ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Παγκόσμια Εμπειρία
1. Εισαγωγή – Προϊόντα και Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2. Η Ζήτηση Αθλητικών Ειδών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Αθλητικών Ειδών
2.2 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
2.3 Αποτελέσματα Πανελλαδικής Έρευνας της ICAP για τα Νοικοκυριά
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Αθλητικών Ειδών
3.1 Απογραφικά Στοιχεία του Κλάδου
3.2 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Αθλητικών Ειδών
3.4 Στοιχεία Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.4.2 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Δείκτες Κερδοφορίας
Δείκτες Αποδοτικότητας
Δείκτες Ρευστότητας
Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
3.5 Γενικά Στοιχεία Λιανεμπορίου Αθλητικών Ειδών
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Αθλητικών Ειδών
4.1 Η Αγορά της Αθλητικής Φόρμας
4.1.1 Μέγεθος Αγοράς σε Αθλητικές Φόρμες – Μερίδια Αγοράς
4.1.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών – Εξαγωγών σε Αθλητικές Φόρμες
4.2 Η Αγορά των Αθλητικών Υποδημάτων
4.2.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Αθλητικών Υποδημάτων
4.2.2 Μέγεθος Αγοράς ανά Κατηγορία Αθλητικών Υποδημάτων – Μερίδια Αγοράς
4.2.3 Εξέλιξη των Εισαγωγών – Εξαγωγών Αθλητικών Υποδημάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ο Ρόλος της Κλωστοϋφαντουργίας στην ΕΕ
5.1 Περιγραφή της Κλωστοϋφαντουργίας στην Ε.Ε.
5.2 Εξωτερικό Εμπόριο Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων στην Ε.Ε.
5.3 Οι Μεγαλύτερες Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργίας Διεθνώς
5.4 Ο Ρόλος και οι Προοπτικές Εξέλιξης της Κλωστοϋφαντουργίας στην Ε.Ε.
5.5 Ο Υποκλάδος των Αθλητικών Ειδών Ένδυσης και Υπόδησης
6. Συμπεράσματα – Τάσεις και Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου κατασκευής δερμάτινων ενδυμάτων και άλλων ενδυμάτων και συναφών εξαρτημάτων (2000-2003)
Πίνακας 1.2 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής άλλων ενδυμάτων και συναφών εξαρτημάτων (1997-2005)
Πίνακας 1.3 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών καταναλωτή για είδη ένδυσης & υπόδησης (1998-2005)
Πίνακας 2.1 Συγκριτικά αποτελέσματα απογραφών πληθυσμού 1981-2001 κατά φύλο
Πίνακας 2.2 Αριθμός ομάδων πρωταθλημάτων ΕΠΑΕ, ΕΠΟ και Ενώσεων
Π2.1 Διάρθρωση του πραγματικού πληθυσμού απογραφής κατά ηλικιακές ομάδες (2001)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλιακή ομάδα (2010-2050)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για είδη ένδυσης και υπόδησης για σπορ και αθλητισμό-ανά περιοχή (2004/05)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για είδη ένδυσης και υπόδησης για σπορ και αθλητισμό-ανά αριθμό μελών (2004/05)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις κατασκευής άλλων ενδυμάτων και συναφών εξαρτημάτων ένδυσης (2002 & 2003)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων αθλητικών ενδυμάτων και υποδημάτων
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2001-2006)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες επωνυμιών των εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης αθλητικών ειδών ανά μέσο μαζικής επικοινωνίας (2002-2006)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη αθλητικών ειδών (2005-2006)
Π3.3 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2001-2005)
Π3.4 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2001-2005)
Π3.5 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2001-2005)
Π3.6 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2001-2005)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων (2004-2005)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων (2004-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς σε αθλητικές φόρμες (1993-2006)
Πίνακας 4.2 Εισαγωγές σε αθλητικές φόρμες (1993-2005)
Πίνακας 4.3 Εξαγωγές σε αθλητικές φόρμες (1993-2005)
Πίνακας 4.4 Συνολικό μέγεθος αγοράς αθλητικών υποδημάτων (1993-2006)
Πίνακας 4.5 Μέγεθος αγοράς αθλητικών υποδημάτων ανά κατηγορία (1993-2006)
Πίνακας 4.6 Ανάλυση αγοράς αθλητικών υποδημάτων τεχνολογίας (1999, 2001, 2004, 2006)
Πίνακας 4.7 Εισαγωγές αθλητικών υποδημάτων και συναφών ειδών (1993-2005)
Πίνακας 4.8 Εξαγωγές αθλητικών υποδημάτων και συναφών ειδών (1993-2005)
Π4.1 Εισαγωγές σε αθλητικές φόρμες κατά κατηγορία (1994-2005)
Π4.2 Εξαγωγές σε αθλητικές φόρμες κατά κατηγορία (1994-2005)
Π4.3 Κυριότερες χώρες εισαγωγής σε αθλητικές φόρμες (2004-2005)
Π4.4 Κυριότερες χώρες εξαγωγής σε αθλητικές φόρμες (2004-2005)
Π4.5 Κυριότερες χώρες εισαγωγής σε αθλητικά υποδήματα (2004-2005)
Π4.6 Κυριότερες χώρες εξαγωγής σε αθλητικά υποδήματα (2004-2005)
Πίνακας 5.1 Βασικά μεγέθη κλωστοϋφαντουργίας στην Ε.Ε. (2002-2005)
Πίνακας 5.2 Χώρες προορισμού των εξαγομένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της Ε.Ε.
(2004-2006)
Πίνακας 5.3 Χώρες προέλευσης των εισαγομένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην Ε.Ε.
(2004-2006)
Πίνακας 5.4 Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο (2002)
Πίνακας 5.5 Διεθνείς πωλήσεις αθλητικών υποδημάτων (2003-2004)
Πίνακας 5.6 Διεθνείς πωλήσεις αθλητικών ενδυμάτων (2003-2004)
Πίνακας 5.7 Μέγεθος αγοράς αθλητικών υποδημάτων & ενδυμάτων σε πέντε χώρες της Ε.Ε. (2005*)
Πίνακας 5.8 Οι 15 μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής εμπορίας αθλητικών ειδών σε χώρες της Ε.Ε. (2004)