ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Στον κλάδο εκδόσεων βιβλίων δραστηριοποιείται ένας σχετικά μεγάλος
αριθμός επιχειρήσεων, το αντικείμενο δραστηριότητας των οποίων
συχνά περιλαμβάνει και την έκδοση και διάθεση άλλων εντύπων, όπως
εφημερίδων και περιοδικών. Οι περισσότερες επιχειρήσεις συμμετέχουν
σε ορισμένα μόνο στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, ενώ περιορισμένος
είναι ο αριθμός των καθετοποιημενων μονάδων.
Ορισμένες από τις εκδοτικές εταιρίες του κλάδου έχουν εισέλθει
παράλληλα στο χώρο των ηλεκτρονικών και ψηφιακών εκδόσεων, με τη
δημιουργία τίτλων σε μορφή cd-rom και dvd-rom. Τα δίκτυα που
χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις του κλάδου για την διανομή των βιβλίων
τους διαφοροποιούνται. Σημαντικό ποσοστό πωλήσεων πραγματοποιείται
μέσω χονδρεμπόρων, ενώ αρκετές επιχειρήσεις διατηρούν και δικά τους
βιβλιοπωλεία πραγματοποιώντας απευθείας λιανική πώληση. Πέρα από τα
παραδοσιακά κανάλια διανομής, οι εκδοτικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν
επίσης τα σουπερμάρκετ και τα πολυκαταστήματα για τη διάθεση των
βιβλίων τους. Ο συνολικός αριθμός των βιβλιοπωλείων κυμαίνεται στα
επίπεδα των 2.000, ενώ υπάρχουν σχεδόν τα διπλάσια σημεία πώλησης
(πολυκαταστήματα, περίπτερα, κ.α.).
Ο αριθμός των νέων τίτλων βιβλίων που εκδόθηκαν το 2006, παρουσίασε
αύξηση 9.0% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η αξία της εν λόγω
αγοράς εμφάνισε αύξηση 8,9% το 2006 σε σχέση με το 2005 και 8,8%
για το 2005/04.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Παγκόσμια Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Ορισμοί
1.4 Παραγωγική Διαδικασία
1.5 Χαρακτηριστικά των Ελληνικών Εκδοτικών Επιχειρήσεων
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Βιβλίων
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες Ζήτησης
2.2 Η Αναγνωστική Συμπεριφορά του Ελληνικού Κοινού
2.3 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Βιβλίων
3.1 Δομή – Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Δίκτυα Διανομής
3.4 Παρουσίαση Εκδοτικών και Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Εκδοτικών και Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
3.8 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.8.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Εκδόσεις, Εκτυπώσεις, Γραφικές Τέχνες)
3.9 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.9.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου Εκδόσεις Βιβλίων
3.9.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Εκδόσεις, Εκτυπώσεις, Γραφικές Τέχνες)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Βιβλίων
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Βιβλίων
4.1.1 Μερίδια Εγχώριας Παραγωγής
4.1.2 Διαχρονική Εξέλιξη Νέων Εκδόσεων Ανά Κατηγορία Βιβλίου
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Βιβλίων
4.3 Εγχώρια Αγορά Βιβλίων
4.3.1 Εξέλιξη Μεγέθους Εγχώριας Αγοράς Βιβλίων
4.3.2 Μερίδια Αγοράς-Βαθμός Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά Βιβλίων σε Χώρες του Εξωτερικού
6. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Επιχειρήσεων
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε
• Benchmarking Εκδοτικών και Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Βιβλίων

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Δημόσιες Δαπάνες για Βιβλία 2004-2010 (σε εκ. €)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για βιβλία (2008)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εκδοτικών - εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2005-2010)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες των επωνυμιών των εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων που εμφανίζονται στα διαγράμματα
Πίνακας 3.4 Κατάταξη εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων Βάσει Μικτών Κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων Βάσει Καθαρών Κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων Βάσει Κερδών EBITDA (2009-2010)
Π3.1 Διαφημιστικές δαπάνες βιβλίων και εκδοτικών οίκων ανά μέσο (2004-2010)
Π3.2 Διαφημιστικές δαπάνες ανά κατηγορία (2004-2010)
Π3.3 Διαφημιστικές Δαπάνες Βιβλίων & Εκδοτικών Οίκων, ανά εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2006-2010)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2006-2010)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2006-2010)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2006-2010)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2006-2010)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2009-2010)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2009-2010)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2009-2010)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη βιβλιοπαραγωγής (2004-2009)
Πίνακας 4.2 Μερίδια εκδοτικών οίκων βάσει παραγωγής νέων τίτλων (2009)
Πίνακας 4.3 Διαχρονική εξέλιξη νέων εκδόσεων ανά κατηγορία βιβλίου και ποσοστά μεταβολών (2005-2009)
Πίνακας 4.4 Εξέλιξη της αξίας της εγχώριας αγοράς βιβλίων (1999-2010)
Π4.1 Εισαγωγές ανά κατηγορία βιβλίων (2002-2010)
Π4.2 Εξαγωγές ανά κατηγορία βιβλίων (2002-2010)
Π4.3 Εισαγωγές σε λεξικά και εγκυκλοπαίδειες ανά χώρα προέλευσης (2009-2010)
Π4.4 Εξαγωγές σε λεξικά και εγκυκλοπαίδειες ανά χώρα προορισμού (2009-2010)
Π4.5 Εισαγωγές βιβλίων για παιδιά ανά χώρα προέλευσης (2009-2010)
Π4.6 Εξαγωγές βιβλίων για παιδιά ανά χώρα προορισμού (2009-2010)
Π4.7 Εισαγωγές βιβλίων μουσικής ανά χώρα προέλευσης (2009-2010)
Π4.8 Εξαγωγές βιβλίων μουσικής ανά χώρα προορισμού (2009-2010)
Π4.9 Εισαγωγές σε λοιπά βιβλία ανά χώρα προέλευσης (2009-2010)
Π4.10 Εξαγωγές σε λοιπά βιβλία ανά χώρα προορισμού (2009-2010)