ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Παγκόσμια Εμπειρία
1. Εισαγωγή – Προϊόντα και Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Αθλητικών Ειδών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Αθλητικών Ειδών
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004/05
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Αθλητικών Ειδών
3.1 Απογραφικά Στοιχεία του Κλάδου
3.2 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Αθλητικών Ειδών
3.4 Στοιχεία Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.4.2 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.5 Γενικά Στοιχεία Λιανεμπορίου Αθλητικών Ειδών
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορα των Αθλητικων Ειδων
4.1 Η Αγορά της Αθλητικής Φόρμας
4.1.1 Μέγεθος Αγοράς σε Αθλητικές Φόρμες – Μερίδια Αγοράς & Δείκτης Συγκέντρωσης
4.1.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών – Εξαγωγών σε Αθλητικές Φόρμες
4.2 Η Αγορά των Αθλητικών Υποδημάτων
4.2.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Αθλητικών Υποδημάτων
4.2.2 Μέγεθος Αγοράς ανά Κατηγορία Αθλητικών Υποδημάτων – Μερίδια Αγοράς & Δείκτης Συγκέντρωσης
4.2.3 Εξέλιξη των Εισαγωγών – Εξαγωγών Αθλητικών Υποδημάτων
Παραρτημα Κεφαλαιου 4
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ενδυμάτων και Υποδημάτων
5.1 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ενδυμάτων
5.2 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Υποδημάτων
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα - Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Εισαγωγικών Εταιρειών του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου κατασκευής δερμάτινων ενδυμάτων και άλλων ενδυμάτων και συναφών εξαρτημάτων (2000-2005)
Πίνακας 1.2 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής άλλων ενδυμάτων και συναφών εξαρτημάτων (2000-2008)
Πίνακας 1.3 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών καταναλωτή για είδη ένδυσης & υπόδησης (2000-2008)
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2008)
Π2.1 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2007-2050)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για είδη ένδυσης και υπόδησης για σπορ και αθλητισμό ανά περιοχή (2004/05)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για είδη ένδυσης και υπόδησης για σπορ και αθλητισμό ανά αριθμό μελών (2004/05)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις κατασκευής άλλων ενδυμάτων και συναφών εξαρτημάτων ένδυσης (2002 - 2004)
Πίνακας 3.2 Παραγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις αθλητικών ενδυμάτων και υποδημάτων
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2003-2008)
Πίνακας 3.4 Επωνυμίες εταιρειών του κλάδου για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη αθλητικών ειδών ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2008)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη του κλάδου (2007-2008)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2006-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς σε αθλητικές φόρμες (1993-2008)
Πίνακας 4.2 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά των αθλητικών φορμών (2008)
Πίνακας 4.3 Εξωτερικό εμπόριο σε αθλητικές φόρμες (2000-2008)
Πίνακας 4.4 Συνολικό μέγεθος αγοράς αθλητικών υποδημάτων (1993-2008)
Πίνακας 4.5 Μέγεθος αγοράς αθλητικών υποδημάτων ανά κατηγορία (1993-2008)
Πίνακας 4.6 Ανάλυση αγοράς αθλητικών υποδημάτων τεχνολογίας (2001, 2004, 2006, 2008)
Πίνακας 4.7 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά των αθλητικών υποδημάτων (2008)
Πίνακας 4.8 Εξωτερικό εμπόριο αθλητικών υποδημάτων και συναφών ειδών (2000-2008)
Π4.1 Εισαγωγές σε αθλητικές φόρμες ανά κατηγορία (2001-2008)
Π4.2 Εξαγωγές σε αθλητικές φόρμες ανά κατηγορία (2001-2008)
Π4.3 Κυριότερες χώρες εισαγωγής σε αθλητικές φόρμες (2007-2008)
Π4.4 Κυριότερες χώρες εξαγωγής σε αθλητικές φόρμες (2007-2008)
Π4.5 Κυριότερες χώρες εισαγωγής σε αθλητικά υποδήματα (2007-2008)
Π4.6 Κυριότερες χώρες εξαγωγής σε αθλητικά υποδήματα (2007-2008)
Πίνακας 5.1 Ε.Ε.(27): Εξωτερικό εμπόριο ενδυμάτων (2004-2007)
Πίνακας 5.2 Ε.Ε.(27): Κυριότερες χώρες προέλευσης των εισαγομένων ενδυμάτων (2004-2007)
Πίνακας 5.3 Ε.Ε.(27): Κυριότερες χώρες προορισμού των εξαγόμενων ενδυμάτων (2004-2007)
Πίνακας 5.4 Ε.Ε.(27): Φαινομενική κατανάλωση υποδημάτων (2004-2007)
Πίνακας 5.5 Ε.Ε.(27): Κυριότερες χώρες προέλευσης των εισαγομένων υποδημάτων (2004-2007)
Πίνακας 5.6 Ε.Ε.(27): Κυριότερες χώρες προορισμού των υποδημάτων (2004-2007)
Πίνακας 5.7 Παγκόσμιες πωλήσεις αθλητικών υποδημάτων (2006)