανταποκρίσεων του δείγματος)
Πίνακας 2.4 Περίοδος αντικατάστασης εταιρικού αυτοκινήτου (σε μήνες)
Πίνακας 2.5 Συμμετοχή υπαλλήλων στην ιδιωτική χρήση εταιρικού αυτοκινήτου
Πίνακας 2.6 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (2000-2007)
Πίνακας 2.7 Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις σε επιλεγμένα αεροδρόμια (Ιανουάριος-Αύγουστος 2008)
Π2.1 Ποσοστό στελεχών στα οποία δίδεται εταιρικό αυτοκίνητο ή παροχή μετρητών
Π2.2 Συνηθέστερες επιλογές σε μάρκες και μοντέλα εταιρικών αυτοκινήτων (φθίνουσα τάξη)
Π2.3 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών κατά σταθμό εισόδου (2004-2007)
Π2.4 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών κατά μήνα (2003-2007)
Π2.5 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2001-2007)
Π2.6 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά μέσο μεταφοράς (2000-2007)
Π2.7 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά χώρα προέλευσης (2000-2007)
Π2.8 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά γεωγραφική περιοχή προέλευσης (2000-2007)
Π2.9 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών & ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2000-2007)
Π2.10 Κατανομή συνολικών διανυκτερεύσεων ανά μήνα σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2000-2007)
Π2.11 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική περιφέρεια (2000-2007)
Π2.12 Διανυκτερεύσεις ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική περιφέρεια (2000-2007)
Π2.13 Μέση ετήσια πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2001-2007)
Πίνακας 3.1 Κατανομή επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων κατά νομική μορφή (2001 – 2004)
Πίνακας 3.2 Κυριότερες επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις ορισμένων εταιρειών του κλάδου αποκλειστικά από τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων (2006-2007)
Πίνακας 3.5 Επωνυμίες εταιρειών του κλάδου για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων (2001 - 2004)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη του κλάδου ανά μέσο ενημέρωσης (2003-2007)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη του κλάδου ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.4 Επιχειρηματικοί όμιλοι του κλάδου
Π3.5 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών του κλάδου (2006-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών του κλάδου (2006-2007)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς ενοικιάσεων αυτοκινήτων (1997-2007)
Πίνακας 4.2 Ποσοστιαία κατανομή μεγέθους αγοράς ενοικιάσεων αυτοκινήτων (1997-2007)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη στόλου ενοικιαζόμενων οχημάτων (1997-2007)
Πίνακας 4.4 Διάρθρωση συνολικού στόλου ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων (2002-2007)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων βραχυχρόνιας ενοικίασης αυτοκινήτων (2007)
Πίνακας 4.6 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων (2007)
Πίνακας 4.8 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων
Πίνακας 4.9 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων (2007)
Πίνακας 4.10 Συντελεστής συγκέντρωσης στην συνολική αγορά των ενοικιάσεων αυτοκινήτων
Πίνακας 5.1 Οχήματα βραχυχρόνιων ενοικιάσεων στη Βρετανία (2000-2007)