ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Παραγωγική Διαδικασία
1.4 Θεσμικό Πλάισιο – Νομοθεσία για τη Μπύρα
2. Η Ζήτηση Μπύρας
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου της Ζυθοποιίας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου της Ζυθοποιίας
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Μπύρας
3.3 Δίκτυα Διανομής-Μέθοδοι Προώθησης Πωλήσεων
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Μπύρας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Μπύρας
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Μπύρας-Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Μπύρας
4.2.1 Εισαγωγές Μπύρας- Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξαγωγές Μπύρας-Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Εγχώρια Αγορά Μπύρας- Μερίδια Αγοράς
Μερίδια Αγοράς
Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς Μπύρας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά Μπύρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
5.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου στην Ε.Ε.
5.2 Μέγεθος Παραγωγής Μπύρας στην Ε.Ε.
5.3 Εξωτερικό Εμπόριο Μπύρας των Χωρών-Μελών της Ε.Ε.
5.4 Κατανάλωση Μπύρας στις Χώρες-Μέλη της Ε.Ε.
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα - Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)


ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Διατάξεις Νομοθεσίας για τη Μπύρα
Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (2000-2007)
Π2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά κυριότερη χώρα προέλευσης (2000-2007)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για μπύρα κατά μέγεθος νοικοκυριού
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για μπύρα, κατά κατηγορία περιοχής
Πίνακας 3.1 Εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης μπύρας και οινοπνευματωδών ποτών
(2004-2008)
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων μπύρας
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων (2004-2008)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες των εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Παρουσίαση εισγωγικών επιχειρήσεων μπύρας
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων μπύρας (2004-2008)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης μπύρας ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2008)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη μπύρας ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2006-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής μπύρας (1994-2008)
Πίνακας 4.2 Εξέλιξη των εισαγωγών μπύρας (2004-2008)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη των εξαγωγών μπύρας (2004-2008)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης μπύρας (1996-2008)
Πίνακας 4.5 Κατά κεφαλήν κατανάλωση μπύρας (2000-2008)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς μπύρας (2008)
Π4.1 Εξέλιξη εισαγωγών μπύρας κατά τύπο συσκευασίας (2004-2008)
Π4.2 Εξέλιξη εξαγωγών μπύρας κατά τύπο συσκευασίας (2004-2008)
Π4.3 Ανάλυση των εισαγωγών μπύρας ανά χώρα προέλευσης (2006-2008)
Π4.4 Ανάλυση των εξαγωγών μπύρας κατά χώρα προορισμού (2006-2008)
Πίνακας 5.1 Αριθμός μονάδων και απασχολούμενο προσωπικό στη βιομηχανία μπύρας της Ε.Ε. (2006)
Π5.1 Παραγωγή μπύρας στις χώρες της Ε.Ε. (1997-2007)
Π5.2 Εξαγωγές μπύρας και εξαγωγική επίδοση των χωρών-μελών της Ε.Ε. (2000-2007)
Π5.3 Εισαγωγές μπύρας και εισαγωγική διείσδυση στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. (2000-2007)
Π5.4 Κατανάλωση μπύρας ανά χώρα της Ε.Ε. (1997-2007)
Π5.5 Κατά κεφαλήν κατανάλωση μπύρας ανά χώρα της Ε.Ε. (1997-2007)