ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ορισμοί
1.3 Ιστορική Αναδρομή
1.4 Χαρακτηριστικά του Κλάδου και των Ελληνικών Εκδοτικών Επιχειρήσεων
1.5 Παραγωγική Διαδικασία
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Βιβλίων
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες Ζήτησης
2.2 Αναγνωστική Συμπεριφορά του Ελληνικού Κοινού
2.3 Καταναλωτική Συμπεριφορά του Ελληνικού Κοινού Βιβλιοπωλείων
2.4 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Βιβλίων
3.1 Δομή – Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Δίκτυα Διανομής
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Αγορά Βιβλίων
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Βιβλίων
4.1.1 Μερίδια Εγχώριας Παραγωγής
4.1.2 Διαχρονική Εξέλιξη Νέων Εκδόσεων Ανά Κατηγορία Βιβλίου
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Βιβλίων
4.3 Εγχώρια Αγορά Βιβλίων
4.3.1 Εξέλιξη Μεγέθους Εγχώριας Αγοράς Βιβλίων
4.3.2 Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά
6. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος τησ ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Διάρθρωση του κόστους παραγωγής βιβλίων
Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών παραγωγής / εισαγωγής στη βιομηχανία - κλάδος εκδόσεων (1995-2006)
Πίνακας 2.2 Δείκτης τιμών παραγωγής και εισαγωγής στη βιομηχανία - κλάδος εκδόσεις βιβλίων (1995-2006)
Πίνακας 2.3 Μέση λιανική τιμή βιβλίων με μαλακό εξώφυλλο (2001-2006)
Πίνακας 2.4 Συνολική αναγνωσιμότητα κατά φύλο
Πίνακας 2.5 Αριθμός βιβλίων που διάβασαν κατά την διάρκεια του τελευταίου χρόνου
Πίνακας 2.6 Ηλικία που ξεκίνησαν να διαβάζουν συστηματικά βιβλία
Πίνακας 2.7 Διάβασαν βιβλία τους τελευταίους 12 μήνες
Πίνακας 2.8 Αριθμός βιβλίων που αγόρασαν κατά την διάρκεια του τελευταίου χρόνου
Πίνακας 2.9 Λόγοι για τους οποίους δεν διάβασαν κανένα βιβλίο
Πίνακας 2.10 Κριτήρια για ανάγνωση βιβλίου
Πίνακας 2.11 Τρόποι ενημέρωσης για την αγορά βιβλίου
Πίνακας 2.12 Από που προμηθεύονται συνήθως τα βιβλία που διαβάζουν
Πίνακας 2.13 Από που αγοράζουν συνήθως τα βιβλία τους
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για βιβλία ανά κατηγορία περιοχής (2004-2005)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για βιβλία ανά μέγεθος νοικοκυριού (2004-2005)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για βιβλία ανά τάξη εισοδήματος (2004-2005)
Πίνακας 3.1 Κατανομή εκδοτικών οίκων σύμφωνα με τον παραγόμενο αριθμό βιβλίων (2001-2006)
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εκδοτικών-εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2001-2006)
Πίνακας 3.4 Επωνυμίες εταιρειών έκδοσης-εισαγωγής βιβλίων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διαφημιστικές δαπάνες βιβλίων και εκδοτικών οίκων ανά μέσο (2000-2006)
Π3.2 Διαφημιστικές δαπάνες ανά κατηγορία (2000-2006)
Π3.3 Διαφημιστικές δαπάνες βιβλίων και εκδοτικών οίκων ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.4 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2001-2005)
Π3.5 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2001-2005)
Π3.6 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2001-2005)
Π3.7 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικού κινδύνου εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2001-2005)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2004-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2004-2005)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εκδοτικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων βιβλίων (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη βιβλιοπαραγωγής (1998-2006)
Πίνακας 4.2 Μερίδια εκδοτικών οίκων βάσει παραγωγής νέων τίτλων (2006)
Πίνακας 4.3 Διαχρονική εξέλιξη νέων εκδόσεων ανά κατηγορία βιβλίου και ποσοστά μεταβολών (2001-2006)
Πίνακας 4.4 Εξέλιξη της αξίας εισαγωγών και εξαγωγών βιβλίων (2001-2006)
Πίνακας 4.5 Εξέλιξη μεγέθους εγχώριας αγοράς βιβλίων (1999-2006)
Πίνακας 4.6 Δημόσιες δαπάνες για βιβλία (1998-2004)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς βιβλίων (2006)
Π4.1 Εισαγωγές ανά κατηγορία βιβλίων (2001-2006)
Π4.2 Εξαγωγές ανά κατηγορία βιβλίων (2001-2006)
Π4.3 Εισαγωγές σε λεξικά και εγκυκλοπαίδειες ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.4 Εξαγωγές σε λεξικά και εγκυκλοπαίδειες ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.5 Εισαγωγές βιβλίων για παιδιά ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.6 Εξαγωγές βιβλίων για παιδιά ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.7 Εισαγωγές βιβλίων μουσικής ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.8 Εξαγωγές βιβλίων μουσικής ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.9 Εισαγωγές σε λοιπά βιβλία ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.10 Εξαγωγές σε λοιπά βιβλία ανά χώρα προορισμού (2005-2006)