ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2. Η Ζήτηση για Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Ανταλλακτικών και Αξεσουάρ
3.3 Κανονισμός 461/2010 - Διάθεση των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Επιχειρήσεις Εισαγωγής «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
3.4.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
3.4.3 Επιχειρήσεις Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
3.4.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
3.4.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.4.6 Κατάταξη Επιχειρήσεων Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων βάσει Κερδοφορίας
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.6.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Ανταλλακτικών
3.6.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. H Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
4.1.1 Εισαγωγές Ανταλλακτικών - Χώρες Προέλευσης
4.1.2 Εξαγωγές Ανταλλακτικών – Χώρες Προορισμού
4.2 Εγχώρια Αγορά Ανταλλακτικών – Μερίδια Αγοράς
4.2.1 Μέγεθος Αγοράς
4.2.2 Μερίδια Συνολικής Αγοράς Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
4.2.3 Μερίδια Αγοράς «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
4.2.4 Μερίδια Αγοράς Ανταλλακτικών «After Market»
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Κανονισμός 461/2010 της Ε.Ε.
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ανταλλακτικών “After Market” (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Π2.1 Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (1993-2010 / τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1993-2010 )
Π2.3 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1993-2010)
Π2.4 Αυτοκίνητα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής (1994-2010 / τέλος κάθε έτους)
Π2.5 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (2002-2011)
Π2.6 Ποσοστό επί του οικογενειακού προϋπολογισμού των δαπανών για κίνηση και συντήρηση αυτοκινήτου (2008)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών (2008)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής «γνήσιων» ανταλλακτικών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής «γνήσιων» ανταλλακτικών (2006-2010)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής “after market” ανταλλακτικών
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2006-2010)
Πίνακας 3.5 Επωνυμίες επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Κατάταξη επιχειρήσεων ανταλλακτικών αυτοκινήτων (after market) βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη επιχειρήσεων ανταλλακτικών αυτοκινήτων (after market) βάσει καθαρού αποτελέσματος (2009-2010)
Πίνακας 3.8 Κατάταξη επιχειρήσεων ανταλλακτικών αυτοκινήτων (after market) βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.10 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα” (2011)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου: Ανταλλακτικά (2011-2010)
Πίνακας 3.13 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα” (2011-2010)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ανταλλακτικών και αξεσουάρ ανά μέσο ενημέρωσης (2006-2010)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ανταλλακτικών και αξεσουάρ ανά κατηγορία (2006-2010)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ανταλλακτικών και αξεσουάρ ανά κατηγορία και εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2006-2010)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2006-2010)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2006-2010)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2006-2010)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2006-2010)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market»(2009-2010)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2009-2010)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2009-2010)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων (1998-2011)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς γνήσιων και «after market» ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων (2007-2011)
Πίνακας 4.3 Μερίδια επιχειρήσεων στη συνολική αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2010)
Πίνακας 4.4 Δείκτης συγκέντρωσης (2010)
Πίνακας 4.5 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά «γνήσιων» ανταλλακτικών (2010)
Πίνακας 4.6 Δείκτης συγκέντωσης (2010)
Πίνακας 4.7 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά ανταλλακτικών «After Market» (2010)
Πίνακας 4.8 Δείκτης συγκέντωσης (2010)
Π4.1 Εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά κατηγορία (2006-2010)
Π4.2 Εισαγωγές προφυλακτήρων ανά χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π4.3 Εισαγωγές ανταλλακτικών συστήματος πέδησης ανά χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π4.4 Εισαγωγές ανταλλακτικών από έκτυπο χάλυβα ανά χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π4.5 Εισαγωγές αμορτισέρ ανά χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π4.6 Εισαγωγές συμπλεκτών ανά χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π4.7 Εισαγωγές εξατμίσεων ανά χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π4.8 Εισαγωγές κιβώτιων ταχυτήτων ανά χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π4.9 Εισαγωγές φαναριών ανά χώρα προέλευσης(2008-2010)
Π4.10 Εισαγωγές ψυγείων ανά χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π4.11 Εισαγωγές κρυστάλλων ανά χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π4.12 Εισαγωγές ανταλλακτικών κινητήρα ανά χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π4.13 Εισαγωγές συστημάτων διεύθυνσης ανά χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π4.14 Εισαγωγές καθρεπτών ανά χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π4.15 Εισαγωγές αντλιών ανά χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π4.16 Εισαγωγές υαλοκαθαριστήρων ανά χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π4.17 Εισαγωγές άλλων ανταλλακτικών ανά χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π4.18 Εξαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά κατηγορία (2006-2010)
Π4.19 Εξαγωγές προφυλακτήρων κατά χώρα προορισμού (2008-2010)
Π4.20 Εξαγωγές προφυλακτήρων κατά χώρα προορισμού (2008-2010)
Π4.21 Εξαγωγές άλλων ανταλλακτικών κατά χώρα προορισμού (2008-2010)