ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Ο κλάδος των αθλητικών ειδών απαρτίζεται περισσότερο από εισαγωγικές
και λιγότερο από παραγωγικές επιχειρήσεις. Η αυξημένη εισαγωγική
διείσδυση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια προέρχεται τόσο από
χώρες της Ε.Ε όσο και από τρίτες χώρες (κυρίως της Άπω Ανατολής).
Γενικά, η αγορά των αθλητικών ειδών χαρακτηρίζεται από έντονο
ανταγωνισμό, καθώς δραστηριοποιείται σε αυτήν πλήθος επιχειρήσεων
διαθέτοντας ποικιλία προϊόντων σε όλες τις κλίμακες τιμολογιακών και
ποιοτικών προδιαγραφών. Ειδικότερα, ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα
έντονος μεταξύ των εταιρειών που διακινούν στην αγορά προϊόντα με
ισχυρά και καταξιωμένα, διεθνώς, εμπορικά σήματα.
Το μέγεθος της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης σε σετ αθλητικών
φορμών εμφανίζει μείωση από το 2000 και μετά βάσει τεμαχίων (σετ), η
δε μείωση το 2008 διαμορφώθηκε στο 4%. Η ζήτηση καλύπτεται κυρίως από
εισαγωγές, οι ποσότητες των οποίων εμφανίζουν συνεχή αύξηση μετά το
2002. Ο βαθμός εισαγωγικής διείσδυσης κυμάνθηκε περίπου στο 63% το
2008. Η εγχώρια ζήτηση για αθλητικά υποδήματα καλύπτεται εξ' ολοκλήρου
από εισαγωγές. Διαχρονική αύξηση εμφανίζει το συνολικό μέγεθος της
αγοράς (κατανάλωση σε ζεύγη) των αθλητικών υποδημάτων την περίοδο
1998-2007, με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 10%. Αντίθετα, το 2008 η
κατανάλωση μειώθηκε κατά 3,3%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1.Εισαγωγή – Προϊόντα και Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
1.2 Εισαγωγή
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.3 Εισαγωγή
1.4 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.5 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο
2.Η Ζήτηση Αθλητικών Ειδών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Αθλητικών Ειδών
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Αθλητικών Ειδών
3.1 Απογραφικά Στοιχεία του Κλάδου
3.2 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Αθλητικών Ειδών
3.4 Στοιχεία Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.4.2 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.5 Γενικά Στοιχεία Λιανεμπορίου Αθλητικών Ειδών
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Ευρύτερου Κλάδου Βιομηχανία (Ενδύματα – Εσώρουχα – Αξεσουάρ) και Εμπόριο (Ενδύματα – Υποδήματα – Δερμάτινα Είδη)
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Αθλητικών Ειδών
3.7.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Βιομηχανία (Ενδύματα – Εσώρουχα – Αξεσουάρ) και Εμπόριο (Ενδύματα – Υποδήματα – Δερμάτινα Είδη)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Η Αγορά των Αθλητικών Ειδών
4.1 Η Αγορά της Αθλητικής Φόρμας
4.1.1 Μέγεθος Αγοράς σε Αθλητικές Φόρμες – Μερίδια Αγοράς & Δείκτης Συγκέντρωσης
4.1.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών – Εξαγωγών σε Αθλητικές Φόρμες
4.2 Η Αγορά των Αθλητικών Υποδημάτων
4.2.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Αθλητικών Υποδημάτων
4.2.2 Μέγεθος Αγοράς ανά Κατηγορία Αθλητικών Υποδημάτων – Μερίδια Αγοράς & Δείκτης Συγκέντρωσης
4.2.3 Εξέλιξη των Εισαγωγών – Εξαγωγών Αθλητικών Υποδημάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ενδυμάτων και Υποδημάτων
5.1 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ενδυμάτων
5.2 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Υποδημάτων
5.3 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Αθλητικής Φόρμας και Αθλητικών Υποδημάτων
6.Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα και Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
Benchmarking Επιχειρήσεων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου κατασκευής δερμάτινων ενδυμάτων και άλλων ενδυμάτων και συναφών εξαρτημάτων (2002-2006)
Πίνακας 1.2 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης (2005-2009)
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2010)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για είδη ένδυσης και υπόδησης για σπορ και αθλητισμό κατά περιοχές (2008)
Πίνακας 3.1 Κατανομή επιχειρήσεων κατασκευής άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης (2004-2006)
Πίνακας 3.2 Παραγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις αθλητικών ειδών και υποδημάτων
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2005-2010)
Πίνακας 3.4 Συμμετοχή των αθλητικών ειδών στις συνολικές πωλήσεις των κυριοτέρων επιχειρήσεων του κλάδου (2009)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Κατάταξη επιχειρήσεων αθλητικών ειδών βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη επιχειρήσεων αθλητικών ειδών βάσει καθαρών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.8 Κατάταξη επιχειρήσεων αθλητικών ειδών βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.9 Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων αθλητικών ειδών
Πίνακας 3.10 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.11 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου Βιομηχανία (Ενδύματα – Εσώρουχα – Αξεσουάρ) (2010)
Πίνακας 3.12 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου Εμπόριο (Ενδύματα – Υποδήματα – Δερμάτινα Είδη) (2010)
Πίνακας 3.13 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.14 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου Αθλητικά Είδη (2010-2009)
Πίνακας 3.15 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου Βιομηχανίας και Εμπορίου (2010-2009)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη αθλητικών ειδών ανά μέσο ενημέρωσης (2006-2010)
Π3.2 Ανάλυση διαφημιστικής δαπάνης ανά εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2006-2010)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2006-2010)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2006-2010)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2006-2010)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2006-2010)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2009-2010)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2009-2010)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2009-2010)
Π4.1 Εισαγωγές σε αθλητικές φόρμες ανά κατηγορία (2006-2009)
Π4.2 Εξαγωγές σε αθλητικές φόρμες ανά κατηγορία (2006-2009)
Πίνακας 5.1 Μεγέθη του βιομηχανικού κλάδου ενδυμάτων στην Ε.Ε. (27)
Πίνακας 5.2 Ε.Ε. (27): Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγόμενων ενδυμάτων (2008-2009)
Πίνακας 5.3 Ε.Ε. (27): Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγόμενων ενδυμάτων (2008-2009)
Πίνακας 5.4 Ε.Ε. (27): Φαινομενική κατανάλωση υποδημάτων (2005-2008)
Πίνακας 5.5 Ε.Ε. (27): Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγόμενων υποδημάτων (2007-2009)
Πίνακας 5.6 Ε.Ε. (27): Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγόμενων υποδημάτων (2007-2009)
Πίνακας 5.7 Ε.Ε. (27): Πωλήσεις αθλητικών φορμών και υποδημάτων (2007-2009)