ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Προοπτικές
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Αναδρομή της Αγοράς Αυτοκινήτων
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Αυτοκίνητα
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Σύνθεση και Εξέλιξη Στόλου Αυτοκινήτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Εξεταζόμενου Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Εμπορική Πολιτική
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Επιχειρήσεις Αντιπροσώπευσης Αυτοκινήτων
3.4.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Αντιπροσώπευσης Αυτοκινήτων
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Αντιπροσώπευσης Αυτοκινήτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Αυτοκινήτων
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Αυτοκινήτων
Εισαγωγές Αυτοκινήτων – Χώρες Προέλευσης
Εξαγωγές Αυτοκινήτων – Χώρες Προορισμού
4.2 Εγχώρια Αγορά Αυτοκινήτων – Μερίδια Αγοράς
4.2.1 Μέγεθος Αγοράς
4.2.2 Μερίδια Αγοράς Αυτοκινήτων ανά Κατηγορία
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Αυτοκινήτων
Παγκόσμια Αγορά Αυτοκινήτων
Ευρωπαϊκή Αγορά Αυτοκινήτων
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Yπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Κανονισμός 1400/2002 της Ε.Ε.
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π2.1 Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (1997-2008 / τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1997-2008 / τέλος κάθε έτους)
Π2.3 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1997-2008 / τέλος κάθε έτους)
Π2.4 Αυτοκίνητα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής κατά κατηγορία (1997-2008 / τέλος κάθε έτους)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2004-2008)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης αυτοκινήτων και αντιπροσωπειών ανά διαφημιστικό μέσο (2004-2008)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ανά κατηγορία αυτοκινήτου (2006-2008)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ανά κατηγορία και διαφημιζόμενο εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.4 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2004-2008)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2004-2008)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2007-2008)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2007-2008)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς καινούργιων αυτοκινήτων (1999-2009)
Π4.1 Εξέλιξη της συνολικής αξίας εισαγωγών αυτοκινήτων (2003-2008)
Π4.2 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό (2005)
Π4.3 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό (2006)
Π4.4 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό (2007)
Π4.5 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό (2008)
Π4.6 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων για 10 ή περισσότερα άτομα ανά χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.7 Αξία εισαγωγών επιβατικών αυτοκινήτων ανά χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.8 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων για μεταφορά εμπορευμάτων ανά χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.9 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ειδικών χρήσεων ανά χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.10 Εξέλιξη της συνολικής αξίας εξαγωγών αυτοκινήτων (2003-2008)
Π4.11 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό (2005)
Π4.12 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό (2006)
Π4.13 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά αξία και κωδικό (2007)
Π4.14 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό (2008)
Π4.15 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων για 10 ή περισσότερα άτομα ανά χώρα προορισμού (2007-2008)
Π4.16 Αξία εξαγωγών επιβατικών αυτοκινήτων ανά χώρα προορισμού (2007-2008)
Π4.17 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων για μεταφορά εμπορευμάτων ανά χώρα προορισμού (2007-2008)
Π4.18 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ειδικών χρήσεων ανά χώρα προορισμού (2007-2008)
Π4.19 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (1998-2008)
Π4.20 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (2009-2008 / 11μηνο)
Π4.21 Ταξινομήσεις φορτηγών έως 3,5 τόνους ανά εμπορικό σήμα (1998-2008)
Π4.22 Ταξινομήσεις φορτηγών από 3,5 τόνους έως 8 τόνους ανά εμπορικό σήμα (1998-2008)
Π4.23 Ταξινομήσεις φορτηγών από 8 τόνους και άνω ανά εμπορικό σήμα (1998-2008)
Π4.24 Ταξινομήσεις λεωφορείων ανά εμπορικό σήμα (1998-2008)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια Παραγωγή Οχημάτων ανά Ήπειρο (όλες οι κατηγορίες οχημάτων*)
Πίνακας 5.2 Παραγωγή Οχημάτων ανά Κύρια Χώρα (2008)
Πίνακας 5.3 Παγκόσμια Κατάταξη Κατασκευαστών Βάσει Παραγωγής Οχημάτων (2008)
Πίνακας 5.4 Ταξινομήσεις Νέων Οχημάτων στην Δυτική Ευρώπη (2008)
Πίνακας 5.5 Ταξινομήσεις Νέων Οχημάτων στην Ευρώπη (2008)