ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά
1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3Θεσμικό Πλαίσιο
1.4Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.5Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Κλάδου Παραγωγής Ποτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2.Η Ζήτηση Αλκοολούχων Ποτών
2.1Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.2Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά Αλκοολούχων Ποτών
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Απογραφικά Στοιχεία του Κλάδου
3.3Διαφημιστική Δαπάνη Αλκοολούχων Ποτών
3.4Δίκτυα Διανομής – Εμπορική Πολιτική
3.5Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5.1Πωλήσεις των Κυριοτέρων Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5.2Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.6Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.6.1Πωλήσεις των Κυριοτέρων Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.6.2Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Η Αγορά Αλκοολούχων Ποτών
4.1Εξωτερικό Εμπόριο Αλκοολούχων Ποτών
4.1.1Εξέλιξη Εισαγωγών Αλκοολούχων Ποτών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.1.2Εξέλιξη Εξαγωγών Αλκοολούχων Ποτών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.2Παραγωγή Αλκοολούχων Ποτών
4.3Εγχώρια Αγορά Αλκοολούχων Ποτών
4.3.1Ούζο: Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς – Μερίδια Αγοράς & Δείκτης Συγκέντρωσης
4.3.2Λικέρ: Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς – Μερίδια Αγοράς & Δείκτης Συγκέντρωσης
4.3.3Μπράντυ: Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς – Μερίδια Αγοράς & Δείκτης Συγκέντρωσης
4.3.4Ουίσκι: Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς – Μερίδια Αγοράς & Δείκτης Συγκέντρωσης
4.3.5Ρούμι: Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς – Μερίδια Αγοράς & Δείκτης Συγκέντρωσης
4.3.6Τζιν: Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς – Μερίδια Αγοράς & Δείκτης Συγκέντρωσης
4.3.7Βότκα: Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς – Μερίδια Αγοράς & Δείκτης Συγκέντρωσης
4.3.8 Συνολικό Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Η Ευρωπαϊκή Αγορά Αλκοολούχων Ποτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα - Προοπτικές
Παράρτημα I: N. 2969/18.12.2001
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Εισαγωγικών Εταιρειών του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
● Benchmarking Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου παραγωγής ποτών (2000-2005)
Πίνακας 1.2 Ανάλυση κόστους παραγωγής και προστιθέμενης αξίας του κλάδου ποτών (2000-2005)
Πίνακας 1.3 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών (2000-2008)
Πίνακας 1.4 Δείκτης τιμών καταναλωτή οινοπνευματωδών ποτών (2000-2008)
Π1.1 Εθνική νομοθεσία αλκοολούχων ποτών
Πίνακας 2.1 Διαχρονική εξέλιξη της φορολογικής επιβάρυνσης αλκοολούχων ποτών (1995-σήμερα)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (2000-2007)
Πίνακας 2.3 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2008)
Π2.1 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2007-2050)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών, για ποτά οινοπνευματώδη (2004/05)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων αποσταγμάτων που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά (2004/05)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών για ποτά οινοπνευματώδη, κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2004/05)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων αποσταγμάτων που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά, κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2004/05)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών (2002-2004)
Πίνακας 3.2 Παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2003-2008)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες παραγωγικών εταιρειών του κλάδου για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Εισαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2003-2008)
Πίνακας 3.7 Συντομογραφίες εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης οινοπνευματωδών ποτών ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2008)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη οινοπνευματωδών ποτών ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2006-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2006-2007)
Π3.12 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.13 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.14 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.15 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.16 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2006-2007)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Εισαγωγές αλκοολούχων ποτών (2000-2008)
Πίνακας 4.2 Εξαγωγές αλκοολούχων ποτών (2000-2008)
Πίνακας 4.3 Ποσότητα παραγωγής και αξία πωλήσεων αλκοολούχων ποτών
(2002-2006)
Πίνακας 4.4 Εξέλιξη εγχώριας αγοράς ούζου (1992-2008)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς εταιρειών παραγωγής ούζου (2008)
Πίνακας 4.6 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά ούζου (2008)
Πίνακας 4.7 Εξέλιξη εγχώριας αγοράς λικέρ (1992-2008)
Πίνακας 4.8 Διάρθωση αγοράς λικέρ κατά κατηγορία (2004, 2006, 2008)
Πίνακας 4.9 Μερίδια αγοράς εμπορικών σημάτων λικέρ (2008)
Πίνακας 4.10 Μερίδια αγοράς εταιρειών εισαγωγής λικέρ (2008)
Πίνακας 4.11 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά λικέρ (2008)
Πίνακας 4.12 Εξέλιξη εγχώριας αγοράς μπράντυ (1992-2008)
Πίνακας 4.13 Εξέλιξη εγχώριας αγοράς ουίσκι (1992-2008)
Πίνακας 4.14 Διάρθωση αγοράς ουίσκι με κριτήριο την ποιότητα (2004, 2006, 2008)
Πίνακας 4.15 Μερίδια αγοράς εμπορικών σημάτων ουίσκι (2008)
Πίνακας 4.16 Μερίδια αγοράς εταιρειών εισαγωγής ουίσκι (2008)
Πίνακας 4.17 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά ουίσκι (2008)
Πίνακας 4.18 Εξέλιξη εγχώριας αγοράς ρούμι (1992-2008)
Πίνακας 4.19 Μερίδια αγοράς εμπορικών σημάτων ρούμι (2008)
Πίνακας 4.20 Μερίδια αγοράς εταιρειών εισαγωγής ρούμι (2008)
Πίνακας 4.21 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά ρούμι (2008)
Πίνακας 4.22 Εξέλιξη εγχώριας αγοράς τζιν (1992-2008)
Πίνακας 4.23 Διάρθωση αγοράς τζιν κατά κατηγορία (2004, 2006, 2008)
Πίνακας 4.24 Μερίδια αγοράς εμπορικών σημάτων τζιν (2008)
Πίνακας 4.25 Μερίδια αγοράς εταιρειών εισαγωγής τζιν (2008)
Πίνακας 4.26 Εξέλιξη εγχώριας αγοράς βότκας (1992-2008)
Πίνακας 4.27 Μερίδια αγοράς εμπορικών σημάτων βότκας (2008)
Πίνακας 4.28 Μερίδια αγοράς εταιρειών εισαγωγής βότκας (2008)
Πίνακας 4.29 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά βότκας (2008)
Πίνακας 4.30 Εξέλιξη συνόλου εγχώριας αγοράς αλκοολούχων ποτών (1992-2008)
Πίνακας 4.31 Διάρθωση αγοράς αλκοολούχων ποτών κατά κατηγορία (2000, 2002, 2004, 2006, 2008)
Πίνακας 4.32 Μερίδια αγοράς εισαγόμενων εμπορικών σημάτων αλκοολούχων ποτών (2008)
Πίνακας 4.33 Μερίδια αγοράς εταιρειών εισαγωγής αλκοολούχων ποτών (2008)
Π4.1 Εισαγωγές αλκοολούχων ποτών ανά κατηγορία (2001-2008)
Π4.2 Ουίσκι: διάρθρωση εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.3 Βότκα: διάρθρωση εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.4 Λικέρ: διάρθρωση εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.5 Τζιν: διάρθρωση εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.6 Ρούμι: διάρθρωση εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.7 Μπράντυ: διάρθρωση εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.8 Εξαγωγές αλκοολούχων ποτών ανά κατηγορία (2001-2008)
Π4.9 Ούζο: διάρθρωση εξαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.10 Μπράντυ: διάρθρωση εξαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.11 Ουίσκι: διάρθρωση εξαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.12 Βότκα: διάρθρωση εξαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.13 Τζιν: διάρθρωση εξαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.14 Λικέρ: διάρθρωση εξαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2007-2008)
Π4.15 Ρούμι: διάρθρωση εξαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2007-2008)
Πίνακας 5.1 Κατανάλωση αλκοόλ στην Ε.Ε. των 25 (2005)
Π5.1: Όγκος παραγωγής αλκοολούχων ποτών στην Ε.Ε. (2005) και ειδικός φόρος κατανάλωσης
Π5.2: Κατανάλωση αλκοολούχων ποτών στην Ε.Ε. (2006)
Π5.3: Κατανάλωση αλκοολούχων ποτών στην Ε.Ε. (2005)
Π5.4: Εξωτερικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών στην Ε.Ε. (2005)
Π5.5 Τα κορυφαία εμπορικά σήματα αλκοολούχων ποτών σε πωλήσεις παγκοσμίως (2006)