ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τα ανταλλακτικά επιβατικών αυτοκινήτων διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες προϊόντων, στα λεγόμενα «γνήσια» που εισάγονται από τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και στα ανταλλακτικά «after market», τα οποία εισάγονται από αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται γενικότερα στο χώρο του αυτοκινήτου. Η ζήτηση για ανταλλακτικά επηρεάζεται από την εξέλιξη και σύνθεση του στόλου των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων. Επίσης, η ζήτηση συνδέεται άμεσα με την τιμή πώλησης των προϊόντων σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών.
Η συνολική εγχώρια αγορά των ανταλλακτικών αυτοκινήτων (σε αξία) αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 8,7% την περίοδο 1998-2007. Έκτοτε, η αγορά είναι πτωτική. Το 2009 η συνολική αξία μειώθηκε κατά 11%, το 2010 ο ρυθμός μείωσης διαμορφώθηκε στο 21% και το 2011 η αγορά κατέγραψε μείωση ποσοστού 11%. Η καθοδική πορεία των πωλήσεων συνεχίστηκε και το 2012 (εκτιμώμενο ποσοστό μείωσης περίπου 13%). Μεταξύ των δύο κατηγοριών ανταλλακτικών, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, τα τελευταία έτη, εμφανίζουν οι πωλήσεις γνήσιων ανταλλακτικών, Το 2011 η αγορά των γνήσιων ανταλλακτικών μειώθηκε κατά 14% έναντι του 2010, ενώ οι πωλήσεις των after market παρουσίασαν μείωση περίπου 5%. Τα γνήσια ανταλλακτικά αποσπούν το μεγαλύτερο μερίδιο στη συνολική αξία της αγοράς (62% το 2011), ωστόσο το μερίδιό τους βαίνει μειούμενο. Τα ανταλλακτικά «after market» κάλυψαν το 38% της αγοράς, το ίδιο έτος.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2. Η Ζήτηση για Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Ανταλλακτικών και Αξεσουάρ
3.3 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.3.1 Επιχειρήσεις Εισαγωγής «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
3.3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
3.3.3 Επιχειρήσεις Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
3.3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.5 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
3.6 Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
3.7 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
3.8 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.8.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. H Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
4.1.1 Εισαγωγές Ανταλλακτικών - Χώρες Προέλευσης
4.1.2 Εξαγωγές Ανταλλακτικών – Χώρες Προορισμού
4.2 Εγχώρια Αγορά Ανταλλακτικών – Μερίδια Αγοράς
4.2.1 Μέγεθος Αγοράς
4.2.2 Μερίδια στη Συνολική Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
4.2.3 Μερίδια Αγοράς «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
4.2.4 Μερίδια Αγοράς Ανταλλακτικών «After Market»
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Κανονισμός 461/2010 της Ε.Ε.
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ανταλλακτικών “After Market”
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π2.1 Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (1994-2011 / τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1994-2011 )
Π2.3 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1994-2011)
Π2.4 Αυτοκίνητα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής (1995-2011 / τέλος κάθε έτους)
Π2.5 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (2002-2011)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή (2009)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2009)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής «γνήσιων» ανταλλακτικών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής «γνήσιων» ανταλλακτικών (2007-2011)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής “After Market” ανταλλακτικών
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2007-2011)
Πίνακας 3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2007 – 2011)
Πίνακας 3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2007 – 2011)
Πίνακας 3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2007 – 2011)
Πίνακας 3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2007 – 2011)
Πίνακας 3.9 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2007 – 2011)
Πίνακας 3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής αλλαντικών «After Market» (2010-2011)
Πίνακας 3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2010 - 2011)
Πίνακας 3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εισαγωγής αλλαντικών «After Market» (2010-2011)
Πίνακας 3.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ROBERT BOSCH A.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MULTIPART Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Β. Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΑΚΑΡ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΣΚΑΕΦ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΕΜΜΑ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της SAINT - GOBAIN AUTOVER HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.23 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» βάσει μικτών κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.24 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2010-2011)
Πίνακας 3.25 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Πίνακας 3.26 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2012-2011)
Πίνακας 3.27 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο (Μεταφορικά Μέσα)
Πίνακας 3.28 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2012-2011)
Πίνακας 3.29 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο (Μεταφορικά Μέσα) (2012-2011)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ανταλλακτικών και αξεσουάρ ανά μέσο ενημέρωσης (2007-2011)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ανταλλακτικών και αξεσουάρ ανά κατηγορία (2007-2011)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ανταλλακτικών και αξεσουάρ ανά κατηγορία και εμπορικό σήμα (2010-2011)
Π3.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων (1998-2012)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος και διάρθρωση της αγοράς ανταλλακτικών σε «γνήσια» και «after market» (2007-2012)
Πίνακας 4.3 Μερίδια επιχειρήσεων στη συνολική αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2011)
Πίνακας 4.4 Δείκτης συγκέντρωσης στη συνολική αγορά ανταλλακτικών (2011)
Πίνακας 4.5 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά «γνήσιων» ανταλλακτικών (2011)
Πίνακας 4.6 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των γνήσιων ανταλλακτικών (2011)
Πίνακας 4.7 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά ανταλλακτικών «After Market» (2011)
Πίνακας 4.8 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των after market ανταλλακτικών (2011)
Π4.1 Εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά κατηγορία (2007-2011)
Π4.2 Εισαγωγές προφυλακτήρων ανά χώρα προέλευσης (2009-2011)
Π4.3 Εισαγωγές ανταλλακτικών συστήματος πέδησης ανά χώρα προέλευσης (2009-2011)
Π4.4 Εισαγωγές ανταλλακτικών από έκτυπο χάλυβα ανά χώρα προέλευσης (2009-2011)
Π4.5 Εισαγωγές αμορτισέρ ανά χώρα προέλευσης (2009-2011)
Π4.6 Εισαγωγές συμπλεκτών ανά χώρα προέλευσης (2009-2011)
Π4.7 Εισαγωγές εξατμίσεων ανά χώρα προέλευσης (2009-2011)
Π4.8 Εισαγωγές κιβώτιων ταχυτήτων ανά χώρα προέλευσης (2009-2011)
Π4.9 Εισαγωγές φαναριών ανά χώρα προέλευσης (2009-2011)
Π4.10 Εισαγωγές ψυγείων ανά χώρα προέλευσης (2009-2011)
Π4.11 Εισαγωγές κρυστάλλων ανά χώρα προέλευσης (2009-2011)
Π4.12 Εισαγωγές ανταλλακτικών κινητήρα ανά χώρα προέλευσης (2009-2011)
Π4.13 Εισαγωγές συστημάτων διεύθυνσης ανά χώρα προέλευσης (2009-2011)
Π4.14 Εισαγωγές καθρεπτών ανά χώρα προέλευσης (2009-2011)
Π4.15 Εισαγωγές αντλιών ανά χώρα προέλευσης (2009-2011)
Π4.16 Εισαγωγές υαλοκαθαριστήρων ανά χώρα προέλευσης (2009-2011)
Π4.17 Εισαγωγές άλλων ανταλλακτικών ανά χώρα προέλευσης (2009-2011)
Π4.18 Εξαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά κατηγορία (2007-2011)
Π4.19 Εξαγωγές προφυλακτήρων κατά χώρα προορισμού (2009-2011)
Π4.20 Εξαγωγές ανταλλακτικών συστήματος πέδησης κατά χώρα προορισμού (2009-2011)
Π4.21 Εξαγωγές άλλων ανταλλακτικών κατά χώρα προορισμού (2009-2011)