ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Έκδοση 13
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η εγχώρια παραγωγή κλιματιστικών μηχανημάτων περιορίζεται σε μικρό
αριθμό επιχειρήσεων, το δε μέγεθός της κυμαίνεται σε σχετικά χαμηλά
επίπεδα και αφορά κυρίως μονάδες κεντρικού κλιματισμού. Βασικό
χαρακτηριστικό του εισαγωγικού τομέα του κλάδου είναι η ανομοιογένεια
που παρατηρείται στο μέγεθος των εισαγωγικών επιχειρήσεων, όπως
και στο βαθμό δραστηριοποίησής τους στον κλιματισμό, καθώς μεγάλος
αριθμός αυτών ασχολείται και με άλλα προϊόντα.
Τα τελευταία χρόνια έχουν εισέλθει στην ελληνική αγορά νέα εμπορικά
σήματα διαιρούμενων κλιματιστικών, η πλειοψηφία των οποίων προέρχεται
από χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος (κυρίως Απω Ανατολή). Ένα άλλο
χαρακτηριστικό των τελευταίων ετών είναι η εμφάνιση κλιματιστικών
ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία κατασκευάζονται από τρίτους κυρίως για
λογαριασμό αλυσίδων καταστημάτων λιανικού εμπορίου (σούπερ μάρκετ,
αγοραστικοί όμιλοι καταστηματαρχών ηλεκτρικών συσκευών).
Η συνολική εγχώρια παραγωγή κλιματιστικών μηχανημάτων παρουσίασε
μείωση κατά την περίοδο 1994-2005, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής
-8,2%. Αντίστοιχα, μειωμένες εμφανίζονται οι ποσότητες που
εισήχθησαν το 2005 σε σχέση με το 2004, σε ψύκτες (-3,4%),
fan coils (-11,5%), κεντρικές (-33,3%) και ημικεντρικές (-10,2%)
κλιματιστικές μονάδες καθώς και στα split units (-19,4%).
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για το 2005, η αγορά διαιρούμενων
κλιματιστικών μειώθηκε κατά 14,4% σε σύγκριση με το 2004.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Παγκόσμια Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά των Προϊόντων Κλιματισμού
1.4 Εξέλιξη Βασικών Οικονομικών Μεγεθών στον Κλάδο Παραγωγής Κλιματιστικών Μηχανημάτων
2. Η Ζήτηση για Κλιματιστικά Μηχανήματα
2.1 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2008)
2.2 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Οικοδομική – Κατασκευαστική Δραστηριότητα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.3 Περιγραφή Δικτύων Διανομής Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.4 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Οικονομικά Στοιχεία Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6.1 Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Α. 2008-2009
Β. 2009 – 2010
3.6.2 Κατάταξη Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
3.7 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων (2006-2010)
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί (2008-2009)
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί (2009-2010)
3.10 Κατάταξη Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
3.11 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.11.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.11.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου του Εμπορίου “Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός – Αερισμός”
3.12 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.12.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.12.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου του Εμπορίου Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.12.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός”
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Κλιματιστικών Μηχανημάτων
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Κλιματιστικών Μηχανημάτων
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Κλιματιστικών Μηχανημάτων
4.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών - Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη Εξαγωγών - Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.2.3 Δείκτες Ανταγωνιστικότητας Κλιματιστικών Μηχανημάτων
4.3 Εγχώρια Αγορά Κλιματιστικών Μηχανημάτων – Μερίδια Επιχειρήσεων
4.3.1 Κεντρικός Κλιματισμός
Α. Ψύκτες
Β. Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες
Γ. Fan Coils
4.3.2 Κλιματιστικά Split Units
4.3.3 Ημικεντρικά Συστήματα
4.3.4 Αξία Εγχώριας Αγοράς Κλιματιστικών Μηχανημάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Παγκόσμια Αγορά Κλιματιστικών Μηχανημάτων
5.1 Παγκόσμια Κατανάλωση Κλιματιστικών Μηχανημάτων (2005-2010)
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή για Συστήματα Κλιματισμού
Πίνακας 2.2 Νέες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος σε κατοικίες (2000-2010)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (2001-2010)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά κατηγορία περιοχής (2008)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά κατηγορία περιοχής (2004/05)
Π2.3 Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου - Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές (2001-2010)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2010)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2001-2010)
Π2.6 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2001-2010)
Π2.7 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος 2011/2010)
Π2.8 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2000-2010)
Πίνακας 3.1 Διάρθρωση του δικτύου διανομής κεντρικού κλιματισμού
Πίνακας 3.2 Διάρθρωση του δικτύου διανομής διαιρούμενων και ημικεντρικών κλιματιστικών μηχανημάτων
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής Κλιματιστικών Μηχανημάτων (2005-2010)
Πίνακας 3.6 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων
Πίνακας 3.8 Εκτιμώμενες πωλήσεις κλιματιστικών μηχανημάτων (2009-2010)
Πίνακας 3.9 Συντομογραφίες επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.10 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων βάσει μικτών κερδών (2008-2010)
Πίνακας 3.11 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών (2008-2010)
Πίνακας 3.12 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων βάσει κερδών EBITDA (2008-2010)
Πίνακας 3.13 Πιστοληπτική Ικανότητα των Παραγωγικών Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.14 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.15 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου του Εμπορίου: “Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός – Αερισμός”
Πίνακας 3.16 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Παραγωγικών Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.17 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.18 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου του Εμπορίου Κλιματιστικών Μηχανημάτων (2010-2009)
Πίνακας 3.19 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός – Αερισμός” (2010-2009)
Π3.1 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης κλιματιστικών μηχανημάτων ανά διαφημιστικό μέσο (2006-2010)
Π3.2 Ποσοστιαία κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης κλιματιστικών μηχανημάτων ανά διαφημιστικό μέσο (2006-2010)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη κλιματιστικών μηχανημάτων ανά εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2006-2010)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2006-2010)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2006-2010)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2006-2010)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2006-2010)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2009-2010)
Π3.11 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2006-2010)
Π3.12 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2006-2010)
Π3.13 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2006-2010)
Π3.14 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2006-2010)
Π3.15 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2006-2010)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2009-2010)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2009-2010)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2009-2010)
Πίνακας 4.1 Παραγωγή κλιματιστικών μηχανημάτων ανά κύρια κατηγορία προϊόντων (1995-2010)
Πίνακας 4.2 Κωδικοί προϊόντων «κλιματιστικών μηχανημάτων» σύμφωνα με την ενιαία κοινοτική κωδικοποίηση Prodcom
Πίνακας 4.3 Εισαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων ανά κύρια κατηγορία προϊόντων (1995-2010)
Πίνακας 4.4 Εξαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων ανά κύρια κατηγορία προϊόντων (1995-2010)
Πίνακας 4.5 Εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των κλιματιστικών μηχανημάτων βάσει του δείκτη Balassa (2004-2010)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια αγορά ψυκτών (1994-2010)
Πίνακας 4.7 Ανάλυση της αγοράς ψυκτών ανά κατηγορία ψυκτικής απόδοσης (2010)
Πίνακας 4.8 Ανάλυση της αγοράς ψυκτών ανά τύπο συμπιεστή (2010)
Πίνακας 4.9 Μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά των ψυκτών (2010)
Πίνακας 4.10 Εγχώρια αγορά κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (1994-2010)
Πίνακας 4.11 Μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (2010)
Πίνακας 4.12 Εγχώρια αγορά fan coils (1994-2010)
Πίνακας 4.13 Μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά των fan coils (2010)
Πίνακας 4.14 Εγχώρια αγορά split units (1994-2010)
Πίνακας 4.15 Ανάλυση της αγοράς split units ανά κατηγορία ψυκτικής απόδοσης (2010)
Πίνακας 4.16 Μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά των split units (2010)
Πίνακας 4.17 Εγχώρια αγορά ημικεντρικών συστημάτων ανά κατηγορία (1999-2010)
Πίνακας 4.18 Ανάλυση της αγοράς ημικεντρικών συστημάτων ανά κατηγορία ψυκτικής απόδοσης (2010)
Πίνακας 4.19 Μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά των ημικεντρικών συστημάτων (2010)
Πίνακας 4.20 Εγχώρια αγορά κλιματιστικών μηχανημάτων ανά κατηγορία (1999-2010)
Πίνακας 4.21 Αξία αγοράς κλιματιστικών μηχανημάτων (1997-2010)
Πίνακας 4.22 Μερίδια επιχειρήσεων στη συνολική αξία της αγοράς (2010)
Π4.1 Εισαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων (2004-2010)
Π4.2 Εισαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων ανά χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π4.3 Εισαγωγές μερών μηχανών & συσκευών τεχνητού κλίματος ανά χώρα προέλευσης (2008-2010)
Π4.4 Εξαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων (2004-2010)
Π4.5 Εξαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων ανά χώρα προορισμού (2008-2010)
Π4.6 Εξαγωγές μερών μηχανών & συσκευών τεχνητού κλίματος ανά χώρα προορισμού (2008-2010)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμιες Πωλήσεις Κλιματιστικών Μηχανημάτων (2005-2010)
Πίνακας 5.2 Παγκόσμιες Πωλήσεις "Room Air Conditioners" 2005-2010)
Πίνακας 5.3 Παγκόσμιες πωλήσεις Room Air Conditioners ανά τύπο (2009-2010)
Πίνακας 5.4 Παγκόσμιες Πωλήσεις "Κλιματιστικών Packaged" (2005-2010)
Π5.1 Παγκόσμια Ζήτηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων (2005-2010)
Π5.2 Παγκόσμια Ζήτηση Room Air conditioners (2005-2010)
Π5.3 Διάρθρωση Παγκόσμιας Αγοράς Room Air Conditioners ανά Τύπο (2009-2010)
Π5.4 Παγκόσμια ζήτηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων Packaged