ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ

Η εγχώρια παραγωγή κονσερβοποιημένων φρούτων είναι συγκεντρωμένη σε
σχετικά περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων. Στον εξεταζόμενο κλάδο
δραστηριοποιούνται μεγάλες οργανωμένες μονάδες (κυρίως ανώνυμες
εταιρείες και ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών). Γεωγραφικά, η παραγωγή
συγκεντρώνεται στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την
Πελοπόννησο, λόγω του στις περιοχές αυτές υπάρχει η αντίστοιχη
πρωτογενής παραγωγή (καλλιέργειες φρούτων).
Η εγχώρια παραγωγή κονσερβοποιημένων φρούτων παρουσίασε διακυμάνσεις
την περίοδο 1997-2007, οφειλόμενη στις αντίστοιχες διακυμάνσεις της
πρωτογενούς παραγωγής. Το 2007, η συνολική παραγωγή κονσερβοποιημένων
φρούτων σημείωσε μικρή αύξηση (περίπου 2%) σε σχέση με το 2006. Τα
κονσερβοποιημένα ροδάκινα κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο
της εγχώριας παραγωγής, κατά την περίοδο 1997-2007. Ειδικότερα, το
2007 το ποσοστό συμμετοχής τους διαμορφώθηκε στο 84%. Τα
κονσερβοποιημένα βερίκοκα παρουσίασαν σταθεροποιητικές τάσεις τα
τελευταία χρόνια. Μικρότερη είναι η παραγωγή σε κονσερβοποιημένα
αχλάδια.
Το εξωτερικό εμπόριο των κονσερβοποιημένων φρούτων παρουσιάζει θετικό
ισοζύγιο, λόγω του έντονα εξαγωγικού προσανατολισμού του κλάδου. Η
εγχώρια κατανάλωση κονσερβοποιημένων φρούτων κυμαίνεται σε
περιορισμένα επίπεδα, συγκριτικά με το σύνολο της εγχώριας παραγωγής.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Διάκριση Προϊόντων – Οριοθέτηση Εξεταζόμενης Αγοράς
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Ζήτηση των Κονσερβοποιημένων Φρούτων
2.1 Εγχώρια Ζήτηση
2.1.1 Δημογραφικά Στοιχεία – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.1.2 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.1.3 Ανάλυση Επαγγελματικής Ζήτησης
2.2 Ζήτηση από το Εξωτερικό
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Προσφορά των Κονσερβοποιημένων Φρούτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Υλικά Συσκευασίας
3.3 Κανάλια Διανομής
3.4 Συνήθεις Όροι Εμπορίου
3.5 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Κονσερβοποιημένων Φρούτων
3.5.1 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Κονσερβοποιημένων Φρούτων
3.5.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Κονσερβοποιημένων Φρούτων
4.1 Εγχώρια Πρωτογενής Παραγωγή Κυριότερων Φρούτων
4.2 Εγχώρια Παραγωγή Κονσερβοποιημένων Φρούτων
4.3 Μερίδια Παραγωγής των Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.4 Εξωτερικό Εμπόριο Κονσερβοποιημένων Φρούτων
4.4.1 Εξέλιξη εισαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.4.2 Εξέλιξη εξαγωγών - Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.5 Εγχώρια Αγορά Κονσερβοποιημένων Φρούτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγορά Κονσερβοποιημένων Φρούτων
5.1 Ευρωπαϊκή Αγορά
5.2 Τρίτες Χώρες
5.2.1 Χιλή
5.2.2 Κίνα
5.2.3 Νότια Αφρική
5.2.4 Αργεντινή
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα-Προοπτικές
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Εταιρειών Παραγωγής Κονσερβοποιημένων Φρούτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Κατώφλια μεταποίησης σε νωπή πρώτη ύλη (καθαρό βάρος σε τόνους)
Πίνακας 1.2 Μεταποιητικές επιχειρήσεις που εγκρίνονται για ενίσχυση στη μεταποίηση ροδάκινων και αχλαδιών
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (1990-2007)
Πίνακας 2.2 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2007)
Π2.1 Απογραφή πραγματικού πληθυσμού (2001)
Π2.2 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή (1989-2007)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά κατηγορία περιοχής
(2004-2005)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού
(2004-2005)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων κονσερβοποιημένων φρούτων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής κονσερβοποιημένων φρούτων
(2003-2007)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών παραγωγικών εταιρειών κονσερβοποιημένων φρούτων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.2 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων κονσερβοποιημένων φρούτων (2003-2007)
Π3.3 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κονσερβοποιημένων φρούτων (2003-2007)
Π3.4 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κονσερβοποιημένων φρούτων(2003-2007)
Π3.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων κονσερβοποιημένων φρούτων (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κονσερβοποιημένων φρούτων (2003-2007)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων κονσερβοποιημένων φρούτων (2006-2007)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων κονσερβοποιημένων φρούτων (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής επιλεγμένων φρούτων
(1999-2007)
Πίνακας 4.2 Εξέλιξη εγχώριας παραγωγής κονσερβοποιημένων φρούτων (1997-2007)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια κατανάλωση κονσερβοποιημένων φρούτων (1999-2007)
Π4.1 Συνολικές εισαγωγές κονσερβοποιημένων φρούτων ανά κατηγορία (2003-2007)
Π4.2 Συνολικές εισαγωγές κονσερβοποιημένων φρούτων ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.3 Εισαγωγές κονσερβοποιημένου ανανά ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.4 Εισαγωγές κονσερβοποιημένων αχλαδιών ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.5 Εισαγωγές κονσερβοποιημένων βερίκοκων ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.6 Εισαγωγές κονσερβοποιημένων κερασιών ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.7 Εισαγωγές κονσερβοποιημένων ροδάκινων ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.8 Εισαγωγές κονσερβοποιημένης φράουλας ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.9 Εισαγωγές κονσερβοποιημένων μιγμάτων φρούτων ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.10 Εισαγωγές κονσερβοποιημένων λοιπών φρούτων ανά χώρα προέλευσης
(2006-2007)
Π4.11 Συνολικές εξαγωγές κονσερβοποιημένων φρούτων ανά κατηγορία (2003-2007)
Π4.12 Συνολικές εξαγωγές κονσερβοποιημένων φρούτων ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.13 Εξαγωγές κονσερβοποιημένου ανανά ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.14 Εξαγωγές κονσερβοποιημένων αχλαδιών ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.15 Εξαγωγές κονσερβοποιημένων βερίκοκων ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.16 Εξαγωγές κονσερβοποιημένων κερασιών ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.17 Εξαγωγές κονσερβοποιημένων ροδάκινων ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.18 Εξαγωγές κονσερβοποιημένης φράουλας ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.19 Εξαγωγές κονσερβοποιημένων μιγμάτων φρούτων ανά χώρα προορισμού
(2006-2007)
Π4.20 Εξαγωγές λοιπών κονσερβοποιημένων φρούτων ανά χώρα προορισμού
(2006-2007)
Πίνακας 5.1 Η αγορά κονσερβοποιημένων ροδάκινων στην Ισπανία (2005-2007)
Πίνακας 5.2 Η αγορά κονσερβοποιημένων αχλαδιών στην Ισπανία (2005-2007)
Πίνακας 5.3 Η αγορά κονσερβοποιημένων μιγμάτων φρούτων στην Ισπανία
(2005-2007)
Πίνακας 5.4 Η αγορά κονσερβοποιημένων ροδάκινων στη Χιλή (2005-2007)
Πίνακας 5.5 Η αγορά κονσερβοποιημένων ροδάκινων στην Κίνα (2005-2007)
Πίνακας 5.6 Η αγορά κονσερβοποιημένων αχλαδιών στην Κίνα (2005-2007)
Πίνακας 5.7 Η αγορά κονσερβοποιημένων βερίκοκων στην Κίνα (2005-2007)
Πίνακας 5.8 Η αγορά κονσερβοποιημένων μιγμάτων στην Κίνα (2005-2007)
Πίνακας 5.9 Η αγορά κονσερβοποιημένων ροδάκινων στη Νότια Αφρική (2005-2007)
Πίνακας 5.10 Η αγορά κονσερβοποιημένων βερίκοκων στη Νότια Αφρική (2005-2007)
Πίνακας 5.11 Η αγορά κονσερβοποιημένων αχλαδιών στη Νότια Αφρική (2005-2007)
Πίνακας 5.12 Η αγορά κονσερβοποιημένων μιγμάτων στη Νότια Αφρική (2005-2007)
Πίνακας 5.13 Η αγορά κονσερβοποιημένων ροδάκινων στην Αργεντινή (2005-2007)
Π5.1 Παραγωγή κονσερβοποιημένων φρούτων σε χώρες της Ε.Ε. (1996-2006)