ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Η Αγορά βιβλίων σε χώρες του εξωτερικού
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ορισμοί
1.3 Παραγωγική Διαδικασία
1.4 Χαρακτηριστικά των Ελληνικών Εκδοτικών Επιχειρήσεων
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Βιβλίων
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες Ζήτησης
2.2 Καταναλωτική Συμπεριφορά του Ελληνικού Κοινού Βιβλιοπωλείων
2.3 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Βιβλίων
3.1 Δομή – Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Δίκτυα Διανομής
3.4 Παρουσίαση Εκδοτικών και Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Εκδοτικών και Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Αγορά Βιβλίων
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Βιβλίων
4.1.1 Μερίδια Εγχώριας Παραγωγής
4.1.2 Διαχρονική Εξέλιξη Νέων Εκδόσεων Ανά Κατηγορία Βιβλίου
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Βιβλίων
4.3 Εγχώρια Αγορά Βιβλίων
4.3.1 Εξέλιξη Μεγέθους Εγχώριας Αγοράς Βιβλίων
4.3.2 Μερίδια Αγοράς-Βαθμός Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά Βιβλίων σε Χώρες του Εξωτερικού
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Εκδοτικών και Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Βιβλίων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚEΣ
Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών παραγωγής / εισαγωγής στη βιομηχανία - κλάδος εκδόσεων (1995-2008)
Πίνακας 2.2 Δείκτης τιμών παραγωγής και εισαγωγής στη βιομηχανία - κλάδος εκδόσεις βιβλίων (1995-2008)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για βιβλία ανά κατηγορία περιοχής (2004-2005)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για βιβλία ανά μέγεθος νοικοκυριού (2004-2005)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για βιβλία ανά τάξη εισοδήματος (2004-2005)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εκδοτικών – εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2003-2008)
Π3.1 Διαφημιστικές δαπάνες βιβλίων και εκδοτικών οίκων ανά μέσο (2002-2008)
Π3.2 Διαφημιστικές δαπάνες ανά κατηγορία (2002-2008)
Π3.3 Διαφημιστικές δαπάνες βιβλίων & εκδοτικών οίκων, ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.4 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάθρωσης εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2004-2008)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2004-2008)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2007-2008)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2007-2008)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη βιβλιοπαραγωγής (1998-2008)
Πίνακας 4.2 Μερίδια εκδοτικών οίκων βάσει παραγωγής νέων τίτλων (2008)
Πίνακας 4.3 Διαχρονική εξέλιξη νέων εκδόσεων ανά κατηγορία βιβλίου και ποσοστά μεταβολών (2003-2008)
Πίνακας 4.4 Εξέλιξη της αξίας της εγχώριας αγοράς βιβλίων (1999-2008)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς βιβλίων (2008)
Πίνακας 4.6 Δείκτης συγκέντρωσης