ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΟΥΒΛΑ - ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2006
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΤΟΥΒΛΑ - ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΤΟΥΒΛΑ - ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1. Εισαγωγή Γενικά-Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου Κατασκευής Δομικών Προϊόντων από Οπτή Γη
2. Η Ζήτηση για Τούβλα-Κεραμίδια
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.1.1 Νόμιμη Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.1.2 Οικοδομική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.2 Χρηματοδότηση Ακινήτων
2.3 Μέσος Ετήσιος Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων – Κατοικιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Τούβλων-Κεραμιδιών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.3 Παραγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.3.1 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τούβλων-Κεραμιδιών
3.3.2 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τούβλων-Κεραμιδιών
3.3.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τούβλων-Κεραμιδιών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Τούβλων-Κεραμιδιών
4.1 Παραγωγή Τούβλων & Κεραμιδιών-Μερίδια Παραγωγής
4.1.1 Εγχώρια Παραγωγή Τούβλων
4.1.2 Εγχώρια Παραγωγή Κεραμιδιών
4.1.3 Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Τούβλων & Κεραμιδιών
4.2.1 Εισαγωγές Τούβλων-Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εισαγωγές Κεραμιδιών-Χώρες Προέλευσης
4.2.3 Εξαγωγές Τούβλων-Χώρες Προορισμού
4.2.4 Εξαγωγές Κεραμιδιών – Χώρες Προορισμού
4.3 Εγχώρια Αγορά Τούβλων & Κεραμιδιών-Μερίδια Αγοράς
4.3.1 Εγχώρια Αγορά Τούβλων
4.3.2 Εγχώρια Αγορά Κεραμιδιών
4.3.3 Μερίδια Αγοράς Βάσει Ποσότητας
4.3.4 Μερίδια Αγοράς Βάσει Αξίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών Παραγωγής Τούβλων-Κεραμιδιών
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί Από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντοσ της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Δείκτες βιομηχανικής παραγωγής συνόλου βιομηχανίας και βιομηχανίας μη μεταλλικών ορυκτών (2001-2005)
Πίνακας 1.2 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου κατασκευής τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη
Πίνακας 1.3 Αξία υλικών που αναλώθηκαν και διάφορα έξοδα στον κλάδο κατασκευής τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη
Πίνακας 1.4 Εξέλιξη ακαθάριστων επενδύσεων του κλάδου κατασκευής τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη
Πίνακας 2.1 Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου - Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές (1998-2005)
Πίνακας 2.2 Νέες κατοικίες και βελτιώσεις βάσει των εκδοθεισών αδειών (1990-2005)
Πίνακας 2.3 Αριθμός νέων κατοικιών και δωματίων (2000-2005)
Πίνακας 2.4 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (1995-2005)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (1990-2005)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη στεγαστικών επιτοκίων στην Ελλάδα (1999-α΄τρίμηνο 2006)
Πίνακας 2.7 Εξέλιξη επιτοκίων στεγαστικών δανείων στη Ζώνη του Ευρώ και στην Ελλάδα (% ετησίως)
Πίνακας 2.8 Εξέλιξη μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων-κατοικιών (2000-2005)
Π2.1 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2005)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. τ.μ. (2001-2005)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. κ.μ. (2001-2005)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Ιούλιος 2005 & 2006)
Π2.6 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 2601/98 & και στο Ν. 3299/04 (Μάιος 1998- Σεπτέμβριος 2005)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής τούβλων - κεραμιδιών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων τούβλων-κεραμιδιών (2001-2005)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών παραγωγής τούβλων-κεραμιδιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων κατασκευής τούβλων πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη (2002-2003)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης οικοδομικών υλικών ανά διαφημιστικό μέσο (2001-2005)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη οικοδομικών υλικών ανά εμπορικό σήμα (2004-2005)
Π3.4 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εταιρειών του κλάδου (2001-2005)
Π3.5 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εταιρειών του κλάδου (2001-2005)
Π3.6 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εταιρειών του κλάδου (2001-2005)
Π3.7 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών του κλάδου (2001-2005)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής τούβλων-κεραμιδιών (2004-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής τούβλων-κεραμιδιών (2004-2005)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής τούβλων-κεραμιδιών (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Παραγωγή τούβλων βάσει στοιχείων ΕΣΥΕ (1996-2004)
Πίνακας 4.2 Εγχώρια παραγωγή τούβλων (1996-2005)
Πίνακας 4.3 Παραγωγή κεραμιδιών βάσει στοιχείων ΕΣΥΕ (1996-2004)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια παραγωγή κεραμιδιών (1996-2005)
Πίνακας 4.5 Εισαγωγές τούβλων (2000 – 2005)
Πίνακας 4.6 Εισαγωγές κεραμιδιών (2000 – 2005)
Πίνακας 4.7 Εξαγωγές τούβλων (2000 – 2005)
Πίνακας 4.8 Εξαγωγές κεραμιδιών (2000 – 2005)
Πίνακας 4.9 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τούβλων (1996-2005)
Πίνακας 4.10 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση κεραμιδιών (1996-2005)
Π4.1 Εισαγωγές τούβλων ανά χώρα προέλευσης (2004*)
Π4.2 Εισαγωγές τούβλων ανά χώρα προέλευσης (2005*)
Π4.3 Εισαγωγές κεραμιδιών ανά χώρα προέλευσης (2004*)
Π4.4 Εισαγωγές κεραμιδιών ανά χώρα προέλευσης (2005*)
Π4.5 Εξαγωγές τούβλων κατά χώρα προορισμού (2004*)
Π4.6 Εξαγωγές τούβλων κατά χώρα προορισμού (2005*)
Π4.7 Εξαγωγές κεραμιδιών κατά χώρα προορισμού (2004*)
Π4.8 Εξαγωγές κεραμιδιών κατά χώρα προορισμού (2005*)