ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Προοπτικές
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Αναδρομή της Αγοράς Αυτοκινήτων
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Αυτοκίνητα
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Σύνθεση και Εξέλιξη Στόλου Αυτοκινήτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Εξεταζόμενου Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Εμπορική Πολιτική
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Επιχειρήσεις Αντιπροσώπευσης Αυτοκινήτων
3.4.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Αντιπροσώπευσης Αυτοκινήτων
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Αντιπροσώπευσης Αυτοκινήτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση του Oμαδοποιημένου Iσολογισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Αυτοκινήτων
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Αυτοκινήτων
Εισαγωγές Αυτοκινήτων – Χώρες Προέλευσης
Εξαγωγές Αυτοκινήτων – Χώρες Προορισμού
4.2 Εγχώρια Αγορά Αυτοκινήτων – Μερίδια Αγοράς
4.2.1 Μέγεθος Αγοράς
4.2.2 Μερίδια Αγοράς Αυτοκινήτων ανά Κατηγορία
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Κανονισμός 1400/2002 της Ε.Ε.
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελτών που έοχυν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π2.1 Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (1994-2006 / τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1994-2006)
Π2.3 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1994-2006)
Π2.4 Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα στην Περιφέρεια Πρωτευούσης (1994-2002 / τέλος κάθε έτους)
Π2.5 Αυτοκίνητα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής κατά κατηγορία (1994-2006 / τέλος κάθε έτους)
Π2.6 Αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου των ετών 2005-2007 στο σύνολο της χώρας
Π2.7 Αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου των ετών 2005-2007 στο νομό Αττικής
Π2.8 Κυκλοφορούντα αυτοκίνητα κατά κατηγορία (τέλος 2005-2006)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2002-2006)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες εταιρειών αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης αυτοκινήτων και αντιπροσωπειών ανά διαφημιστικό μέσο (2002-2006)
Π3.2 Συνολική διαφημιστική δαπάνη της περιόδου 2002-2006 ανά κατηγορία και μέσο
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ανά κατηγορία και διαφημιζόμενο (2005-2006)
Π3.4 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (20021-2006)
Π3.5 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2002-2006)
Π3.6 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2002-2006)
Π3.7 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2002-2006)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2005-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2005-2006)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς καινούργιων αυτοκινήτων (1998-2007*)
Π4.1 Συνολική αξία εισαγωγών αυτοκινήτων (2001-2006)
Π4.2 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά κατηγορία και κωδικό (2001)
Π4.3 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά κατηγορία και κωδικό (2002)
Π4.4 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά κατηγορία και κωδικό (2003)
Π4.5 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά κατηγορία και κωδικό (2004)
Π4.6 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά κατηγορία και κωδικό (2005)
Π4.7 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά κατηγορία και κωδικό (2006)
Π4.8 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων για 10 ή περισσότερα άτομα ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.9 Αξία εισαγωγών επιβατικών αυτοκινήτων ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.10 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων για μεταφορά εμπορευμάτων ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.11 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ειδικών χρήσεων ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.12 Συνολική αξία εξαγωγών αυτοκινήτων (2001-2006)
Π4.13 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά κατηγορία και κωδικό (2001)
Π4.14 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά κατηγορία και κωδικό (2002)
Π4.15 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά κατηγορία και κωδικό (2003)
Π4.16 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά κατηγορία και κωδικό (2004)
Π4.17 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά κατηγορία και κωδικό (2005)
Π4.18 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά κατηγορία και κωδικό (2006)
Π4.19 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων για 10 ή περισσότερα άτομα ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.20 Αξία εξαγωγών επιβατικών αυτοκινήτων ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.21 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων για μεταφορά εμπορευμάτων ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.22 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ειδικών χρήσεων ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.23 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (1998-2006)
Π4.24 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (2007-2006 / Α! εξάμηνο)
Π4.25 Ταξινομήσεις φορτηγών έως 3,5 τόνους ανά εμπορικό σήμα (1998-2006)
Π4.26 Ταξινομήσεις φορτηγών από 3,5 έως 8 τόνους ανά εμπορικό σήμα (1998-2006)
Π4.27 Ταξινομήσεις φορτηγών από 8 τόνους και άνω ανά εμπορικό σήμα (1998-2006)
Π4.28 Ταξινομήσεις λεωφορείων ανά εμπορικό σήμα (1998-2006)