ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Παγκόσμια Αγορά
1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2.Η Ζήτηση για Κλιματιστικά Μηχανήματα
2.1Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
2.2Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Διαφημιστική Δαπάνη των Προϊόντων του Κλάδου
3.3Δίκτυα Διανομής Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.4Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Επιχειρήσεις Παραγωγής Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.4.2 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.4.4 Επιχειρήσεις Εισαγωγής Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.4.5 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Η Αγορά Κλιματιστικών Μηχανημάτων
4.1Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Κλιματιστικών Μηχανημάτων
4.2Εξωτερικό Εμπόριο Κλιματιστικών Μηχανημάτων
4.2.1 Εισαγωγές Κλιματιστικών Μηχανημάτων – Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξαγωγές Κλιματιστικών Μηχανημάτων – Χώρες Προορισμού
4.3Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Κλιματιστικών Μηχανημάτων
4.3.1 Κεντρικός Κλιματισμός
Ψύκτες
Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες
Fan Coils
4.3.2 Διαιρούμενες Κλιματιστικές Μονάδες
Split Units
Ημικεντρικά Συστήματα
4.3.3 Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων
Βάσει Αξίας - Συγκέντρωση στον Κλάδο Κλιματισμού
Βάσει Ποσότητας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Η Παγκόσμια Αγορά Κλιματιστικών Μηχανημάτων
6.Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από υποκατάστατα προϊόντα ή υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Μέσες θερμοκρασίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Πίνακας 2.2 Αριθμός νέων κατοικιών (2000-2007)
Πίνακας 2.3 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (1995-2007)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (1990-2007)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά κατηγορία περιοχής (2004/05)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά κατηγορία περιοχής (1998/99)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2007)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2007)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2007)
Π2.6 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Απρίλιος 2008 & 2007)
Π2.7 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 2601/98 και στο Ν. 3299/04 (Μάιος 1998-31.08.2007)
Πίνακας 3.1 Διάρθρωση δικτύου διανομής κεντρικού κλιματισμού
Πίνακας 3.2 Διάρθρωση δικτύου διανομής διαιρούμενων και ημικεντρικών κλιματιστικών μηχανημάτων
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2002-2007)
Πίνακας 3.5 Επωνυμίες επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων
Πίνακας 3.6 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2002-2007)
Πίνακας 3.8 Επωνυμίες επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης κλιματιστικών μηχανημάτων ανά διαφημιστικό μέσο (2003-2007)
Π3.2 Ποσοστιαία κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης κλιματιστικών μηχανημάτων ανά διαφημιστικό μέσο (2001-2005)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη κλιματιστικών μηχανημάτων ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.4 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2003-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2006-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2006-2007)
Π3.13 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2003-2007)
Π3.14 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2003-2007)
Π3.15 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2003-2007)
Π3.16 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2003-2007)
Π3.17 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2003-2007)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2006-2007)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2006-2007)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Συνολική εγχώρια παραγωγή κλιματιστικών μηχανημάτων (1994-2007)
Πίνακας 4.2 Παραγωγή κλιματιστικών μηχανημάτων ανά κύρια κατηγορία προϊόντων (1995-2007)
Πίνακας 4.3 Εισαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων ανά κύρια κατηγορία προϊόντων (1995-2007)
Πίνακας 4.4 Εξαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων ανά κύρια κατηγορία προϊόντων (1995-2007)
Πίνακας 4.5 Αξία αγοράς κλιματιστικών μηχανημάτων (1997-2007)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια αγορά ψυκτών (1994-2007)
Πίνακας 4.7 Ανάλυση αγοράς ψυκτών ανά κατηγορία ψυκτικής απόδοσης (2007)
Πίνακας 4.8 Ανάλυση αγοράς ψυκτών ανά τύπο συμπιεστή (2007)
Πίνακας 4.9 Εγχώρια αγορά κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (1994-2007)
Πίνακας 4.10 Εγχώρια αγορά fan coils (1994-2007)
Πίνακας 4.11 Εγχώρια αγορά split units (1994-2007)
Πίνακας 4.12 Ανάλυση αγοράς split units ανά κατηγορία ψυκτικής απόδοσης (2007)
Πίνακας 4.13 Εγχώρια αγορά ημικεντρικών συστημάτων (1994-2007)
Πίνακας 4.14 Εγχώρια αγορά ημικεντρικών συστημάτων ανά κατηγορία (1999-2005)
Πίνακας 4.15 Ανάλυση αγοράς ημικεντρικών συστημάτων ανά κατηγορία ψυκτικής απόδοσης (2007)
Πίνακας 4.16 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 4.17 Μερίδια αγοράς βάσει αξίας (2007)
Π4.1 Εισαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων (2002-2007)
Π4.2 Εισαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.3 Εξαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων (2002-2007)
Π4.4 Εξαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια ζήτηση κλιματιστικών μηχανημάτων (packaged και split) (2000-2008)
Πίνακας 5.2 Παγκόσμια ζήτηση κλιματιστικών μηχανημάτων packaged (2000-2008)
Πίνακας 5.3 Παγκόσμια ζήτηση κλιματιστικών μηχανημάτων split (2000-2008)