ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά
1.3 Πρώτες Ύλες Ζωοτροφών
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Ζωοτροφές
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Τροφών για την Κτηνοτροφία
2.2 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
Στοιχεία Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Ζωοτροφών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Επενδυτικά Σχέδια
Χρηματοδότηση Μέσω Εθνικών Νόμων και Προγραμμάτων
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
3.4 Κανάλια Διανομής
3.5 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.5.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για την Κτηνοτροφία
3.5.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για την Κτηνοτροφία
3.5.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
3.5.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
3.5.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά των Ζωοτροφών
4.1 Ζωοτροφές για την Κτηνοτροφία
• Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
4.2 Τροφές για Κατοικίδια Ζώα
• Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
4.3 Εξωτερικό Εμπόριο Ζωοτροφών
4.3.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Τροφών για την Κτηνοτροφία
4.3.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγορά
5.1 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
5.2 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα και Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές για τον Κλάδο
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής – Εισαγωγής Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής – Εισαγωγής Ζωοτροφών για Κατοικίδια Ζώα (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών ανά ομάδες πεδινών, ημιορεινών και ορεινών κοινοτήτων (2001 – 2005)
Π1.2 Παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών ανά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό (2005)
Πίνακας 2.1 Ζωικό κεφάλαιο ανά είδος ζώου (2002 – 2006)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη της καθαρής εγχώριας παραγωγής κρέατος ανά κατηγορία (2001-2007)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές (1998-1999)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές (2004-2005)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού και κατά τρόπο κτήσεως (1998-1999)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004-2005)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής / εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής/ εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία(2003-2007)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Επιχειρήσεις παραγωγής / εισαγωγής ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2003-2007)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης των τροφών για κατοικίδια ζώα ανά μέσο ενημέρωσης (2003 – 2007)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη τροφών για κατοικίδια ζώα ανά εμπορικό σήμα (2006–2007)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2003-2007)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2003-2007)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2006-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2006-2007)
Π3.12 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2003-2007)
Π3.13 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2003-2007)
Π3.14 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2003-2007)
Π3.15 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2003-2007)
Π3.16 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2003-2007)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2006-2007)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων τροφών για κατοικίδια ζώα (2006-2007)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος της εγχώριας αγοράς σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2003-2007)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων παραγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2007)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος της εγχώριας αγοράς τροφών για κατοικίδια ζώα (1995-2007)
Πίνακας 4.4 Εξέλιξη των εισαγωγών πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2001–2007)
Πίνακας 4.5 Εξέλιξη των εξαγωγών πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2001-2007)
Πίνακας 4.6 Εξέλιξη εισαγωγών τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα (2001-2007)
Πίνακας 4.7 Εξέλιξη εξαγωγών τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα (2001-2007)
Πίνακας 4.8 Εξέλιξη των εισαγωγών ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα (2001-2007)
Πίνακας 4.9 Εξέλιξη των εξαγωγών ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα (2001-2007)
Π4.1 Ανάλυση των εισαγωγών πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία ανά κύρια χώρα προέλευσης (2006–2007)
Π4.2 Ανάλυση των εξαγωγών πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία ανά κύρια χώρα προορισμού (2006–2007)
Π4.3 Ανάλυση των εισαγωγών τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα ανά κύρια χώρα προέλευσης (2006–2007)
Π4.4 Ανάλυση των εξαγωγών τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα ανά κύρια χώρα προορισμού (2006–2007)
Π4.5 Ανάλυση των εισαγωγών ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα ανά κύρια χώρα προέλευσης (2006–2007)
Π4.6 Ανάλυση των εξαγωγών ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα ανά κύρια χώρα προορισμού (2006–2007)
Πίνακας 5.1 Η φορολογία της τροφής για ανθρώπους και της τροφής για κατοικίδια ζώα ανά χώρα της Ε.Ε.
Πίνακας 5.2 Αγορά έτοιμων τροφών για κατοικίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο (2007)
Π5.1 Συντομογραφίες ονομασιών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Π5.2 Συνολική βιομηχανική παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών ανά χώρα της Ε.Ε. και κατηγορία ζωοτροφών (2002-2003)
Π5.3 Συνολική βιομηχανική παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών ανά χώρα της Ε.Ε. και κατηγορία ζωοτροφών (2003-2004)
Π5.4 Συνολική βιομηχανική παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών ανά χώρα της Ε.Ε. και κατηγορία ζωοτροφών (2004-2005)
Π5.5 Συνολική βιομηχανική παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών ανά χώρα της Ε.Ε. και κατηγορία ζωοτροφών (2005-2006)
Π5.6 Πληθυσμός βοοειδών σε χώρες της Ε.Ε. (2003-2005)
Π5.7 Πληθυσμός αιγοπροβάτων σε χώρες της Ε.Ε. (2003-2005)
Π5.8 Πληθυσμός πουλερικών σε χώρες της Ε.Ε. (2001-2003)
Π5.9 Πληθυσμός χοίρων σε χώρες της Ε.Ε. (2003-2005)