ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ


Σύνοψη i
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Παραγωγική Διαδικασία
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο – Νομοθεσία για τη Μπύρα
2. Ζήτηση Μπύρας
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Προσφορά του Κλάδου της Ζυθοποιίας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου της Ζυθοποιίας
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Μπύρας
3.3 Δίκτυα Διανομής-Μέθοδοι Προώθησης Πωλήσεων
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Μπύρας
3.9 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.9.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων Βιομηχανία (Ποτά) και Εμπόριο (Ποτά)
3.10 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.10.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.10.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων Βιομηχανία (Ποτά) και Εμπόριο (Ποτά)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Μπύρας
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Μπύρας-Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Μπύρας
4.2.1 Εισαγωγές Μπύρας-Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξαγωγές Μπύρας-Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Μπύρας- Εμπορικό ισοζύγιο
4.3 Εγχώρια Αγορά Μπύρας-Μερίδια Αγοράς
Μερίδια Αγοράς
Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς Μπύρας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγορά Μπύρας
5.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου στην Ε.Ε.
5.2 Μέγεθος Παραγωγής Μπύρας στην Ε.Ε
5.3 Εξωτερικό Εμπόριο Μπύρας των Χωρών-Μελών της Ε.Ε.
5.4 Κατανάλωση Μπύρας στις Χώρες-Μέλη της Ε.Ε.
5.5 Διεθνής Αγορά Μπύρας
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα Επιχειρήσεων
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Διατάξεις Νομοθεσίας για τη Μπύρα
Πίνακας 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό (2006-2009)
Π2.1 Αφίξεις τουριστών από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για μπύρα, κατά μέγεθος νοικοκυριού (2008)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για μπύρα, κατά κατηγορία περιοχής (2008)
Πίνακας 3.1 Εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης μπύρας (2006-2010)
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων μπύρας
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων μπύρας (2005-2010)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες των εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει μικτών κερδών (2008-2009
Πίνακας 3.6 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει καθαρών κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδών EBITDA (2008-2009)
Πίνακας 3.8 Παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων μπύρας
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων μπύρας (2005-2010)
Πίνακας 3.10 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.11 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Ποτά)
Πίνακας 3.12 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Ποτά)
Πίνακας 3.13 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.14 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Ποτά) (2010-2009)
Πίνακας 3.15 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Ποτά) (2010-2009)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης μπύρας ανά μέσο ενημέρωσης (2006-2010)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη μπύρας ανά εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών 5
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2009)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2009)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2008-2009)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2008-2009)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής μπύρας (1994-2010)
Πίνακας 4.2 Μερίδια παραγωγής των κορυφαίων ζυθοβιομηχανιών (2010)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη των εισαγωγών μπύρας (2005-2009)
Πίνακας 4.4 Ανάλυση των εισαγωγών μπύρας ανά χώρα προέλευσης για το έτος 2009
Πίνακας 4.5 Εξέλιξη των εξαγωγών μπύρας (2005-2009)
Πίνακας 4.6 Ανάλυση των εξαγωγών μπύρας κατά κυριότερη χώρα προορισμού για το έτος 2009
Πίνακας 4.7 Εμπορικό ισοζύγιο μπύρας (2005-2009)
Πίνακας 4.8 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης μπύρας (1996-2010)
Πίνακας 4.9 Κατά κεφαλήν κατανάλωση μπύρας (2002-2010)
Πίνακας 4.10 Μερίδια αγοράς μπύρας (2010)
Π4.1 Εξέλιξη εισαγωγών μπύρας κατά τύπο συσκευασίας (2005-2009)
Π4.2 Εξέλιξη εξαγωγών μπύρας κατά τύπο συσκευασίας (2005-2009)
Π4.3 Ανάλυση των εισαγωγών μπύρας ανά χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.4 Ανάλυση των εξαγωγών μπύρας κατά χώρα προορισμού (2007-2008)
Πίνακας 5.1 Αριθμός μονάδων και απασχολούμενο προσωπικό στη βιομηχανία μπύρας της Ε.Ε. (2009)
Π5.1 Παραγωγή μπύρας στις χώρες της Ε.Ε. – 27 (1999-2009)
Π5.2 Εξαγωγές μπύρας και εξαγωγική επίδοση των χωρών-μελών της Ε.Ε. – 27 (2003-2009)
Π5.3 Εισαγωγές μπύρας και εισαγωγική διείσδυση στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. (2003-2009)
Π5.4 Κατανάλωση μπύρας ανά χώρα της Ε.Ε. (1999-2009)
Π5.5 Κατά κεφαλήν κατανάλωση μπύρας ανά χώρα της Ε.Ε. (1999-2009)