ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

Ο κλάδος της ζυθοποιίας στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένος,
με μία εκ των παραγωγικών επιχειρήσεων να κατέχει ηγετική θέση,
καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας παραγωγής και
κατανάλωσης. Επίσης στον κλάδο δραστηριοποιείται και μικρός αριθμός
άλλων παραγωγικών εταιριών καθώς και αρκετές επιχειρήσεις που
ασχολούνται με εισαγωγές μπύρας.
Στην εγχώρια αγορά κυκλοφορεί σημαντικός αριθμός εμπορικών σημάτων
μπύρας, ορισμένα εκ των οποίων εισάγονται από παραγωγικές εταιρίες
με σκοπό τον εμπλουτισμό της γκάμας των προϊόντων τους. Οι εισαγωγικές
εταιρίες συνήθως δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των ποτών
και ειδών διατροφής, στις περισσότερες δε περιπτώσεις οι πωλήσεις
από τα εξεταζόμενα προϊόντα καλύπτουν μικρό ποσοστό του συνολικού
κύκλου εργασιών τους.
Η ζήτηση μπύρας στην ελληνική αγορά καλύπτεται κυρίως από την
εγχώρια παραγωγή, το μέγεθος της οποίας εμφάνισε οριακή μείωση
(0,03%) το 2005 σε σχέση με το 2004, ενώ σημαντική ήταν η αύξηση
(4,4%) το 2006. Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση μπύρας σημείωσε
αύξηση 3,4% το 2006 έναντι του 2005. Η άνοδος αυτή αποδίδεται σε
μεγάλο βαθμό στην παρατεταμένη καλοκαιρινή περίοδο, ένας παράγοντας
που επηρεάζει θετικά τη ζήτηση για μπύρα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Παραγωγική Διαδικασία
2. Η Ζήτηση Μπύρας
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου της Ζυθοποιίας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου της Ζυθοποιίας
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Μπύρας
3.3 Δίκτυα Διανομής-Μέθοδοι Προώθησης Πωλήσεων
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Εταιρειών
3.8 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Μπύρας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Μπύρας
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Μπύρας-Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Μπύρας
4.2.1 Εισαγωγές Μπύρας- Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξαγωγές Μπύρας-Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Εγχώρια Αγορά Μπύρας- Μερίδια Αγοράς
Μερίδια Αγοράς
Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς Μπύρας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά Μπύρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
5.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου στην Ε.Ε.
5.2 Μέγεθος Παραγωγής Μπύρας στην Ε.Ε.
5.3 Εξωτερικό Εμπόριο Μπύρας των Χωρών-Μελών της Ε.Ε.
5.4 Κατανάλωση Μπύρας στις Χώρες-Μέλη της Ε.Ε.
5.5 Ανάλυση της Ευρωπαϊκής Αγοράς Μπύρας
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εισαγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP A.E.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (1996-2005)
Πίνακας 2.2 Διανυκτερεύσεις και πληρότητες ξενοδοχειακών καταλυμάτων (1994-2006)
Π2.1 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών τουριστών στα συλλογικά τουριστικά καταλύματα, ανά γεωγραφική περιφέρεια (1999-2005)
Π2.2 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά κυριότερη χώρα προέλευσης (1998-2005)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για μπύρα κατά μέγεθος νοικοκυριού
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για μπύρα, κατά κατηγορία περιοχής
Πίνακας 3.1 Εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης μπύρας και οινοπνευματωδών ποτών (2002-2006)
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων μπύρας
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων (2002-2006)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες των εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων μπύρας
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων μπύρας (2002-2006)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης μπύρας ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2006)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη μπύρας ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.3 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων παραγωγής μπύρας (2001-2005)
Π3.6 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων παραγωγής μπύρας (2001-2005)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων μπύρας (2004-2005)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων μπύρας (2004-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων μπύρας (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής μπύρας (1992-2006)
Πίνακας 4.2 Εξέλιξη των εισαγωγών μπύρας (2002-2006)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη των εξαγωγών μπύρας (2002-2006)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης μπύρας (1992-2006)
Πίνακας 4.5 Κατά κεφαλήν κατανάλωση μπύρας (1992-2006)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς μπύρας (2006)
Π4.1 Εξέλιξη εισαγωγών μπύρας κατά τύπο συσκευασίας (2002-2006)
Π4.2 Εξέλιξη εξαγωγών μπύρας κατά τύπο συσκευασίας (2002-2006)
Π4.3 Ανάλυση των εισαγωγών μπύρας ανά χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.4 Ανάλυση των εξαγωγών μπύρας κατά χώρα προορισμού (2004-2006)
Πίνακας 5.1 Αριθμός μονάδων και απασχολούμενο προσωπικό στη βιομηχανία μπύρας της Ε.Ε. (2004)
Π5.1 Παραγωγή μπύρας στις χώρες της Ε.Ε. (1980-2005)
Π5.2 Εξαγωγές μπύρας και εξαγωγική επίδοση των χωρών-μελών της Ε.Ε. (1998-2005)
Π5.3 Εισαγωγές μπύρας και εισαγωγική διείσδυση στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. (1998-2005)
Π5.4 Κατανάλωση μπύρας ανά χώρα της Ε.Ε. (1980-2005)
Π5.5 Κατά κεφαλήν κατανάλωση μπύρας ανά χώρα της Ε.Ε. (1980-2005)
Π5.6 Μερίδιο της «ζεστής» αγοράς στη συνολική κατανάλωση (1980-2005)
Π5.7 Διάρθρωση παραγωγής – κατανάλωσης μπύρας στην Ε.Ε. βάσει συσκευασίας (2004)