ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Αύγουστος, 2006
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Βασικές Κατηγορίες Εμφιαλωμένων Νερών
1.3 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Θερμομεταλλικές Πηγές της Ελλάδας
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Εμφιαλωμένων Νερών
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Εμφιαλωμένων Νερών
2.2 Μέσος Όρος Μηνιαίων Αγορών των Νοικοκυριών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Εμφιαλωμένων Νερών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου Εμφιαλωμένων Νερών
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Εμφιαλωμένων Νερών
3.3 Δίκτυα Διανομής – Μέθοδοι Προώθησης Πωλήσεων των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερού
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερών
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Εμφιαλωμένων Νερών
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Εμφιαλωμένων Νερών
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Εμφιαλωμένων Νερών
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Εμφιαλωμένων Νερών
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Εμφιαλωμένων Νερών
4.2.1 Εισαγωγές Εμφιαλωμένων Νερών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξαγωγές Εμφιαλωμένων Νερών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Εμφιαλωμένων Νερών – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Εμφιαλωμένων Νερών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (1994-2004)
Π2.1 Κατανομή συνολικών διανυκτερεύσεων ανά μήνα (1998-2004)
Π2.2 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά κυριότερη χώρα προέλευσης (1998-2004)
Π2.3 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών τουριστών ανά γεωγραφική περιφέρεια (1998-2004)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για τα είδη διατροφής κατά μέγεθος νοικοκυριού
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά περιοχές
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά περιοχές
Πίνακας 3.1 Μέσος όρος συμμετοχής κατηγοριών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, στο σύνολο των κωδικών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (2004, α΄ εξάμηνο 2005)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2001-2005)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων εμφιαλωμένων νερών
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων εμφιαλωμένων νερών (2001-2005)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων παραγωγής μεταλλικών νερών και αναψυκτικών (2002)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη εμφιαλωμένων νερών (2001-2005)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη εμφιαλωμένων νερών ανά εμπορικό σήμα (2004-2005)
Π3.4 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2001-2005)
Π3.5 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2001-2005)
Π3.6 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2001-2005)
Π3.7 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2001-2005)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2004-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2004-2005)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή εμφιαλωμένων νερών (1990-2005)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση του κόστους παραγωγής εμφιαλωμένων νερών
Πίνακας 4.3 Εισαγωγές εμφιαλωμένων νερών (2000-2005)
Πίνακας 4.4 Εξαγωγές εμφιαλωμένων νερών (2000-2005)
Πίνακας 4.5 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης εμφιαλωμένων νερών (1990-2005)
Πίνακας 4.6 Κατά κεφαλή κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών (1990-2005)
Πίνακας 4.7 Διάρθρωση εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης εμφιαλωμένων νερών (2005)
Π4.1 Εισαγωγές εμφιαλωμένων νερών ανά χώρα προέλευσης (2003-2005)
Π4.2 Εξαγωγές εμφιαλωμένων νερών ανά χώρα προορισμού (2003-2005)
Πίνακας 5.1 Κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1999-2005)
Πίνακας 5.2 Κατά κεφαλή κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1999-2005)
Πίνακας 5.3 Αγορά εμφιαλωμένου νερού στις Η.Π.Α. (2000-2005)
Πίνακας 5.4 Κατά κεφαλήν κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού στις Η.Π.Α. (2000-2005)
Π5.1 Παγκόσμια κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού (1999, 2004)
Π5.2 Κατά κεφαλή κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού σε επιλεγμένες χώρες (1999, 2004)