ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Η Αγορά βιβλίων σε χώρες του εξωτερικού
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Ορισμοί
1.3Ιστορική Αναδρομή
1.4Παραγωγική Διαδικασία
1.5Χαρακτηριστικά των Ελληνικών Εκδοτικών Επιχειρήσεων
1.6Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Βιβλίων
2.1Προσδιοριστικοί Παράγοντες Ζήτησης
2.2Καταναλωτική Συμπεριφορά του Ελληνικού Κοινού Βιβλιοπωλείων
2.3Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Βιβλίων
3.1Δομή – Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Διαφημιστική Δαπάνη
3.3Δίκτυα Διανομής
3.4Παρουσίαση Εκδοτικών και Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Εκδοτικών και Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Αγορά Βιβλίων
4.1Εγχώρια Παραγωγή Βιβλίων
4.1.1Μερίδια Εγχώριας Παραγωγής
4.1.2Διαχρονική Εξέλιξη Νέων Εκδόσεων Ανά Κατηγορία Βιβλίου
4.2Εξωτερικό Εμπόριο Βιβλίων
4.3Εγχώρια Αγορά Βιβλίων
4.3.1Εξέλιξη Μεγέθους Εγχώριας Αγοράς Βιβλίων
4.3.2Μερίδια Αγοράς-Βαθμός Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά Βιβλίων σε Χώρες του Εξωτερικού
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Εκδοτικών και Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Βιβλίων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Διάρθρωση του κόστους παραγωγής βιβλίων
Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών παραγωγής / εισαγωγής στη βιομηχανία - κλάδος εκδόσεων (1995-2007)
Πίνακας 2.2 Δείκτης τιμών παραγωγής και εισαγωγής στη βιομηχανία - κλάδος εκδόσεις βιβλίων (1995-2007)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για βιβλία ανά κατηγορία περιοχής (2004-2005)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για βιβλία ανά μέγεθος νοικοκυριού (2004-2005)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για βιβλία ανά τάξη εισοδήματος (2004-2005)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εκδοτικών – εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2002-2007)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες των επωνυμιών των εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων που εμφανίζονται στα διαγράμματα
Π3.1 Διαφημιστικές δαπάνες βιβλίων και εκδοτικών οίκων ανά μέσο (2001-2007)
Π3.2 Διαφημιστικές δαπάνες ανά κατηγορία (2001-2007)
Π3.3 Διαφημιστικές δαπάνες βιβλίων και εκδοτικών οίκων ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.4 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάθρωσης εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2003-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2006-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη βιβλιοπαραγωγής (1998-2007)
Πίνακας 4.2 Μερίδια εκδοτικών οίκων βάσει παραγωγής νέων τίτλων (2007)
Πίνακας 4.3 Διαχρονική εξέλιξη νέων εκδόσεων ανά κατηγορία βιβλίου και ποσοστά μεταβολών (2002-2007)
Πίνακας 4.4 Εξέλιξη μεγέθους εγχώριας αγοράς βιβλίων (1999-2007)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς βιβλίων (2007)
Πίνακας 4.6 Δείκτης συγκέντρωσης
Π4.1 Εισαγωγές ανά κατηγορία βιβλίων (2001-2007)
Π4.2 Εξαγωγές ανά κατηγορία βιβλίων (2001-2007)
Π4.3 Εισαγωγές σε λεξικά και εγκυκλοπαίδειες ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.4 Εξαγωγές σε λεξικά και εγκυκλοπαίδειες ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.5 Εισαγωγές βιβλίων για παιδιά ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.6 Εξαγωγές βιβλίων για παιδιά ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.7 Εισαγωγές βιβλίων μουσικής ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.8 Εξαγωγές βιβλίων μουσικής ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.9 Εισαγωγές σε λοιπά βιβλία ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.10 Εξαγωγές σε λοιπά βιβλία ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Πίνακας 5.1 Εξέλιξη της συνολικής αξίας καθαρών πωλήσεων εκδοτικών οίκων στις Η.Π.Α. (2002-2007)