ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Διάκριση Προϊόντων – Οριοθέτηση Εξεταζόμενης Αγοράς
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Ζήτηση των Κονσερβοποιημένων Φρούτων
2.1 Εγχώρια Ζήτηση
2.1.1 Δημογραφικά Στοιχεία – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.1.2 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.1.3 Ανάλυση Επαγγελματικής Ζήτησης
2.2 Ζήτηση από το Εξωτερικό
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Προσφορά των Κονσερβοποιημένων Φρούτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Υλικά Συσκευασίας
3.3 Κανάλια Διανομής
3.4 Όροι Εμπορίου – Περιθώρια Κέρδους
3.5 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Κονσερβοποιημένων Φρούτων
3.5.1 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά
4.1 Εγχώρια Πρωτογενής Παραγωγή Κυριότερων Φρούτων
4.2 Εγχώρια Παραγωγή Κονσερβοποιημένων Φρούτων
4.3 Μερίδια Επιχειρήσεων Παραγωγής
4.4 Εξωτερικό Εμπόριο
4.4.1 Εισαγωγές
4.4.2 Εξαγωγές
4.5 Εγχώρια Αγορά
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγορά
5.1 Ευρωπαϊκή Αγορά
5.2 Τρίτες Χώρες
5.2.1 Χιλή
5.2.2 Κίνα
5.2.3 Νότια Αφρική
5.2.4 Αργεντινή
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα-Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Κατώφλια μεταποίησης σε νωπή πρώτη ύλη (καθαρό βάρος σε τόνους)
Πίνακας 1.2 Μεταποιητικές επιχειρήσεις που εγκρίνονται για ενίσχυση στη μεταποίηση ροδάκινων και αχλαδιών
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (1990-2005)
Πίνακας 2.2 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2005)
Π2.1 Απογραφή πραγματικού πληθυσμού (2001)
Π2.2 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή (1989-2006)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά κατηγορία περιοχής (2004-2005)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004-2005)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά ομάδες ηλικιών του υπεύθυνου του νοικοκυριού (2004-2005)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής κονσερβοποιημένων φρούτων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής κονσερβοποιημένων φρούτων (2001-2006)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση διαγραμμάτων
Π3.1 Aριθμοδείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων κονσερβοποιημένων φρούτων (2001-2005)
Π3.2 Aριθμοδείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κονσερβοποιημένων φρούτων (2001-2005)
Π3.3 Aριθμοδείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κονσερβοποιημένων φρούτων (2001-2005)
Π3.4 Aριθμοδείκτες χρηματοοικονομικού κινδύνου παραγωγικών επιχειρήσεων κονσερβοποιημένων φρούτων (2001-2005)
Π3.5 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων κονσερβοποιημένων φρούτων
Π3.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων κονσερβοποιημένων φρούτων
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων κονσερβοποιημένων φρούτων
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής επιλεγμένων φρούτων (1994-2004)
Πίνακας 4.2 Εξέλιξη εγχώριας παραγωγής κονσερβοποιημένων φρούτων (1996-2006)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια κατανάλωση κονσερβοποιημένων φρούτων (1999-2006)
Π4.1 Συνολικές εισαγωγές κονσερβοποιημένων φρούτων ανά κατηγορία (2001-2005)
Π4.2 Συνολικές εισαγωγές κονσερβοποιημένων φρούτων ανά χώρα προέλευσης (2004-2005)
Π4.3 Εισαγωγές κονσερβοποιημένου ανανά ανά χώρα προέλευσης (2004-2005)
Π4.4 Εισαγωγές κονσερβοποιημένων αχλαδιών ανά χώρα προέλευσης (2004-2005)
Π4.5 Εισαγωγές κονσερβοποιημένων βερίκοκων ανά χώρα προέλευσης (2004-2005)
Π4.6 Εισαγωγές κονσερβοποιημένων κερασιών ανά χώρα προέλευσης (2004-2005)
Π4.7 Εισαγωγές κονσερβοποιημένων ροδάκινων ανά χώρα προέλευσης (2004-2005)
Π4.8 Εισαγωγές κονσερβοποιημένης φράουλας ανά χώρα προέλευσης (2004-2005)
Π4.9 Εισαγωγές κονσερβοποιημένων μιγμάτων φρούτων ανά χώρα προέλευσης (2004-2005)
Π4.10 Εισαγωγές κονσερβοποιημένων λοιπών φρούτων ανά χώρα προέλευσης (2004-2005)
Π4.11 Συνολικές εξαγωγές κονσερβοποιημένων φρούτων ανά κατηγορία (2001-2005)
Π4.12 Συνολικές εξαγωγές κονσερβοποιημένων φρούτων ανά χώρα προορισμού (2004-2005)
Π4.13 Εξαγωγές κονσερβοποιημένου ανανά ανά χώρα προορισμού (2004-2005)
Π4.14 Εξαγωγές κονσερβοποιημένων αχλαδιών ανά χώρα προορισμού (2004-2005)
Π4.15 Εξαγωγές κονσερβοποιημένων βερίκοκων ανά χώρα προορισμού (2004-2005)
Π4.16 Εξαγωγές κονσερβοποιημένων κερασιών ανά χώρα προορισμού (2004-2005)
Π4.17 Εξαγωγές κονσερβοποιημένων ροδάκινων ανά χώρα προορισμού (2004-2005)
Π4.18 Εξαγωγές κονσερβοποιημένης φράουλας ανά χώρα προορισμού (2004-2005)
Π4.19 Εξαγωγές κονσερβοποιημένων μιγμάτων φρούτων ανά χώρα προορισμού (2004-2005)
Π4.20 Εξαγωγές λοιπών κονσερβοποιημένων φρούτων ανά χώρα προορισμού (2004-2005)
Πίνακας 5.1 Η αγορά κονσερβοποιημένων ροδάκινων στην Ισπανία (2004-2006)
Πίνακας 5.2 Η αγορά κονσερβοποιημένων αχλαδιών στην Ισπανία (2004-2006)
Πίνακας 5.3 Η αγορά κονσερβοποιημένων μιγμάτων φρούτων στην Ισπανία (2004-2006)
Πίνακας 5.4 Η αγορά κονσερβοποιημένων ροδάκινων στη Χιλή (2004-2006)
Πίνακας 5.5 Η αγορά κονσερβοποιημένων ροδάκινων στην Κίνα (2004-2006)
Πίνακας 5.6 Η αγορά κονσερβοποιημένων ροδάκινων στη Νότια Αφρική (2004-2006)
Πίνακας 5.7 Η αγορά κονσερβοποιημένων βερίκοκων στη Νότια Αφρική (2004-2006)
Πίνακας 5.8 Η αγορά κονσερβοποιημένων αχλαδιών στη Νότια Αφρική (2004-2006)
Πίνακας 5.9 Η αγορά κονσερβοποιημένων μιγμάτων φρούτων στη Νότια Αφρική (2004-2006)
Πίνακας 5.10 Η αγορά κονσερβοποιημένων ροδάκινων στην Αργεντινή (2004-2006)
Π5.1 Παραγωγή κονσερβοποιημένων φρούτων σε χώρες της Ε.Ε (1993-2005)