ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.5 Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Κλάδου Παραγωγής Ποτών
2. Η Ζήτηση Αλκοολούχων Ποτών
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
3. Η Προσφορά Αλκοολούχων Ποτών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Απογραφικά Στοιχεία του Κλάδου
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Αλκοολούχων Ποτών
3.4 Δίκτυα Διανομής – Εμπορική Πολιτική
3.5 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5.1 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
3.6 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.6.1 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.6.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Αλκοολούχων Ποτών
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Αλκοολούχων Ποτών
4.1.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Αλκοολούχων Ποτών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.1.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Αλκοολούχων Ποτών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.2 Παραγωγή και Εγχώρια Αγορά Αλκοολούχων Ποτών
4.2.1 Εξέλιξη Παραγωγής Αλκοολούχων Ποτών
4.2.2 Εγχώρια Αγορά Αλκοολούχων Ποτών
4.2.3 Ούζο: Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς και Μερίδια Αγοράς
4.2.4 Λικέρ: Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς και Μερίδια Αγοράς
4.2.5 Μπράντυ: Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς και Μερίδια Αγοράς
4.2.6 Ουίσκι: Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς και Μερίδια Αγοράς
4.2.7 Ρούμι: Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς και Μερίδια Αγοράς
4.2.8 Τζιν: Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς και Μερίδια Αγοράς
4.2.9 Βότκα: Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς και Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Αλκοολούχων Ποτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διέυθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου παραγωγής ποτών (1999-2004)
Πίνακας 1.2 Ανάλυση κόστους παραγωγής και προστιθέμενης αξίας του κλάδου ποτών (1999-2004)
Πίνακας 1.3 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών (2000-2006)
Πίνακας 1.4 Δείκτης τιμών καταναλωτή οινοπνευματωδών ποτών (2000-2006)
Πίνακας 2.1 Διαχρονική εξέλιξη της φορολογικής επιβάρυνσης αλκοολούχων ποτών (1995-σήμερα)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (2000-2006)
Πίνακας 2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών, για ποτά οινοπνευματώδη (2004/05)
Πίνακας 2.4 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων αποσταγμάτων που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά (2004/05)
Πίνακας 2.5 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών, για ποτά οινοπνευματώδη κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2004/05)
Πίνακας 2.6 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων αποσταγμάτων που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2004/05)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών (2002 & 2003)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων αλκοολούχων ποτών (2002-2007)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες επωνυμιών παραγωγικών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων αλκοολούχων ποτών (2002-2007)
Πίνακας 3.7 Συντομογραφίες επωνυμιών εισαγωγικών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης οινοπνευματωδών ποτών ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2006)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη οινοπνευματωδών ποτών (2005-2006)
Π3.3 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων αλκοολούχων ποτών (2002-2006)
Π3.4 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων αλκοολούχων ποτών (2002-2006)
Π3.5 Αριθμοδείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων αλκοολούχων ποτών (2002-2006)
Π3.6 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικού κινδύνου παραγωγικών επιχειρήσεων (2002-2006)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων αλκοολούχων ποτών (2005-2006)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων αλκοολούχων ποτών (2005-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων αλκοολούχων ποτών (2005-2006)
Π3.10 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων αλκοολούχων ποτών (2002-2006)
Π3.11 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων αλκοολούχων ποτών (2002-2006)
Π3.12 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2002-2006)
Π3.13 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικού κινδύνου εισαγωγικών επιχειρήσεων αλκοολούχων ποτών (2002-2006)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων αλκοολούχων ποτών (2005-2006)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων αλκοολούχων ποτών (2005-2006)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων αλκοολούχων ποτών (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Ποσότητα παραγωγής και αξία πωλήσεων αλκοολούχων ποτών (2001-2005)
Πίνακας 4.2 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση αλκοολούχων ποτών (1992-2006)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη εγχώριας αγοράς ούζου (1992-2006)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς ούζου (2006)
Πίνακας 4.5 Εξέλιξη εγχώριας αγοράς λικέρ (1992-2006)
Πίνακας 4.6 Εξέλιξη εγχώριας αγοράς μπράντυ (1992-2006)
Πίνακας 4.7 Εξέλιξη εγχώριας αγοράς ουίσκι (1992-2006)
Πίνακας 4.8 Εξέλιξη εγχώριας αγοράς ρούμι (1992-2006)
Πίνακας 4.9 Εξέλιξη εγχώριας αγοράς τζιν (1992-2006)
Πίνακας 4.10 Εξέλιξη εγχώριας αγοράς βότκας (1992-2006)
Π4.1 Εισαγωγές αλκοολούχων ποτών ανά κατηγορία (1998-2006)
Π4.2 Ουίσκυ: διάρθρωση εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.3 Βότκα: διάρθρωση εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.4 Λικέρ: διάρθρωση εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.5 Τζιν: διάρθρωση εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.6 Ρούμι: διάρθρωση εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.7 Μπράντυ: διάρθρωση εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.8 Εξαγωγές αλκοολούχων ποτών ανά κατηγορία (1998-2006)
Π4.9 Ούζο: διάρθρωση εξαγωγών ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.10 Μπράντυ: διάρθρωση εξαγωγών ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.11 Ουίσκυ: διάρθρωση εξαγωγών ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.12 Βότκα: διάρθρωση εξαγωγών ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.13 Τζιν: διάρθρωση εξαγωγών ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.14 Λικέρ: διάρθρωση εξαγωγών ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.15 Ρούμι: διάρθρωση εξαγωγών ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Πίνακας 5.1 Κατανάλωση αλκοόλ στην Ε.Ε. των 25 (2005)
Π5.1 Ε.Ε. 25: Κατανάλωση αλκοολούχων ποτών (2005)
Π5.2 E.E 25: Εξωτερικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών (2005)