ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η αγορά ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων διακρίνεται σε δύο
ευρύτερες κατηγορίες προϊόντων, στα λεγόμενα "γνήσια" που διακινούνται
μέσω των εξουσιοδοτημένων δικτύων των αντιπροσωπειών αυτοκινήτων και
στα ανταλλακτικά "after market". Τα "γνήσια" εισάγονται στην
πλειοψηφία τους από εταιρείες αντιπροσώπευσης και εισαγωγής επιβατικών
αυτοκινήτων. Στον τομέα του "after market" δραστηριοποιούνται πολλές
επιχειρήσεις οι οποίες εισάγουν και διαθέτουν τα προϊόντα τους σε
διάφορα καταστήματα λιανικής και συνεργεία που δεν ανήκουν σε κάποιο
επίσημο δίκτυο, ενώ ορισμένες διατηρούν και δικά τους σημεία λιανικής
πώλησης.
Η ζήτηση για ανταλλακτικά επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη
του στόλου των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων. Επίσης, η ζήτηση συνδέεται
άμεσα με την τιμή πώλησης των προϊόντων, γεγονός που την κατευθύνει
μεταξύ "γνήσιων", "after market", ακόμα δε και μεταξύ μεταχειρισμένων
ανταλλακτικών ή απομιμήσεων.
Οι συνολικές πωλήσεις ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων (σε αξία)
αυξήθηκαν την περίοδο 1998-2007, με μέσο ετήσιο ρυθμό 8,7%. Αντίθετα,
το 2008 η αξία της αγοράς εμφάνισε μείωση περίπου 8% ενώ το 2009 το
ποσοστό μείωσης διαμορφώθηκε στο 11%. Περαιτέρω πτώση εκτιμάται και
για το 2010 (της τάξης του 12%). Τα "γνήσια" ανταλλακτικά κάλυψαν το
68,9% της συνολικής αξίας της αγοράς το 2009 και τα "after market" το
υπόλοιπο 31%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2010»
ΣΥΝΟΨΗ
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2. Η Ζήτηση για Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Ανταλλακτικών και Αξεσουάρ
3.3 Κανονισμός 461/2010 - Διάθεση των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Επιχειρήσεις Εισαγωγής «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
3.4.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
3.4.3 Επιχειρήσεις Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
3.4.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
3.4.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.6.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Ανταλλακτικών
3.6.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. H Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
4.1.1 Εισαγωγές Ανταλλακτικών - Χώρες Προέλευσης
4.1.2 Εξαγωγές Ανταλλακτικών – Χώρες Προορισμού
4.2 Εγχώρια Αγορά Ανταλλακτικών – Μερίδια Αγοράς
4.2.1 Μέγεθος Αγοράς
4.2.2 Μερίδια Συνολικής Αγοράς Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
4.2.3 Μερίδια Αγοράς «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
4.2.4 Μερίδια Αγοράς Ανταλλακτικών «After Market»
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Κανονισμός 461/2010 της Ε.Ε.
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π2.1 Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (1993-2009 / τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1993-2010 8μηνο)
Π2.3 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1993-2010 8μηνο)
Π2.4 Αυτοκίνητα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής (1994-2009 / τέλος κάθε έτους)
Π2.5 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (2002-2009)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για κίνηση και συντήρηση μεταφορικών μέσων κατά κατηγορία περιοχής
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής «γνήσιων» ανταλλακτικών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής «γνήσιων» ανταλλακτικών (2005-2009)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής “after market” ανταλλακτικών
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2005-2009)
Πίνακας 3.5 Επωνυμίες επιχειρήσεων Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market» για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2010-2009)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα” (2010)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2010-2009)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου: Ανταλλακτικά (2010-2009)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
(2010-2009)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ανταλλακτικών και αξεσουάρ ανά διαφημιστικό μέσο (2005-2009)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ανταλλακτικών και αξεσουάρ ανά κατηγορία (2005-2009)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ανταλλακτικών και αξεσουάρ ανά κατηγορία και εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2005-2009)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2005-2009)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market»
(2008-2009)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2008-2009)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων (1998-2010)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς γνήσιων και «after market» ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων (2007-2010)
Πίνακας 4.3 Μερίδια επιχειρήσεων στη συνολική αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2009)
Πίνακας 4.4 Δείκτης συγκέντωσης (2009)
Πίνακας 4.5 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά «γνήσιων» ανταλλακτικών (2009)
Πίνακας 4.6 Δείκτης συγκέντωσης (2009)
Πίνακας 4.7 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά ανταλλακτικών «After Market» (2009)
Πίνακας 4.8 Δείκτης συγκέντωσης (2009)
Π4.1 Εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά κατηγορία (2004-2009)
Π4.2 Ποσοστιαία κατανομή εισαγωγών ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά κατηγορία (2004-2009)
Π4.3 Εισαγωγές προφυλακτήρων ανά χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π4.4 Εισαγωγές ανταλλακτικών συστήματος πέδησης ανά χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π4.5 Εισαγωγές ανταλλακτικών από έκτυπο χάλυβα ανά χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π4.6 Εισαγωγές αμορτισέρ ανά χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π4.7 Εισαγωγές συμπλεκτών ανά χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π4.8 Εισαγωγές εξατμίσεων ανά χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π4.9 Εισαγωγές κιβώτιων ταχυτήτων ανά χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π4.10 Εισαγωγές φαναριών ανά χώρα προέλευσης(2007-2009)
Π4.11 Εισαγωγές ψυγείων ανά χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π4.12 Εισαγωγές κρυστάλλων ανά χώρα προέλευσης(2007-2009)
Π4.13 Εισαγωγές ανταλλακτικών κινητήρα ανά χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π4.14 Εισαγωγές ανταλλακτικών διεύθυνσης ανά χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π4.15 Εισαγωγές καθρέφτων ανά χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π4.16 Εισαγωγές αντλιών ανά χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π4.18 Εισαγωγές άλλων ανταλλακτικών ανά χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π4.17 Εισαγωγές υαλοκαθαριστήρων ανά χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π4.19 Εξαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά κατηγορία (2004-2009)
Π4.20 Εξαγωγές ανταλλακτικών συστήματος πέδησης κατά χώρα προορισμού (2007-2009)
Π4.21 Εξαγωγές προφυλακτήρων κατά χώρα προορισμού (2007-2009)
Π4.22 Εξαγωγές άλλων ανταλλακτικών κατά χώρα προορισμού (2007-2009)