ΤΡΟΦΙΜΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Έκδοση 3
Έτος Δημοσίευσης Ιανουάριος, 2013
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Στον κλάδο της βιοτεχνικής αρτοποιίας δραστηριοποιείται πληθώρα επιχειρήσεων (περίπου 14.000 σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος), οι οποίες είναι διάσπαρτες σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για οικογενειακής κυρίως μορφής, που ασχολούνται με την παραγωγή διαφόρων ειδών αρτοποιίας (ψωμί, κουλούρια κ.ά). Επιπλέον, αρκετές επιχειρήσεις ασχολούνται παράλληλα με την παραγωγή ή /και εμπορία ειδών ζαχαροπλαστικής. Ομοίως και στον τομέα της παραγωγής ειδών ζαχαροπλαστικής δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες διακρίνονται σε: α) βιομηχανίες ειδών ζαχαροπλαστικής, που διαθέτουν τα προϊόντα τους σε άλλα ζαχαροπλαστεία ή/ και σε μικρά παρασκευαστήρια β) βιοτεχνίες, οι οποίες διαθέτουν τα προϊόντα τους κυρίως από το δικό τους κατάστημα και γ) μικρές παραγωγικές μονάδες οι οποίες διαθέτουν τα προϊόντα τους σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης.
Την περίοδο 2007-2009 ο κύκλος εργασιών της βιοτεχνικής αρτοποιίας παρουσίασε αύξηση, αλλά με μειούμενο ρυθμό. Από το 2010 η αγορά είναι πτωτική. Ειδικότερα, το 2010 η αγορά μειώθηκε κατά 3,6%, το 2011 κατά 3,1% και το 2012 οι συνολικές πωλήσεις των αρτοποιείων εκτιμάται ότι συρρικνώθηκαν κατά 3,9%. Ανάλογη πορεία εμφάνισε και η αξία της αγοράς των εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής η οποία μειώθηκε κατά 4,3% το 2010, κατά 4,6% το 2011 ενώ το 2012 η αγορά μειώθηκε κατά 5,9% Η πτωτική πορεία των συνολικών πωλήσεων της βιοτεχνικής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και το 2013.
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή των Προϊόντων
1.4 Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες στην Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική
1.4.1 Αλεύρι και άλλες πρώτες ύλες αρτοποιίας
1.4.2 Βασικά υλικά ζαχαροπλαστικής
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο (Νόμοι /Κανονισμοί)
2. H Ζήτηση Προϊόντων Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Έρευνα για την Αγορά του Ψωμιού σε Καταναλωτές και Αρτοποιούς
2.2.1 Συμπεράσματα της Έρευνας σε Καταναλωτές
2.2.2 Συμπεράσματα της Έρευνας σε Αρτοποιούς
2.3 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (2008-2010)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά της Αγοράς Βιοτεχνικών Αρτοποιείων – Ζαχαροπλαστείων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.1.1 Βιοτεχνικά Αρτοποιεία
3.1.2 Εργαστήρια Ειδών Ζαχαροπλαστικής
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Ζαχαροπλαστείων
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου της Βιοτεχνικής Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Βιοτεχνικής Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Βιοτεχνικής Αρτοποιίας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Ζαχαροπλαστικής
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας
3.7 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία «Είδη Διατροφής»
3.8 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.8.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου της Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής
3.8.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία «Είδη Διατροφής»
Παράρτημα Κεφαλαίου
4. Η Εγχώρια Αγορά της Βιοτεχνικής Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής
4.1 Αριθμός - Κατανομή Επιχειρήσεων
4.2 Μέγεθος Αγοράς της Βιοτεχνικής Αρτοποιίας
4.3 Μέγεθος Αγοράς των Επιχειρήσεων Ζαχαροπλαστικής
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς
5.1 Αρτοποιία
5.1.1 Στοιχεία Ευρωπαϊκής Παραγωγής Ειδών Αρτοποιίας
5.1.2 Στοιχεία Παραγωγής Ειδών Αρτοποιίας σε Χώρες της Ε.Ε.
5.2 Ζαχαροπλαστική
5.2.1 Στοιχεία Ευρωπαϊκής Παραγωγής Ειδών Ζαχαροπλαστικής
5.2.2 Στοιχεία Παραγωγής Ειδών Ζαχαροπλαστικής σε Χώρες της Ε.Ε.
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα - Προοπτικές
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα Βιοτεχνικής Αρτοποιίας
Οικονομικά Αποτελέσματα Επιχειρήσεων Ζαχαροπλαστικής
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές - Προτάσεις
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε
• Benchmarking Επιχειρήσεων Βιοτεχνικής Αρτοποιίας
• Benchmarking Επιχειρήσεων Ζαχαροπλαστικής
Πίνακας 2.1 Πληθυσμός της χώρας ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα (2006 – 2010)
Πίνακας 2.2 Προβολές του πληθυσμού της χώρας (2020-2050)
Πίνακας 2.3 Δείκτης τιμών καταναλωτή (2007 – 2011)
Πίνακας 2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για αρτοσκευάσματα & είδη ζαχαροπλαστικής (2008-2010)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για αρτοπαρασκευάσματα και είδη ζαχαροπλαστικής, κατά βαθμό αστικοποίησης (2008)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για αρτοπαρασκευάσματα και είδη ζαχαροπλαστικής, κατά βαθμό αστικοποίησης (2009)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για αρτοπαρασκευάσματα και είδη ζαχαροπλαστικής, κατά βαθμό αστικοποίησης (2010)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για αρτοπαρασκευάσματα και είδη ζαχαροπλαστικής, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2010)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Συνολικές πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2007-2012)
Πίνακας 3.3 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων βιοτεχνικής αρτοποιίας (2007 – 2011)
Πίνακας 3.4 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων βιοτεχνικής αρτοποιίας (2007 – 2011)
Πίνακας 3.5 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων βιοτεχνικής αρτοποιίας (2007 – 2011)
Πίνακας 3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων βιοτεχνικής αρτοποιίας (2007 – 2011)
Πίνακας 3.7 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων βιοτεχνικής αρτοποιίας (2007 – 2011)
Πίνακας 3.8 Πηγές και χρήσεις νέων κεφαλαίων των επιχειρήσεων βιοτεχνικής αρτοποιίας (2011/10)
Πίνακας 3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών βιοτεχνικής αρτοποιίας (2010-2011)
Πίνακας 3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών βιοτεχνικής αρτοποιίας (2010-2011)
Πίνακας 3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών βιοτεχνικής αρτοποιίας (2010-2011)
Πίνακας 3.12 ARTO AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.13 ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.14 ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΟΜOΝΟΙΑΣ ΑΕΒΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.15 ΑΡΤΟΣ & ΥΓΕΙΑ ΑΒΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.16 ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.17 ΕΣΤΙΑ ΑΕΒΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.18 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΕΒΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.19 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΒΕΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.20 :ΠΙΕΤΡΗΣ ΑΕ Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.21 ΣΙΤΗΡΟΕΣΣΑ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.22 ΦΑΡΙΝΑ ΑΒΕΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.23 ΦΟΥΡΝΟΙ ΡΟΔΟΥ ΑΕΒΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.24 ΧΡΥΣΑΦΗΣ Μ. Μ. ΑΒΕΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.25 Αριθμός εταιρειών βιοτεχνικής αρτοποιίας με βελτίωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίου κεφαλαίου κατά το 2011/10 (επί συνόλου δείγματος 38 εταιρειών)
Πίνακας 3.26 Κατάταξη επιχειρήσεων βιοτεχνικής αρτοποιίας βάσει μικτών κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.27 Κατάταξη επιχειρήσεων βιοτεχνικής αρτοποιίας βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2010-2011)
Πίνακας 3.28 Κατάταξη επιχειρήσεων βιοτεχνικής αρτοποιίας βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Πίνακας 3.29 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής (2007 – 2011)
Πίνακας 3.30 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής (2007 – 2011)
Πίνακας 3.31 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής (2007 – 2011)
Πίνακας 3.32 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής (2007 – 2011)
Πίνακας 3.33 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής (2007 – 2011)
Πίνακας 3.34 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών ζαχαροπλαστικής (2010-2011)
Πίνακας 3.35 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών ζαχαροπλαστικής (2010-2011)
Πίνακας 3.36 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών ζαχαροπλαστικής (2010-2011)
Πίνακας 3.37 FRESH ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΑΒΕΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.38 PASSARELLA AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.39 PLAISIR AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.40 ΑΧΑΙΚΟ ΕΝΤΕΛΒΑΙΣ ΑΒΕΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.41 ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ-ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΑΒΕΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.42 ΓΑΤΙΔΗΣ ΑΒΕΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.43 ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.44 ΚΟΥΤΕΡΗΣ ΑΓΡΙΝΙΩΤΙΚΟ ΑΕΒΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.45 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΡ. ΑΒΕΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.46 ΚΩΣΤΗΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.47 ΜΙΛΤΟΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.48 ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΕΒΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.49 ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ Λ.-ΥΙΟΙ Δ. ΤΕΛΩΝΗ & ΣΙΑ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.50 ΣΑΒΟΙΔΑΚΗΣ Γ. AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.51 ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.52 Αριθμός εταιρειών ζαχαροπλαστικής με βελτίωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίου κεφαλαίου το 2011/10 (επί συνόλου δείγματος 54 εταιρειών)
Πίνακας 3.53 Κατάταξη επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής βάσει μικτών κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.54 Κατάταξη επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2010-2011)
Πίνακας 3.55 Κατάταξη επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Πίνακας 3.56 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2012)
Πίνακας 3.57 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία «Είδη Διατροφής» (2012)
Πίνακας 3.58 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2011-2012)
Πίνακας 3.59 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου της Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής (2011-2012)
Πίνακας 3.60 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) (2011-2012)
Π3.1 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης ζαχαροπλαστείων ανά διαφημιστικό μέσο (2006-2011)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο και διακριτικό τίτλο επιχείρησης (2010-2011)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς της βιοτεχνικής αρτοποιίας (2007 – 2012)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς των επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής (2007 – 2012)
Π4.1 Κατανομή των επιχειρήσεων του κλάδου ανά νομό σύμφωνα με στοιχεία των επιμελητηρίων της χώρας (Νοέμβριος 2012)
Πίνακας 5.1 Περιγραφή κωδικών των προϊόντων αρτοποιίας της EUROSTAT
Πίνακας 5.2 Περιγραφή κωδικών των προϊόντων ζαχαροπλαστικής της EUROSTAT
Π5.1 Ε.Ε.(27): Αξία παραγωγής ειδών αρτοποιίας (2007-2011)
Π5.2 Ε.Ε.(27): Αξία παραγωγής ειδών ζαχαροπλαστικής (2007-2011)