ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (ΧΗΜΙΚΑ B2B)

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΒΑΣΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (ΧΗΜΙΚΑ B2B)

Στα χημικά "B2B" (χημικές πρώτες ύλες και βασικά χημικά)
δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων. Οι περισσότερες
επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει μικτή δραστηριότητα τόσο ως προς τα
εξεταζόμενα προϊόντα (παραγωγή και εισαγωγές-εμπορία), όσο και ως προς
τα χημικά με την ευρύτερη έννοια (συνδυασμός τελικών και ενδιάμεσων
προϊόντων). Η ζήτηση για χημικά "B2B" επηρεάζεται από την πορεία των
επιμέρους κλάδων εφαρμογής, μεταξύ των οποίων: τα χρώματα και τα
βερνίκια, τα πλαστικά είδη, τα καθαριστικά και απορρυπαντικά οικιακής
χρήσης, οι γραφικές τέχνες που συνδέονται με τη διαφήμιση, τα έντυπα
ΜΜΕ και τη συσκευασία, αλλά ακόμη και τα αγροχημικά.
Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς χημικών "B2B" (πωλήσεις σε αξία)
παρουσίασε αύξηση την περίοδο 2006-2008 (2008/07:10,7% 2007/06:22%).
Αντίθετα, το 2009 η συνολική αξία της συγκεκριμένης αγοράς κατέγραψε
μείωση κατά 12% σε σχέση με το 2008.
Στο σύνολο της αγοράς χημικών Β2Β η κατηγορία "χημικά και πρώτες ύλες
πλαστικών" καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό και ακολουθεί η κατηγορία
των ειδικών (specialty) χημικών. Το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας στα
εξεταζόμενα προϊόντα είναι ελλειμματικό τα τελευταία χρόνια. Κύρια
πηγή προέλευσης των εισαγόμενων χημικών "B2B" είναι οι χώρες της ΕΕ με
κυρίαρχους εταίρους τη Γερμανία και την Ιταλία. Κυριότερος προορισμός
των εξαγωγών είναι τα Βαλκάνια με κυρίαρχους εταίρους την Αλβανία, τη
Βουλγαρία και την Κύπρο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων του κλάδου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο (Νόμοι / Κανονισμοί)
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Χημικά “B2B”
• Χρώματα-Βερνίκια
• Πλαστικά Προϊόντα
• Απορρυπαντικά & Σαπούνια
• Καλλυντικά
• Αγροχημικά
• Γραφικές Τέχνες
• Οικοδομική & Κατασκευαστική Δραστηριότητα
3. Η Προσφορά των Χημικών “B2B”
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Προώθηση και Προβολή Χημικών “B2B”
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Χημικών “B2B”
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των κλάδων Βιομηχανία (Χημικά – Αέρια – Χρώματα – Εκρηκτικά) και Εμπόριο (Χημικά – Αέρια – Χρώματα – Εκρηκτικά)
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Χημικών
3.7.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Χημικών – Αερίων – Χρωμάτων – Εκρηκτικών (Βιομηχανία και Εμπόριο)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Βασικών Χημικών Προϊόντων και Χημικών Πρώτων Υλών
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
4.2 Μερίδια Αγοράς – Βαθμός Συγκέντρωσης
4.3 Κατανομή Εγχώριας Αγοράς Χημικών “B2B”
4.4 Εμπορικό Ισοζύγιο Χημικών “B2B”
4.5 Παραγωγή χημικών “B2B”
4.6 Επενδύσεις παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων του κλάδου
5. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Χημικών “B2B”
5.1 Ευρωπαϊκή Αγορά
5.2 ΗΠΑ
5.3 Παγκόσμια αγορά χημικών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα Επιχειρήσεων
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών Του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Χημικών “B2B” (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Ροή παραγωγής χημικών
Π1.2 Ταξινόμηση συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων χημικών ουσιών
Π1.3 Ταξινόμηση συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων
Π1.4 Εφαρμογή και επιθεώρηση εργαστηρίων ορθής εργαστηριακής πρακτικής
Π1.5 Περιορισμός κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικίνδυνων ουσιών (ενοποιημένη νομοθεσία)
Π1.6 Εισαγωγές και εξαγωγές ορισμένων χημικών ουσιών (ενοποιημένη νομοθεσία)
Π1.7 Αξιολόγηση και έλεγχος των κίνδυνων από τις υπάρχουσες ουσίες
Π1.8 Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση χημικών (reach)
Πίνακας 2.1 Εγχώρια αγορά χρωμάτων-βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας (1997-2008)
Πίνακας 2.2 Εγχώρια αγορά πλαστικών ειδών συσκευασίας (1997-2008)
Πίνακας 2.3 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση πλαστικών σωλήνων (1997-2008)
Πίνακας 3.1Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων Χημικών “B2B”
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες επιχειρήσεων χημικών “B2B”
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία: Χημικά - Αέρια - Χρώματα - Εκρηκτικά (2009)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο: Χημικά - Αέρια - Χρώματα – Εκρηκτικά (2009)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Χημικών (2009-2008)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο: Χημικά - Αέρια - Χρώματα - Εκρηκτικά (2009-2008)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία: Χημικά - Αέρια - Χρώματα - Εκρηκτικά (2009-2008)
Π3.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.2 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2009)
Π3.3 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2009)
Π3.4 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2009)
Π3.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2009)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός (2008-2009)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων (2008-2009)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς Βασικών Χημικών Προϊόντων και Χημικών Πρώτων Υλών (2006-2009)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς (2009)
Πίνακας 4.3 Δείκτης συγκέντρωσης (2009)
Πίνακας 4.4 Εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου χημικών “B2B” (2006–2009)
Πίνακας 4.5 Παραγωγή χημικών “B2B” (2008–2009)
Πίνακας 4.6 Επενδύσεις παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων (2008–2009, 2010-2011)
Πίνακας 5.1 Μεγέθη Βιομηχανίας Βασικών Χημικών στις ΕΕ (ΕΕ-27) το 2005
Π5.1 Στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου Χημικών Προϊόντων στην ΕΕ (ΕΕ-27) ανά Κύρια Κατηγορία (2000-2007)
Π5.2 Εξέλιξη του κλάδου χημικών στις ΗΠΑ (2000-2008)
Π5.3 Εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής* χημικών (2000-2008)