ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Εμπειρία
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Πληροφοριακά Στοιχεία – Περιγραφή του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Ενοικιάσεις Αυτοκίνητων
2.1 Η Ζήτηση για Μακροχρόνιες Μισθώσεις
2.2 Ζήτηση για Τουριστικές Ενοικιάσεις
2.2.1 Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών
2.2.2 Διανυκτερεύσεις στα Ξενοδοχειακά Καταλύματα
2.2.3 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων
3.1 Απογραφικά Στοιχεία του Κλάδου
3.2 Συνθήκες Ανταγωνισμού
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Επιχειρήσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτων
3.4.1 Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.4.2 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Δείκτες Κερδοφορίας
Δείκτες Αποδοτικότητας
Δείκτες Ρευστότητας
Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Ενοικίασης Αυτοκινήτων
4.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Ενοικίασης Αυτοκινήτων – Δείκτες Συγκέντρωσης
Α) Βραχυχρόνιες Ενοικιάσεις
Β) Μακροχρόνιες Μισθώσεις
Γ) Βραχυχρόνιες και Μακροχρόνιες Μισθώσεις
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων
5.1 Στόλος Ενοικιαζόμενων Οχημάτων σε Χώρες της Ευρώπης
5.2 Η Αγορά της Βρετανίας
5.3 Εταιρείες του Κλάδου
6. Συμπεράσματα – Τάσεις και Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί Από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Ακολουθούμενη πολιτική σχετικά με το εταιρικό αυτοκίνητο
Πίνακας 2.2 Μέθοδοι χρηματοδότησης εταιρικού αυτοκινήτου (% των αποκρίσεων του δείγματος)
Πίνακας 2.3 Κριτήρια παροχής εταιρικού αυτοκινήτου (% των αποκρίσεων του δείγματος)
Πίνακας 2.4 Κριτήρια επιλογής εταιρικού αυτοκινήτου (% των ανταποκρίσεων του δείγματος)
Πίνακας 2.5 Περίοδος αντικατάστασης εταιρικού αυτοκινήτου (σε μήνες)
Πίνακας 2.6 Συμμετοχή υπαλλήλων στην ιδιωτική χρήση εταιρικού αυτοκινήτου
Πίνακας 2.7 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (1994-2006)
Πίνακας 2.8 Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις σε επιλεγμένα αεροδρόμια (Ιανουάριος-Ιούνιος 2006-2007)
Πίνακας 2.9 Διανυκτερεύσεις και πληρότητες ξενοδοχειακών καταλυμάτων (1994-2006)
Π2.1 Ποσοστό στελεχών στα οποία δίδεται εταιρικό αυτοκίνητο ή παροχή μετρητών
Π2.2 Συνηθέστερες επιλογές σε μάρκες και μοντέλα αυτοκινήτων (φθίνουσα τάξη)
Π2.3 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών κατά σταθμό εισόδου (2003-2006)
Π2.4 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών κατά μήνα (2002-2006)
Π2.5 Ύψος τουριστικών εσόδων (1993-2006)
Π2.6 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά μέσο μεταφοράς (1999-2006)
Π2.7 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά κυριότερη χώρα προέλευσης (1999-2006)
Π2.8 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά γεωγραφική περιοχή προέλευσης (1999-2006)
Π2.9 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών (2000-2006)
Π2.10 Κατανομή συνολικών διανυκτερεύσεων ανά μήνα (2000-2006)
Π2.11 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών τουριστών ανά γεωγραφική περιφέρεια (2000-2006)
Π2.12 Διανυκτερεύσεις ημεδαπών τουριστών ανά γεωγραφική περιφέρεια (2000-2006)
Π2.13 Μέση ετήσια πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2000-2006)
Πίνακας 3.1 Κατανομή επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων κατά νομική μορφή (2000 – 2003)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση εταιρειών του κλάδου
Πίνακας 3.3 Συνολικές πωλήσεις εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων (2002-2006)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου αποκλειστικά από τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων (2006)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες επωνυμιών των εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων (2000 - 2003)
Π3.2 Ενδεικτικές ισχύουσες τιμές τουριστικών ενοικιάσεων υψηλής περιόδου 7ήμερης χρέωσης ανά εταιρεία (2007)
Π3.3 Ενδεικτικές ισχύουσες τιμές τουριστικών ενοικιάσεων υψηλής περιόδου ημερήσιας χρέωσης ανά εταιρεία (2007)
Π3.4 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης των εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων (2002 – 2006)
Π3.5 Διαφημιστική δαπάνη εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων (2005-2006)
Π3.6 Επιχειρηματικοί όμιλοι του κλάδου
Π3.7 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εταιρειών του κλάδου (2002-2006)
Π3.8 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εταιρειών του κλάδου (2002-2006)
Π3.9 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εταιρειών του κλάδου (2002-2006)
Π3.10 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών του κλάδου (2002-2006)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών του κλάδου (2005-2006)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών του κλάδου (2005-2006)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς ενοικιάσεων αυτοκινήτων (1996-2006)
Πίνακας 4.2 Ποσοστιαία κατανομή μεγέθους αγοράς ενοικιάσεων αυτοκινήτων (1997-2006)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη στόλου ενοικιαζόμενων οχημάτων (1996-2006)
Πίνακας 4.4 Διάρθρωση συνολικού στόλου ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων (2001-2006)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων βραχυχρόνιας ενοικίασης αυτοκινήτων (2006)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων μακροχρόνιας εκμίσθωσης αυτοκινήτων (2006)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων (2006)
Πίνακας 5.1 Στόλος ενοικιαζόμενων οχημάτων στην Ευρώπη (2003)
Πίνακας 5.2 Οχήματα βραχυχρόνιων ενοικιάσεων στη Βρετανία (1994-2006)