ΤΡΟΦΙΜΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Παγκόσμια Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή του κλάδου
1.4 Πρώτες και βοηθητικές ύλες στην αρτοποιία - ζαχαροπλαστική
1.4.1 Αλεύρι και άλλες πρώτες ύλες αρτοποιίας
1.4.2 Χημικές διογκωτικές ύλες στην αρτοποιία
1.4.3 Βασικά υλικά ζαχαροπλαστικής
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο (Νόμοι /Κανονισμοί)
2. Ζήτηση Προϊόντων Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής
2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση
2.2 Έρευνα καταναλωτών
2.2.1 Αρτοποιία
2.2.2 Ζαχαροπλαστική
2.3 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών (ΕΛ.ΣΤΑΤ-2008)
2.3.1 Ψωμί και Είδη Αρτοποιίας
2.3.2 Είδη Ζαχαροπλαστικής
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Προσφορά της Αγοράς Βιοτεχνικών Αρτοποιείων – Ζαχαροπλαστείων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.1.1 Βιοτεχνικά Αρτοποιεία
3.1.2 Εργαστήρια Ειδών Ζαχαροπλαστικής
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Ζαχαροπλαστείων
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου της Βιοτεχνικής Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Βιοτεχνικής Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Βιοτεχνικής Αρτοποιίας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Ζαχαροπλαστικής
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.7 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Βιοτεχνικής Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής
4.1 Αριθμός - Κατανομή Επιχειρήσεων
4.2 Μέγεθος Αγοράς Βιοτεχνικής Αρτοποιίας
4.3 Μέγεθος Αγοράς Επιχειρήσεων Ζαχαροπλαστικής
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
5.1 Αρτοποιία
5.1.1 Στοιχεία Ευρωπαϊκής Παραγωγής Άρτου και Αρτοπαρασκευασμάτων
5.1.2 Στοιχεία Παραγωγής Άρτου και Αρτοπαρασκευασμάτων σε Χώρες - Μέλη της Ε.Ε.
5.2 Ζαχαροπλαστική
5.2.1 Στοιχεία Ευρωπαϊκής Παραγωγής Ειδών Ζαχαροπλαστικής
5.2.2 Στοιχεία Παραγωγής Ειδών Ζαχαροπλαστικής στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα / Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα Βιοτεχνικής Αρτοποιίας
Οικονομικά Αποτελέσματα Επιχειρήσεων Ζαχαροπλαστικής
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε
• Benchmarking Επιχειρήσεων Βιοτεχνικής Αρτοποιίας
• Benchmarking Επιχειρήσεων Ζαχαροπλαστικής
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Εφαρμογή των χημικών διογκωτικών στα διάφορα αρτοσκευάσματα
Πίνακας 1.2 Γλυκύτητα γλυκαντικών υλών
Πίνακας 2.1 Πληθυσμός της χώρας ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα (2006 – 2010)
Πίνακας 2.2 Προβολές του πληθυσμού της χώρας (2007-2050)
Πίνακας 2.3 Δείκτης τιμών καταναλωτή (2006 – 2010)
Πίνακας 2.4 Συχνότητα αγοράς ψωμιού
Πίνακας 2.5 Ημερήσια κατανάλωση ψωμιού ανά νοικοκυριό
Πίνακας 2.6 Η τιμή του ψωμιού σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα
Πίνακας 2.7 Χώρος αγοράς ψωμιού
Πίνακας 2.8 Εμπιστοσύνη στην ποιότητα του ψωμιού
Πίνακας 2.9 Συχνότητα αγοράς ψωμιού ανά φύλο και ηλικία
Πίνακας 2.10 Είδη αρτοποιίας τα οποία παρουσίασαν μείωση των πωλήσεών τους το 2010
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για αρτοπαρασκευάσματα και είδη ζαχαροπλαστικής, κατά βαθμό αστικοποίησης
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για αρτοπαρασκευάσματα και είδη ζαχαροπλαστικής, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις αρτοποιείων και ζαχαροπλαστείων (2005-2010)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες επιχειρήσεων βιοτεχνικής αρτοποιίας για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Επωνυμίες επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Κατάταξη εταιρειών Βιοτεχνικής Αρτοποιίας βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη εταιρειών Βιοτεχνικής Αρτοποιίας βάσει κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη εταιρειών Βιοτεχνικής Αρτοποιίας βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.8 Κατάταξη εταιρειών Ζαχαροπλαστικής βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.9 Κατάταξη εταιρειών Ζαχαροπλαστικής βάσει κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.10 Κατάταξη εταιρειών Ζαχαροπλαστικής βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.11 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.12 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Είδη Διατροφής” (2011)
Πίνακας 3.13 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.14 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου: Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική (2011-2010)
Πίνακας 3.15 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία: “Είδη Διατροφής” (2011-2010)
Π3.1 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης ζαχαροπλαστείων ανά διαφημιστικό μέσο (2005-2010)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο και διακριτικό τίτλο επιχείρησης (2009-2010)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων βιοτεχνικής αρτοποιίας (2006-2010)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων βιοτεχνικής αρτοποιίας (2006-2010)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων βιοτεχνικής αρτοποιίας (2006-2010)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων βιοτεχνικής αρτοποιίας (2006-2010)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων βιοτεχνικής αρτοποιίας (2006-2010)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων βιοτεχνικής αρτοποιίας (2009-2010)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων βιοτεχνικής αρτοποιίας
(2009-2010)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων βιοτεχνικής αρτοποιίας
(2009-2010)
Π3.12 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής (2006-2010)
Π3.13 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής (2006-2010)
Π3.14 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής (2006-2010)
Π3.15 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής (2006-2010)
Π3.16 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής (2006-2010)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής (2009-2010)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής (2009-2010)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής (2009-2010)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βιοτεχνικής αρτοποιίας (2007 – 2011)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής (2007 – 2011)
Π4.1 Κατανομή των επιχειρήσεων του κλάδου ανά νομό (Σεπτέμβριος 2011)
Πίνακας 5.1 Περιγραφή κωδικών των προϊόντων αρτοποιίας της EUROSTAT
Πίνακας 5.2 Περιγραφή κωδικών των προϊόντων ζαχαροπλαστικής της EUROSTAT
Π5.1 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας για τις 27 χώρες της Ε.Ε. (2007-2010)
Π5.2 Παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής για τις 27 χώρες της Ε.Ε. (2007-2010)
Π5.3 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας σε ορισμένες Χώρες - Μέλη της Ε.Ε. (2007-2010)
Π5.4 Παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής σε ορισμένες Χώρες - Μέλη της Ε.Ε. (2007-2010)