ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2006
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Παγκόσμια Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2. Η Ζήτηση για Κλιματιστικά Μηχανήματα
2.1 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
2.2 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη των Προϊόντων του Κλάδου
3.3 Δίκτυα Διανομής Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Επιχειρήσεις Παραγωγής Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.4.2 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση του Oμαδοποιημένου Iσολογισμού Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.4 Επιχειρήσεις Εισαγωγής Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.4.5 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Oμαδοποιημένος Iσολογισμός Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Κλιματιστικών Μηχανημάτων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Κλιματιστικών Μηχανημάτων
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Κλιματιστικών Μηχανημάτων
4.2.1 Εισαγωγές Κλιματιστικών Μηχανημάτων – Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξαγωγές Κλιματιστικών Μηχανημάτων – Χώρες Προορισμού
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Κλιματιστικών Μηχανημάτων – Μερίδια Αγοράς
4.3.1 Κεντρικός Κλιματισμός
Ψύκτες
Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες
Fan Coils
4.3.2 Διαιρούμενες Κλιματιστικές Μονάδες
Split Units
Ημικεντρικά Συστήματα
4.3.3 Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Παγκόσμια Αγορά Κλιματιστικών Μηχανημάτων
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Μέσες θερμοκρασίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Πίνακας 2.2 Αριθμός νέων κατοικιών και δωματίων (2000-2005)
Πίνακας 2.3 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (1995-2005)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (1990-2005)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά κατηγορία περιοχής (2004/05)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά κατηγορία περιοχής (1998/99)
Π2.3 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.4 Συνολική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (2004-2005)
Π2.5 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (2004-2005)
Π2.6 Συνολική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος – Αύγουστος 2005&2006)
Π2.7 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 2601/98 & και στο Ν. 3299/04 (Μάιος 1998- 31.10.2006)
Πίνακας 3.1 Διάρθρωση δικτύου διανομής κεντρικού κλιματισμού
Πίνακας 3.2 Διάρθρωση δικτύου διανομής διαιρούμενων και ημικεντρικών κλιματιστικών μηχανημάτων
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2001-2005)
Πίνακας 3.5 Επωνυμίες εταιρειών παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2001-2005)
Πίνακας 3.8 Επωνυμίες εταιρειών εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης κλιματιστικών μηχανημάτων ανά διαφημιστικό μέσο (2001-2005)
Π3.2 Ποσοστιαία κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης κλιματιστικών μηχανημάτων ανά διαφημιστικό μέσο (2001-2005)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη κλιματιστικών μηχανημάτων ανά εμπορικό σήμα (2004-2005)
Π3.4 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2001-2005)
Π3.5 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2001-2005)
Π3.6 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2001-2005)
Π3.7 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2001-2005)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2004-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2004-2005)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2004-2005)
Π3.11 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2001-2005)
Π3.12 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2001-2005)
Π3.13 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2001-2005)
Π3.14 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2001-2005)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2004-2005)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2004-2005)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Συνολική εγχώρια παραγωγή κλιματιστικών μηχανημάτων (1994-2005)
Πίνακας 4.2 Παραγωγή κλιματιστικών μηχανημάτων ανά κύρια κατηγορία προϊόντων (1995-2005)
Πίνακας 4.3 Εισαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων ανά κύρια κατηγορία προϊόντων (1995-2005)
Πίνακας 4.4 Εξαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων ανά κύρια κατηγορία προϊόντων (1995-2005)
Πίνακας 4.5 Αξία αγοράς κλιματιστικών μηχανημάτων (1997-2005)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια αγορά ψυκτών (1994-2005)
Πίνακας 4.7 Ανάλυση αγοράς ψυκτών ανά κατηγορία ψυκτικής απόδοσης (2005)
Πίνακας 4.8 Ανάλυση αγοράς ψυκτών ανά τύπο συμπιεστή (2005)
Πίνακας 4.9 Εγχώρια αγορά κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (1994-2005)
Πίνακας 4.10 Εγχώρια αγορά fan coils (1994-2005)
Πίνακας 4.11 Εγχώρια αγορά split units (1994-2005)
Πίνακας 4.12 Ανάλυση της αγοράς split units ανά κατηγορία ψυκτικής απόδοσης (2005)
Πίνακας 4.13 Εγχώρια αγορά ημικεντρικών συστημάτων (1994-2005)
Πίνακας 4.14 Εγχώρια αγορά ημικεντρικών συστημάτων ανά κατηγορία (1999-2005)
Πίνακας 4.15 Ανάλυση αγοράς ημικεντρικών συστημάτων ανά κατηγορία ψυκτικής απόδοσης (2005)
Πίνακας 4.16 Μερίδια αγοράς βάσει αξίας (2005)
Π4.1 Εισαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων (2000-2005)
Π4.2 Εισαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων ανά χώρα προέλευσης (2004-2005)
Π4.3 Εξαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων (2000-2005)
Π4.4 Εξαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων ανά χώρα προορισμού (2004-2005)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια ζήτηση κλιματιστικών μηχανημάτων (packaged και split) (2000-2008)
Πίνακας 5.2 Παγκόσμια ζήτηση κλιματιστικών μηχανημάτων split (2000-2008)
Πίνακας 5.3 Παγκόσμια ζήτηση κλιματιστικών μηχανημάτων packaged (2000-2008)