ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Ο τομέας των τροφών για την κτηνοτροφία αποτελείται από μεγάλο αριθμό
επιχειρήσεων, η δε ζήτηση καλύπτεται ουσιαστικά από την εγχώρια
παραγωγή. Ο τομέας των τροφών για κατοικίδια ζώα παρουσιάζει
διαφορετική εικόνα, καθώς οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε
αυτόν είναι στην πλειοψηφία τους εισαγωγικές, ενώ μικρός είναι ο
αριθμός των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην παραγωγική
δραστηριότητα. Οι επιχειρήσεις αυτές προμηθεύουν την ελληνική αγορά με
τροφές "υγρής" και "ξηρής" μορφής.
Ανοδικές τάσεις παρουσιάζει το μέγεθος της εγχώριας αγοράς
(κατανάλωση) σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία τα τελευταία
χρόνια, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 3,3% την περίοδο
2003-2008. Ειδικότερα, το 2008 η αγορά σημείωσε μικρή άνοδο, ποσοστού
μόλις 1,3% ενώ το προηγούμενο έτος (2007) ο ρυθμός ανόδου ήταν
υψηλότερος (6,2%). Από τη συνολική κατανάλωση σύνθετων ζωοτροφών για
το 2008, υπολογίζεται ότι το 42% περίπου προορίζεται για την κατηγορία
των πτηνών, το 32% για αιγοπρόβατα, το 15% για βοοειδή, το 6% για
χοίρους, ενώ το υπόλοιπο 5% προορίζεται για κατανάλωση από άλλα ζώα,
όπως κουνέλια κ.ά.
Ο όγκος της εγχώριας αγοράς ζωοτροφών για κατοικίδια (σκύλους και
γάτες), κινήθηκε ανοδικά την τελευταία δεκαετία, αν και ο ρυθμός
αύξησης βαίνει μειούμενος τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, το
2008/2007 το ποσοστό ανόδου διαμορφώθηκε στο 3,5% ενώ το 2007 η αγορά
είχε αυξηθεί κατά περίπου 9%, σε σχέση με το 2006.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά
1.3 Πρώτες Ύλες Ζωοτροφών
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Ζωοτροφές
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Τροφών για την Κτηνοτροφία
2.2 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
Στοιχεία Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Ζωοτροφών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
3.3 Κανάλια Διανομής
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Επιχειρήσεις Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για την Κτηνοτροφία
3.4.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για την Κτηνοτροφία
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.4.4. Επιχειρήσεις Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
3.4.5. Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
3.4.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά των Ζωοτροφών
4.1 Ζωοτροφές για την Κτηνοτροφία
• Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
4.2 Τροφές για Κατοικίδια Ζώα
• Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
4.3 Εξωτερικό Εμπόριο Ζωοτροφών
4.3.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Τροφών για την Κτηνοτροφία
4.3.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγορά
5.1 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
5.2 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
5.3 Η Αγορά Τροφών για Κατοικίδια Ζώα στις Η.Π.Α.
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα και Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές για τον Κλάδο
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής – Εισαγωγής Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής – Εισαγωγής Ζωοτροφών για Κατοικίδια Ζώα (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών ανά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών κοινοτήτων (2001 – 2005)
Π1.2 Παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών ανά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό (2005)
Πίνακας 2.1 Ζωικό κεφάλαιο ανά είδος ζώου (2002 – 2006)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη της καθαρής εγχώριας παραγωγής κρέατος ανά κατηγορία (1999-2008)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές (1998-1999)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές (2004-2005)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού (1998-1999)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004-2005)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής / εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής/ εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2004-2008)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Επιχειρήσεις παραγωγής / εισαγωγής ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2004-2008)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης των τροφών για κατοικίδια ζώα ανά μέσο ενημέρωσης (2004 – 2008)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη τροφών για κατοικίδια ζώα ανά εμπορικό σήμα (2007- 2008)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2004-2008)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2004-2008)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2007-2008)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2007-2008)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2007-2008)
Π3.12 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2004-2008)
Π3.13 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2004-2008)
Π3.14 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2004-2008)
Π3.15 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2004-2008)
Π3.16 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2004-2008)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2007-2008)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2007-2008)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος της εγχώριας αγοράς σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2003-2008)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων παραγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2008)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος της εγχώριας αγοράς τροφών για κατοικίδια ζώα (1995-2008)
Πίνακας 4.4 Εξέλιξη των εισαγωγών πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2001–2008)
Πίνακας 4.5 Εξέλιξη των εξαγωγών πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2001-2008)
Πίνακας 4.6 Εξέλιξη εισαγωγών τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα (2001-2008)
Πίνακας 4.7 Εξέλιξη εξαγωγών τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα (2001-2008)
Πίνακας 4.8 Εξέλιξη των εισαγωγών ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα (2001-2008)
Πίνακας 4.9 Εξέλιξη των εξαγωγών ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα (2001-2008)
Π4.1 Ανάλυση των εισαγωγών πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία ανά κύρια χώρα προέλευσης (2007–2008)
Π4.2 Ανάλυση των εξαγωγών πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία ανά κύρια χώρα προορισμού (2007–2008)
Π4.3 Ανάλυση των εισαγωγών τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα ανά κύρια χώρα προέλευσης (2007–2008)
Π4.4 Ανάλυση των εξαγωγών τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα ανά κύρια χώρα προορισμού (2007–2008)
Π4.5 Ανάλυση των εισαγωγών ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα ανά κύρια χώρα προέλευσης (2007–2008)
Π4.6 Ανάλυση των εξαγωγών ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα ανά κύρια χώρα προορισμού (2007–2008)
Πίνακας 5.1 Ευρωπαϊκή, βιομηχανική παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών (2002-2008)
Πίνακας 5.2 Η αγορά έτοιμων τροφών για κατοικίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο (2008)
Πίνακας 5.3 Παραγωγή Τροφών κατοικίδιων στις Η.Π.Α (2003,2008)
Πίνακας 5.4 Πωλήσεις Τροφών κατοικίδιων στις Η.Π.Α (2003,2008)
Π5.1. Συντομογραφίες ονομασιών των χωρών της Ευρωπαικής Ένωσης
Π5.2 Βιομηχανική παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών ανά χώρα της Ε.Ε. και κατηγορία ζωοτροφών (2002-2003)
Π5.3 Βιομηχανική παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών ανά χώρα της Ε.Ε. και κατηγορία ζωοτροφών (2003-2004)
Π5.4 Βιομηχανική παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών ανά χώρα της Ε.Ε. και κατηγορία ζωοτροφών (2004-2005)
Π5.5 Βιομηχανική παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών ανά χώρα της Ε.Ε. και κατηγορία ζωοτροφών (2005-2006)
Π5.6 Bιομηχανική παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών ανά χώρα της Ε.Ε. και κατηγορία ζωοτροφών (2006-2007)
Π5.7 Βιομηχανική παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών ανά χώρα της Ε.Ε. και κατηγορία ζωοτροφών (2007-2008)
Π5.8 Πληθυσμός βοοειδών σε χώρες της Ε.Ε. (2003-2008)
Π5.9 Πληθυσμός χοίρων σε χώρες της Ε.Ε. (2003-2008)
Π5.10 Πληθυσμός αιγοπροβάτων σε χώρες της Ε.Ε. (2003-2008)
Π5.11 Πληθυσμός πουλερικών σε χώρες της Ε.Ε. (2001-2008)
Π5.12 Aγορά έτοιμων τροφών για κατοικίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ποσότητα (2004-2008)
Π5.13 Αγορά έτοιμων τροφών για κατοικίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο σε αξία (2004-2008)