ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2. Η Ζήτηση για Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων
2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακού Προϋπολογισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Ανταλλακτικών και Αξεσουάρ
3.3 Κανονισμός 1400/2002 - Διάθεση των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Επιχειρήσεις Εισαγωγής «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
3.4.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
3.4.3 Επιχειρήσεις Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
3.4.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
3.4.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
Κερδοφορία των Επιχειρήσεων
Αποδοτικότητα των Επιχειρήσεων
Ρευστότητα των Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση των Επιχειρήσεων
Δραστηριότητα
Oμαδοποιημένος Iσολογισμός Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. H Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
4.1.1 Εισαγωγές Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων – Χώρες Προέλευσης
4.1.2 Εξαγωγές Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων – Χώρες Προορισμού
4.2 Εγχώρια Αγορά Ανταλλακτικών – Μερίδια Αγοράς
4.2.1 Μέγεθος Αγοράς
4.2.2 Μερίδια Συνολικής Αγοράς Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
4.2.3 Μερίδια Αγοράς «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
4.2.4 Μερίδια Αγοράς Ανταλλακτικών «After Market»
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από υποκατάστατα προϊόντα ή υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Κανονισμός 1400/2002 της Ε.Ε.
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Επιχειρήσεων Εισαγωγής «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
Παράρτημα ΙΙΙ: Ισολογισμοί Επιχειρήσεων Εισαγωγής «After Market» Ανταλλακτικών
Παράρτημα IV: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Εισαγωγής «After – Market» Ανταλλακτικών (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π2.1 Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (1993-2007 / τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1993-2007)
Π2.3 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1993-2007)
Π2.4 Αυτοκίνητα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής (1994-2007 / τέλος κάθε έτους)
Π2.5 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (2000-2007)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για κίνηση και συντήρηση μεταφορικών μέσων κατά κατηγορία περιοχής
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής «γνήσιων» ανταλλακτικών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής «γνήσιων» ανταλλακτικών (2003-2007)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market»
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2003-2007)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ανταλλακτικών και αξεσουάρ ανά διαφημιστικό μέσο (2003-2007)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ανταλλακτικών και αξεσουάρ ανά κατηγορία (2003-2007)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ανταλλακτικών και αξεσουάρ ανά κατηγορία και εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.4 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market»
(2003-2007)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market»
(2003-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market»
(2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2006-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών «After Market» (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων (1998-2008)
Πίνακας 4.2 Μερίδια επιχειρήσεων στη συνολική αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2007)
Πίνακας 4.3 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 4.4 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά «γνήσιων» ανταλλακτικών (2007)
Πίνακας 4.5 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 4.6 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά ανταλλακτικών «Αfter Μarket» (2007)
Πίνακας 4.7 Δείκτης συγκέντρωσης
Π4.1 Εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά κατηγορία (2002-2007)
Π4.2 Ποσοστιαία κατανομή εισαγωγών ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά κατηγορία (2002-2007)
Π4.3 Εισαγωγές προφυλακτήρων ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.4 Εισαγωγές ανταλλακτικών συστήματος πέδησης ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.5 Εισαγωγές ανταλλακτικών από έκτυπο χάλυβα ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.6 Εισαγωγές αμορτισέρ ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.7 Εισαγωγές συμπλεκτών ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.8 Εισαγωγές εξατμίσεων ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.9 Εισαγωγές κιβωτίων ταχυτήτων ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.10 Εισαγωγές φαναριών ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.11 Εισαγωγές ψυγείων ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.12 Εισαγωγές κρυστάλλων ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.13 Εισαγωγές φίλτρων λαδιού ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.14 Εισαγωγές ανταλλακτικών κινητήρα ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.15 Εισαγωγές ανταλλακτικών συστήματος διεύθυνσης ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.16 Εισαγωγές μπουζί ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.17 Εισαγωγές ανταλλακτικών φίλτρων αέρα ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.18 Εισαγωγές καθρεφτών ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.19 Εισαγωγές αντλιών ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.20 Εισαγωγές υαλοκαθαριστήρων ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.21 Εισαγωγές άλλων ανταλλακτικών ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.22 Εξαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά κατηγορία (2002-2007)
Π4.23 Εξαγωγές ανταλλακτικών συστήματος πέδησης ανά χώρα προορισμού (2005-2007)
Π4.24 Εξαγωγές προφυλακτήρων ανά χώρα προορισμού (2005-2007)
Π4.25 Εξαγωγές ανταλλακτικών από έκτυπο χάλυβα ανά χώρα προορισμού (2005-2007)
Π4.26 Εξαγωγές άλλων ανταλλακτικών ανά χώρα προορισμού (2005-2007)