ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Προοπτικές
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Αναδρομή της Αγοράς Αυτοκινήτων
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Αυτοκίνητα
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Σύνθεση και Εξέλιξη Στόλου Αυτοκινήτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Εξεταζόμενου Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Εμπορική Πολιτική
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Επιχειρήσεις Αντιπροσώπευσης Αυτοκινήτων
3.4.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Αντιπροσώπευσης Αυτοκινήτων
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Αντιπροσώπευσης Αυτοκινήτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Αυτοκινήτων
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Αυτοκινήτων
Εισαγωγές Αυτοκινήτων – Χώρες Προέλευσης
Εξαγωγές Αυτοκινήτων – Χώρες Προορισμού
4.2 Εγχώρια Αγορά Αυτοκινήτων – Μερίδια Αγοράς
4.2.1 Μέγεθος Αγοράς
4.2.2 Μερίδια Αγοράς Αυτοκινήτων ανά Κατηγορία
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από υποκατάστατα προϊόντα ή υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Κανονισμός 1400/2002 της Ε.Ε.
Παράρτημα ΙΙ:Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

ΠΙΝΑΚΕΣ
Π2.1 Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (1994-2007 / τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1994-2007 / τέλος κάθε έτους)
Π2.3 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1994-2007 / τέλος κάθε έτους)
Π2.4 Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα στην Περιφέρεια Πρωτευούσης (1994-2002 / τέλος κάθε έτους)
Π2.5 Αυτοκίνητα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής κατά κατηγορία (1994-2007 / τέλος κάθε έτους)
Π2.6 Αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου των ετών 2006-2008 στο σύνολο της χώρας
Π2.7 Αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου των ετών 2006-2008 στο νομό Αττικής
Π2.8 Κυκλοφορούντα αυτοκίνητα κατά κατηγορία (τέλος 2005-2006)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2003-2007)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης αυτοκινήτων και αντιπροσωπειών ανά διαφημιστικό μέσο (2003-2007)
Π3.2 Συνολική διαφημιστική δαπάνη της περιόδου 2003-2007 ανά κατηγορία και μέσο
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ανά κατηγορία και διαφημιζόμενο (2006-2007)
Π3.4 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2003-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2006-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς καινούργιων αυτοκινήτων (1998-2008)
Π4.1 Συνολική Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων (2002-2007)
Π4.2 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά αξία και κωδικό (2002)
Π4.3 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά αξία και κωδικό (2003)
Π4.4 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά αξία και κωδικό (2004)
Π4.5 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά αξία και κωδικό (2005)
Π4.6 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά αξία και κωδικό (2006)
Π4.7 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά αξία και κωδικό (2007)
Π4.8 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων για 10 ή περισσότερα άτομα ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.9 Αξία εισαγωγών επιβατικών αυτοκινήτων ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.10 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων για μεταφορά εμπορευμάτων ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.11 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ειδικών χρήσεων ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.12 Συνολική αξία εξαγωγών αυτοκινήτων (2002-2007)
Π4.13 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά αξία και κωδικό (2002)
Π4.14 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά αξία και κωδικό (2003)
Π4.15 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά αξία και κωδικό (2004)
Π4.16 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά αξία και κωδικό (2005)
Π4.17 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά αξία και κωδικό (2006)
Π4.18 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά αξία και κωδικό (2007)
Π4.19 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων για 10 ή περισσότερα άτομα ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.20 Αξία εξαγωγών επιβατικών αυτοκινήτων ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.21 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων για μεταφορά εμπορευμάτων ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.22 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ειδικών χρήσεων ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.23 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (1998-2007)
Π4.24 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (2008-2007/Α! εξάμηνο)
Π4.25 Ταξινομήσεις φορτηγών έως 3,5 τόνους ανά εμπορικό σήμα (1998-2007)
Π4.26 Ταξινομήσεις φορτηγών από 3,5 τόνους έως 8 τόνους ανά εμπορικό σήμα (1998-2007)
Π4.27 Ταξινομήσεις φορτηγών από 8 τόνους και άνω ανά εμπορικό σήμα (1998-2007)
Π4.28 Ταξινομήσεις λεωφορείων ανά εμπορικό σήμα (1998-2007)