ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑΗ εγχώρια παραγωγή αλκοολούχων ποτών αφορά κυρίως το ούζο, το λικέρ
και το μπράντυ, πραγματοποιείται δε από ένα μεγάλο σχετικά αριθμό
επιχειρήσεων. Ο εισαγωγικός τομέας περιλαμβάνει ορισμένες μεγάλου
μεγέθους εταιρείες, οι οποίες ελέγχονται από πολυεθνικούς ομίλους με
σημαντική παρουσία στη διεθνή αγορά. Οι περισσότερες διαθέτουν στην
αγορά προϊόντα με ισχυρά εμπορικά σήματα (brand names), έχουν
εκτεταμένα δίκτυα διανομής που καλύπτουν όλη την ελληνική επικράτεια,
ενώ συχνά αναλαμβάνουν και τη διανομή των προϊόντων άλλων επιχειρήσεων
του κλάδου. Το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών πραγματοποιείται από
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αγορά των αλκοολούχων ποτών διακρίνεται
στην "κρύα" η οποία περιλαμβάνει χώρους μαζικής εστίασης, catering,
κλπ και στη "ζεστή" αγορά η οποία αφορά την οικιακή κατανάλωση.
Η συνολική εγχώρια αγορά των εξεταζόμενων κατηγοριών αλκοολούχων ποτών
(βότκα, λικέρ, μπράντυ, ούζο, ουίσκι, ρούμι και τζιν) παρουσίασε
αυξομειώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου 1992-2008, δίχως όμως
ιδιαίτερες αποκλίσεις. Στο σύνολο της κατανάλωσης των αλκοολούχων
ποτών, το ουίσκι καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνοντας το 40%
περίπου το 2008 και ακολουθεί το ούζο με αντίστοιχο μερίδιο 25%.
Αρκετά μικρότερο ποσοστό καταλαμβάνει η βότκα (10,4%), το λικέρ
(8,3%), το μπράντυ (7,9%), ενώ μικρότερη ζήτηση παρουσιάζουν το τζιν
και το ρούμι.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Παγκόσμια Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο – Νομοθεσία για αλκοόλ
1.5 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.6 Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Κλάδου Παραγωγής Ποτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Αλκοολούχων Ποτών
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Αλκοολούχων Ποτών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Απογραφικά στοιχεία του Κλάδου
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Αλκοολούχων Ποτών
3.4 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.5 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5.1 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.6.1 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.7 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης.
3.7.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία (Ποτά) και Εμπόριο (Ποτά)
3.8 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.8.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Eυρύτερου Κλάδου των Αλκοολούχων Ποτών
3.8.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία (Ποτά) και Εμπόριο (Ποτά)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Αλκοολούχων Ποτών
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Αλκοολούχων Ποτών
4.1.1 Εξέλιξη Εισαγωγών– Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.1.2 Εξέλιξη Εξαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.1.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
4.2 Παραγωγή Αλκοολούχων Ποτών.
4.3 Εγχώρια Αγορά Αλκοολούχων Ποτών
4.3.1 Ούζο: Μέγεθος Αγοράς – Μερίδια & Δείκτης Συγκέντρωσης
4.3.2 Λικέρ: Μέγεθος Αγοράς – Μερίδια & Δείκτης Συγκέντρωσης
4.3.3 Μπράντυ: Μέγεθος Αγοράς – Μερίδια & Δείκτης Συγκέντρωσης
4.3.4 Ουίσκι: Μέγεθος Αγοράς – Μερίδια & Δείκτης Συγκέντρωσης
4.3.5 Ρούμι: Μέγεθος Αγοράς – Μερίδια & Δείκτης Συγκέντρωσης
4.3.6 Τζιν: Μέγεθος Αγοράς – Μερίδια & Δείκτης Συγκέντρωσης
4.3.7 Βότκα: Μέγεθος Αγοράς – Μερίδια & Δείκτης Συγκέντρωσης
4.3.8 Συνολικό Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς – Μερίδια Αγοράς
4.3.9 Αξία της Aγοράς Aλκοολούχων Ποτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Αλκοολούχων Ποτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Οικονομικά Αποτελέσματα Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου παραγωγής ποτών (2003-2008)
Πίνακας 1.2 Ανάλυση κόστους παραγωγής και προστιθέμενης αξίας του κλάδου των ποτών (2003-2008)
Πίνακας 1.3 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών (2005-2010)
Πίνακας 1.4 Δείκτης τιμών καταναλωτή αλκοολούχων ποτών (2005-2010)
Πίνακας 2.1 Διαχρονική εξέλιξη της φορολογικής επιβάρυνσης αλκοολούχων ποτών (1995-σήμερα)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό (2005-2010)
Πίνακας 2.3 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2010)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών, για ποτά οινοπνευματώδη (2008)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών για ποτά οινοπνευματώδη, κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2008)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών (2005-2006)
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2010)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες παραγωγικών εταιρειών του κλάδου για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.8 Παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2010)
Πίνακας 3.10 Συντομογραφίες εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.11 Πηγές και χρήσεις νέων κεφαλαίων των εισαγωγικών επιχειρήσεων (2010)
Πίνακας 3.12 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.13 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.14 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδών ΕBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.15 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.16 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία (Ποτά)
Πίνακας 3.17 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο (Ποτά)
Πίνακας 3.18 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.19 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Αλκοολούχων Ποτών (2010-2009)
Πίνακας 3.20 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία “Ποτά” (2010-2009)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη αλκοολούχων ποτών ανά μέσο ενημέρωσης (2006-2010)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη αλκοολούχων ποτών ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2006-2010)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2006-2010)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2006-2010)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2006-2010)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2006-2010)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2009-2010)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2009-2010)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2009-2010)
Π3.12 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2006-2010)
Π3.13 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2006-2010)
Π3.14 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2006-2010)
Π3.15 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2006-2010)
Π3.16 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2006-2010)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2009-2010)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2009-2010)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2009-2010)
Πίνακας 4.1 Εισαγωγές αλκοολούχων ποτών (2002-2010)
Πίνακας 4.2 Εξαγωγές αλκοολούχων ποτών (2002-2010)
Πίνακας 4.3 Εμπορικό ισοζύγιο αλκοολούχων ποτών (2005-2010)
Πίνακας 4.4 Ποσότητα παραγωγής και αξία πωλήσεων αλκοολούχων ποτών (2005-2009)
Πίνακας 4.5 Εξέλιξη εγχώριας αγοράς ούζου (2000-2010)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς εταιρειών παραγωγής ούζου (2010)
Πίνακας 4.7 Εξέλιξη εγχώριας αγοράς λικέρ (2000-2010)
Πίνακας 4.8 Διάρθωση αγοράς λικέρ κατά κατηγορία (2006, 2008, 2010)
Πίνακας 4.9 Μερίδια αγοράς εμπορικών σημάτων λικέρ (2010)
Πίνακας 4.10 Μερίδια αγοράς εταιρειών εισαγωγής λικέρ (2010)
Πίνακας 4.11 Δείκτης συγκέντρωσης εμπορικών σημάτων στην αγορά λικέρ (2010)
Πίνακας 4.12 Εξέλιξη εγχώριας αγοράς μπράντυ (2000-2010)
Πίνακας 4.13 Εξέλιξη εγχώριας αγοράς ουίσκι (2000-2010)
Πίνακας 4.14 Διάρθρωση αγοράς ουίσκι κατά κατηγορία (2006, 2008, 2010)
Πίνακας 4.15 Μερίδια αγοράς εμπορικών σημάτων ουίσκι (2010)
Πίνακας 4.16 Μερίδια αγοράς εταιρειών εισαγωγής ουίσκι (2010)
Πίνακας 4.17 Δείκτης συγκέντρωσης εμπορικών σημάτων στην αγορά ουίσκι (2010)
Πίνακας 4.18 Εξέλιξη εγχώριας αγοράς ρούμι (2000-2010)
Πίνακας 4.19 Μερίδια αγοράς εμπορικών σημάτων ρούμι (2010)
Πίνακας 4.20 Μερίδια αγοράς εταιρειών εισαγωγής ρούμι (2010)
Πίνακας 4.21 Δείκτης συγκέντρωσης εμπορικών σημάτων στην αγορά ρούμι (2010)
Πίνακας 4.22 Εξέλιξη εγχώριας αγοράς τζιν (2000-2010)
Πίνακας 4.23 Διάρθρωση αγοράς τζιν κατά κατηγορία (2006, 2008, 2010)
Πίνακας 4.24 Μερίδια αγοράς εμπορικών σημάτων τζιν (2010)
Πίνακας 4.25 Μερίδια αγοράς εταιρειών εισαγωγής τζιν (2010)
Πίνακας 4.26 Εξέλιξη εγχώριας αγοράς βότκας (2000-2010)
Πίνακας 4.27 Μερίδια αγοράς εμπορικών σημάτων βότκας (2010)
Πίνακας 4.28 Μερίδια αγοράς εταιρειών εισαγωγής βότκας (2010)
Πίνακας 4.29 Δείκτης συγκέντρωσης εμπορικών σημάτων στην αγορά βότκας (2010)
Πίνακας 4.31 Διάρθρωση της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών κατά κατηγορία (2006, 2008, 2010)
Πίνακας 4.30 Εξέλιξη συνολικής εγχώριας αγοράς αλκοολούχων ποτών (2000-2010)
Πίνακας 4.32 Μερίδια αγοράς εταιρειών εισαγωγής αλκοολούχων ποτών (2010)
Πίνακας 4.33 Αξία της αγοράς αλκοολούχων ποτών (2009-2010)
Π4.1 Εισαγωγές αλκοολούχων ποτών ανά κατηγορία (2003-2010)
Π4.2 Ουίσκι: διάρθρωση εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2009-2010)
Π4.3 Βότκα: διάρθρωση εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2009-2010)
Π4.4 Λικέρ: διάρθρωση εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2009-2010)
Π4.5 Τζιν: διάρθρωση εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2009-2010)
Π4.6 Ρούμι: διάρθρωση εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2009-2010)
Π4.7 Μπράντυ: διάρθρωση εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2009-2010)
Π4.8 Εξαγωγές αλκοολούχων ποτών ανά κατηγορία (2003-2010)
Π4.9 Ούζο: διάρθρωση εξαγωγών ανά χώρα προορισμού (2009-2010)
Π4.10 Μπράντυ: διάρθρωση εξαγωγών ανά χώρα προορισμού (2009-2010)
Π4.11 Ουίσκι : διάρθρωση εξαγωγών ανά χώρα προορισμού (2009-2010)
Π4.12 Βότκα : διάρθρωση εξαγωγών ανά χώρα προορισμού (2009-2010)
Π4.13 Τζιν : διάρθρωση εξαγωγών ανά χώρα προορισμού (2009-2010)
Π4.14 Λικέρ: διάρθρωση εξαγωγών ανά χώρα προορισμού (2009-2010)
Π4.15 Ρούμι: διάρθρωση εξαγωγών ανά χώρα προορισμού (2009-2010)
Πίνακας 5.1 Κατανάλωση αλκοόλ στην Ε.Ε. των 27 (2008)
Π5.1 Εισαγωγές αλκοολούχων ποτών στην Ευρώπη εντός και εκτός Ε.Ε. (2009-2010)
Π5.2 Εξαγωγές αλκοολούχων ποτών στην Ευρώπη εντός και εκτός Ε.Ε. (2009-2010)