ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Στον κλάδο της αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων δραστηριοποιούνται σήμερα
46 επιχειρήσεις, αρκετές από τις οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερα
από ένα εργοστάσια του εξωτερικού. Ορισμένες από τις επιχειρήσεις του
κλάδου ανήκουν σε ομίλους ελληνικών συμφερόντων, ενώ άλλες αποτελούν
θυγατρικές των αντίστοιχων κατασκευαστών του εξωτερικού.
Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα έντονος,
επιδεινώνεται δε από τη συρρίκνωση που εμφανίζει η αγορά (ταξινομήσεις
νέων οχημάτων) τα τελευταία κυρίως δύο χρόνια.
Η συνολική αγορά καινούργιων αυτοκινήτων παρουσίασε διακυμάνσεις ως
προς το μέγεθός της την περίοδο 2000-2008, κυμαινόμενη από 278 χιλ.
έως και 316 χιλ. οχήματα (νέες ταξινομήσεις). Από το 2008 ξεκινά η
πτωτική πορεία της αγοράς και μάλιστα με αυξανόμενο ρυθμό. Το 2008 οι
συνολικές πωλήσεις εμφάνισαν μείωση 4,6% ενώ το 2009 το ποσοστό
μείωσης διαμορφώθηκε σε 18,7%. Το 2010 ο αριθμός των νέων ταξινομήσεων
κατέγραψε μείωση 35,4%. Τα επιβατικά αυτοκίνητα καλύπτουν διαχρονικά
το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών πωλήσεων οχημάτων (2010: 92%) και
ακολουθούν τα φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους (2010: 6,9%).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2010»
ΣΥΝΟΨΗ
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Ιστορική Αναδρομή της Αγοράς Αυτοκινήτων
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Αυτοκίνητα
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Σύνθεση και Εξέλιξη του Στόλου Αυτοκινήτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Εξεταζόμενου Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Εμπορική Πολιτική
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Επιχειρήσεις Αντιπροσώπευσης Αυτοκινήτων
3.4.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Αντιπροσώπευσης Αυτοκινήτων
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Αντιπροσώπευσης Αυτοκινήτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.6.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. H Εγχώρια Αγορά Αυτοκινήτων
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Αυτοκινήτων
4.1.1 Εισαγωγές Αυτοκινήτων – Χώρες Προέλευσης
4.1.2 Εξαγωγές Αυτοκινήτων – Χώρες Προορισμού
4.2 Εγχώρια Αγορά Αυτοκινήτων – Μερίδια Αγοράς
4.2.1 Μέγεθος Αγοράς
4.2.2 Μερίδια Αγοράς Αυτοκινήτων ανά Κατηγορία
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Αυτοκινήτων
5.1 Παγκόσμια Αγορά Αυτοκινήτων
5.2 Ευρωπαϊκή Αγορά Αυτοκινήτων
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Θεσμικό Πλαίσιο: Κανονισμοί της Ε.Ε.
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π2.1 Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (1998-2009 / τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1998-2009 / τέλος κάθε έτους)
Π2.3 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1998-2009 / τέλος κάθε έτους)
Π2.4 Αυτοκίνητα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής κατά κατηγορία (1998-2009 / τέλος κάθε έτους)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2005-2010)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες επιχειρήσεων Αντιπροσώπευσης / Εισαγωγής Αυτοκινήτων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα” (2010)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα” (2010-2009)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης εταιρειών του κλάδου ανά διαφημιστικό μέσο (2005-2009)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ανά κατηγορία οχημάτων (2006-2009)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ανά κατηγορία οχημάτων και εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2005-2009)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2005-2009)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων
(2008-2009)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2008-2009)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς καινούργιων αυτοκινήτων (2000-2010/9μηνο)
Πίνακας 4.2 Συγκριτικές μηνιαίες ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων (2004-2010/9μηνο)
Π4.1 Εξέλιξη της συνολικής αξίας εισαγωγών αυτοκινήτων (2004-2009)
Π4.2 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό Intrastat (2006)
Π4.3 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό Intrastat (2007)
Π4.4 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό Intrastat (2008)
Π4.5 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό Intrastat (2009)
Π4.6 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων για 10 ή περισσότερα άτομα ανά χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π4.7 Αξία εισαγωγών επιβατικών αυτοκινήτων ανά χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π4.8 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων για μεταφορά εμπορευμάτων ανά χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π4.9 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ειδικών χρήσεων ανά χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π4.10 Εξέλιξη της συνολικής αξίας εξαγωγών αυτοκινήτων (2004-2009)
Π4.11 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό Intrastat (2006)
Π4.12 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό Intrastat (2007)
Π4.13 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό Intrastat (2008)
Π4.14 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό Intrastat (2009)
Π4.15 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων για 10 ή περισσότερα άτομα κατά χώρα προορισμού (2007-2009)
Π4.16 Αξία εξαγωγών επιβατικών αυτοκινήτων ανά χώρα προορισμού (2007-2009)
Π4.17 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων για μεταφορά εμπορευμάτων κατά χώρα προορισμού (2007-2009)
Π4.18 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ειδικών χρήσεων κατά χώρα προορισμού (2007-2009)
Π4.19 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (2003-2010 / 9μηνο)
Π4.20 Ταξινομήσεις φορτηγών έως 3,5 τόνους ανά εμπορικό σήμα (2003-2010 / 9μηνο)
Π4.21 Ταξινομήσεις φορτηγών από 3,5 τόνους έως 8 τόνους ανά εμπορικό σήμα (2003-2010 / 9μηνο)
Π4.22 Ταξινομήσεις φορτηγών από 8 τόνους και άνω ανά εμπορικό σήμα (2003-2010 / 9μηνο)
Π4.23 Ταξινομήσεις λεωφορείων ανά εμπορικό σήμα (2003-2010/ 9μηνο)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια Παραγωγή Οχημάτων ανά Ήπειρο (2007-2009, όλες οι κατηγορίες οχημάτων*)
Πίνακας 5.2 Παγκόσμια Παραγωγή Οχημάτων ανά Κύρια Χώρα (2009)
Πίνακας 5.3 Παγκόσμια Κατάταξη Κυριοτέρων Κατασκευαστών Βάσει Παραγωγής Οχημάτων (2009)
Πίνακας 5.4 Παραγωγή Οχημάτων στην Ε.Ε. (27) (2010 α! τρίμηνο)
Πίνακας 5.5 Παραγωγή Οχημάτων στην Ε.Ε. (27) (2009-2008)
Πίνακας 5.6 Ταξινομήσεις Οχημάτων στην Ε.Ε. (27) (2010 α! πεντάμηνο)