ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

Έκδοση 13
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 2010»
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Βασικές Κατηγορίες Εμφιαλωμένων Νερών
1.4 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.5 Θερμομεταλλικές Πηγές της Ελλάδας
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Εμφιαλωμένων Νερών
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Εμφιαλωμένων Νερών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Εμφιαλωμένων Νερών
3.3 Δίκτυα Διανομής – Μέθοδοι Προώθησης Πωλήσεων των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερών
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερών
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Εμφιαλωμένων Νερών
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Εμφιαλωμένων Νερών
3.9 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.9.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Ποτά”
3.10 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.10.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.10.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Εμφιαλωμένων Νερών
3.10.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία “Ποτά”
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Εμφιαλωμένων Νερών
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Εμφιαλωμένων Νερών
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Εμφιαλωμένων Νερών
4.2.1 Εισαγωγές Εμφιαλωμένων Νερών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξαγωγές Εμφιαλωμένων Νερών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Εμφιαλωμένων Νερών
4.4 Μερίδια Αγοράς – Συγκέντρωση στον Κλάδο
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Εμφιαλωμένων Νερών
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα Επιχειρήσεων
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερών
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Ταξινόμηση Πηγών της Ελλάδας κατά Χημικό Χαρακτηρισμό
Πίνακας 2.1 Μέση κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη (2001-2009)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα (2000-2010)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π2.2 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών & ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2001-2009)
Π2.3 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά μήνα (2008-2009)
Π2.4 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική περιοχή (2007-2009)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για είδη διατροφής κατά μέγεθος νοικοκυριού
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά κατηγορία περιοχής
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2006-2010)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων εμφιαλωμένων νερών
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων εμφιαλωμένων νερών (2006-2009)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Ποτά”
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Εμφιαλωμένων Νερών
(2010-2009)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία “Ποτά” (2010-2009)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων παραγωγής αναψυκτικών, μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών (2005)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη εμφιαλωμένων νερών (2005-2009)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη εμφιαλωμένων νερών ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2005-2009)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2005-2009)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2008-2009)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2008-2009)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή εμφιαλωμένων νερών (1990-2010)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση του κόστους παραγωγής εμφιαλωμένων νερών
Πίνακας 4.3 Εισαγωγές εμφιαλωμένων νερών (2005-2009)
Πίνακας 4.4 Εξαγωγές εμφιαλωμένων νερών (2005-2009)
Πίνακας 4.5 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης εμφιαλωμένων νερών (1990-2010)
Πίνακας 4.6 Κατά κεφαλή κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών (1990-2010)
Πίνακας 4.7 Διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής εμφιαλωμένων νερών ανά κατηγορία (2009)
Πίνακας 4.8 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερού (2009)
Π4.1 Εισαγωγές εμφιαλωμένων νερών ανά χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π4.2 Εξαγωγές εμφιαλωμένων νερών κατά χώρα προορισμού (2007-2009)
Πίνακας 5.1 Κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών 24 χωρών της Ε.Ε. (2004-2009)
Πίνακας 5.2 Αγορά εμφιαλωμένου νερού στις ΗΠΑ σε όγκο και αξία (2004-2008)
Πίνακας 5.3 Κατά κεφαλήν κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών στις ΗΠΑ
(2004-2008)
Π5.1 Κατανάλωση Εμφιαλωμένων Νερών σε Ορισμένες Χώρες της Ε.Ε. (2004-2009)
Π5.2 Παγκόσμια κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού (2003,2008)
Π5.3 Κατά κεφαλήν κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού στις κυριότερες χώρες (2003,2008)