ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Παγκόσμια Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά
1.4 Πρώτες Ύλες Ζωοτροφών
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Ζωοτροφές
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Τροφών για την Κτηνοτροφία
2.2 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Ζωοτροφών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
3.3 Περιγραφή Καναλιών Διανομής
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Επιχειρήσεις Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για την Κτηνοτροφία
3.4.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για την Κτηνοτροφία
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.4.4 Κατάταξη Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας
3.4.5 Επιχειρήσεις Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
3.4.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
3.4.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.4.8 Κατάταξη Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου – Ζωοτροφές για την Κτηνοτροφία
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία (Αγροτικά Προϊόντα) και Εμπόριο (Αγροτικά Προϊόντα – Ζωοτροφές)
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου – Ζωοτροφές για την Κτηνοτροφία
3.6.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου της Κτηνοτροφίας
3.6.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των κλάδων Βιομηχανία (Αγροτικά Προϊόντα) και Εμπόριο (Αγροτικά Προϊόντα – Ζωοτροφές)
3.7 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου – Ζωοτροφές για Κατοικίδια
3.7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου – Ζωοτροφές για Κατοικίδια
3.8.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά των Ζωοτροφών
4.1 Ζωοτροφές για την Κτηνοτροφία
• Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
4.2 Τροφές για Κατοικίδια Ζώα
• Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
4.3 Εξωτερικό Εμπόριο Ζωοτροφών
4.3.1. Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Τροφών για την Κτηνοτροφία
4.3.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
4.3.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγορά
5.1 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
5.2 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
5.3 Η Αγορά Τροφών για Κατοικίδια Ζώα στις Η.Π.Α.
Παραρτημα Κεφαλαιου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Ζωικό κεφάλαιο ανά είδος ζώου (2004-2008)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη της καθαρής εγχώριας παραγωγής κρέατος ανά κατηγορία (2000-2010)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής/ εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2006-2010)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία βάσει μικτών κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία βάσει καθαρών κερδών EBITDA (2008-2009)
Πίνακας 3.7 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής /εισαγωγής ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2006-2010)
Πίνακας 3.9 Συντομογραφίες επωνυμιών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.10 Πηγές και χρήσεις νέων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2009)
Πίνακας 3.11 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα βάσει μικτών κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.12 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα βάσει καθαρών κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.13 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα βάσει κερδών EBITDA (2008-2009)
Πίνακας 3.14 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης – Ζωοτροφές για την Κτηνοτροφία (2010-2009)
Πίνακας 3.15 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Αγροτικά Προϊόντα”
Πίνακας 3.16 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο (Αγροτικά Προϊόντα – Ζωοτροφές)
Πίνακας 3.17 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης – Ζωοτροφές για την Κτηνοτροφία (2010-2009)
Πίνακας 3.18 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου της Κτηνοτροφίας (2010-2009)
Πίνακας 3.19 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία: “Αγροτικά Προϊόντα” (2010-2009)
Πίνακας 3.20 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο (Αγροτικά Προϊόντα – Ζωοτροφές) (2010-2009)
Πίνακας 3.21 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης – Ζωοτροφές για Κατοικίδια (2010-2009)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2003-2010)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος αγοράς ζωοτροφών για την κτηνοτροφία σε αξία (2008-2010)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2010)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος εγχώριας αγοράς τροφών για κατοικίδια ζώα (1995-2010)
Πίνακας 4.5 Μέγεθος αγοράς τροφών για κατοικίδια ζώα σε αξία (2009-2010)
Πίνακας 4.6 Εξέλιξη των εισαγωγών πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2001–2010)
Πίνακας 4.7 Εξέλιξη των εξαγωγών πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2001-2010)
Πίνακας 4.8 Εξέλιξη των εισαγωγών τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα (2001-2010)
Πίνακας 4.9 Εξέλιξη εξαγωγών τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα (2001-2010)
Πίνακας 4.10 Εξέλιξη των εισαγωγών ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα (2001-2010)
Πίνακας 4.11 Εξέλιξη των εξαγωγών ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα (2001-2010)
Πίνακας 4.12 Εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των ζωοτροφών βάσει του δείκτη Balassa (2001-2010)
Πίνακας 5.1 Ευρωπαϊκή βιομηχανική παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών (2003-2009)
Πίνακας 5.2 Παραγωγή Τροφών Κατοικίδιων Ζώων στις Η.Π.Α. (2008-2009)
Πίνακας 5.3 Πωλήσεις Τροφών Κατοικίδιων Ζώων στις Η.Π.Α. (2008-2009)