ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

Στον κλάδο των αγροτικών εφοδίων (λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά
προϊόντα και πολλαπλασιαστικό υλικό γεωργίας) δραστηριοποιείται
μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων.
Πολλές από αυτές ασχολούνται με ποικιλία προϊόντων. Ειδικότερα, στα
λιπάσματα μία μόνο εταιρεία ασχολείται με την παραγωγή λιπασμάτων με
χημική σύνθεση, ενώ οι υπόλοιπες παραγωγικές επιχειρήσεις ασχολούνται
με την επεξεργασία, ανάμειξη και τυποποίηση αυτών.
Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς λιπασμάτων (πωλήσεις σε αξία) αυξήθηκε
κατά 31% το 2008 έναντι του 2007, ενώ το 2009 κατέγραψε μείωση της
τάξης του 18%. Το μεγαλύτερο μέρος της αξίας αφορά εγχωρίως παραγόμενα
λιπάσματα.
Η αξία της εγχώριας αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφάρμακα)
παρουσίασε μείωση κατά 10% το 2008/2007 και περαιτέρω μείωση 5,8% το
2009 έναντι του 2008.
Οι πωλήσεις του πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργίας (σπόροι) στην
ελληνική αγορά αυξήθηκαν κατά 8% το 2008/2007, ενώ το 2009 σημειώθηκε
μείωση των πωλήσεων κατά 4%. Το μεγαλύτερο μέρος τους αφορά σπόρους
μεγάλης καλλιέργειας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Παγκόσμια Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.3.1 Λιπάσματα
1.3.2 Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα (γεωργικά φάρμακα)
1.3.3 Πολλαπλασιαστικό Υλικό Γεωργίας
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο (Νόμοι / Κανονισμοί)
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Αγροτικών Εφοδίων
3. Η Προσφορά των Αγροτικών Εφοδίων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Αγροτικών Εφοδίων
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.7 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
Παραγωγικές Επιχειρήσεις Αγροτικών Εφοδίων
Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Αγροτικών Εφοδίων
3.8 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.8.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: “Χημικά – Αέρια – Χρώματα – Εκρηκτικά” και “Αγροτικά Προϊόντα – Ζωοτροφές”
3.9 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.9.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Eυρύτερου Κλάδου των Αγροτικών Εφοδίων
3.9.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Kλάδων “Χημικά – Αέρια – Χρώματα – Εκρηκτικά” και “Αγροτικά Προϊόντα – Ζωοτροφές”
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Αγροτικών Εφοδίων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Λιπασμάτων
• Μερίδια Αγοράς – Δείκτης Συγκέντρωσης
4.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γεωργικών Φαρμάκων
• Μερίδια Αγοράς – Δείκτης Συγκέντρωσης
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Πολ/κού υλικού (Σπόροι)
• Μερίδια Αγοράς – Δείκτης Συγκέντρωσης
4.4 Εξωτερικό Εμπόριο
4.4.1. Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Λιπασμάτων
4.4.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
4.4.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Αγροτικών Εφοδίων
5.1 Παγκόσμια Κατανάλωση Λιπασμάτων
5.2 Αγορά Λιπασμάτων στην Κύπρο
5.3 Αγορά Λιπασμάτων στη Μεγάλη Βρετανία
5.4 Παγκόσμια Αγορά Σπόρων
5.5 Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
6. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Οικονομικά Αποτελέσματα Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων
● Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Π1.1 Είδη λιπασμάτων ανάλογα με τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχουν
Π1.2 Άδειες εμπορίας λιπασμάτων
Π1.3 Άδειες εισαγωγής λιπάσματος /λιπασμάτων
Π1.4 Άδειες κυκλοφορίας και αίτηση ελέγχου λιπάσματος /λιπασμάτων
Πίνακας 2.1 Εκτάσεις καλλιεργειών κατά είδος καλλιέργειας (2007 – 2009)
Πίνακας 2.2 Ετήσιες συγκρίσεις των δεικτών τιμών εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία
Πίνακας 2.3 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2010)
Πίνακας 2.4 Ετήσιες συγκρίσεις των δεικτών τιμών εισροών στη γεωργία – κτηνοτροφία
Πίνακας 3.1 Αριθμός επιχειρήσεων του κλάδου ανά νομική μορφή (2002 – 2006)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής αγροτικών εφοδίων
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων αγροτικών εφοδίων (2005-2010)
Πίνακας 3.4 Επωνυμίες επιχειρήσεων παραγωγής λιπασμάτων, γεωργικών φαρμάκων, σπόρων
Πίνακας 3.5 Επωνυμίες επιχειρήσεων εισαγωγής λιπασμάτων, γεωργικών φαρμάκων, σπόρων
Πίνακας 3.6 Κατάταξη Παραγωγικών Εταιρειών Αγροτικών Εφοδίων Βάσει Μικτών Κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη Παραγωγικών Εταιρειών Αγροτικών Εφοδίων Βάσει Καθαρών Κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.8 Κατάταξη Παραγωγικών Εταιρειών Αγροτικών Εφοδίων Βάσει Κερδών EBITDA (2008-2009)
Πίνακας 3.9 Κατάταξη Εισαγωγικών Εταιρειών Αγροτικών Εφοδίων Βάσει Μικτών Κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.10 Κατάταξη Εισαγωγικών Εταιρειών Αγροτικών Εφοδίων Βάσει Καθαρών Κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.11 Κατάταξη Εισαγωγικών Εταιρειών Αγροτικών Εφοδίων Βάσει Κερδών EBITDA (2008-2009)
Πίνακας 3.12 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2010-2009)
Πίνακας 3.13 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Χημικά - Αέρια - Χρώματα – Εκρηκτικά” (2010)
Πίνακας 3.14 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Χημικά - Αέρια - Χρώματα – Εκρηκτικά” (2010)
Πίνακας 3.15 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Αγροτικά Προϊόντα” (2010)
Πίνακας 3.16 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Αγροτικά Προϊόντα – Ζωοτροφές” (2010)
Πίνακας 3.17 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2010-2009)
Πίνακας 3.18 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου: Αγροτικά Εφόδια
(2010-2009)
Πίνακας 3.19 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία “Χημικά - Αέρια - Χρώματα – Εκρηκτικά” (2010-2009)
Πίνακας 3.20 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Χημικά - Αέρια - Χρώματα – Εκρηκτικά” (2010-2009)
Πίνακας 3.21 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία “Αγροτικά Προϊόντα” (2010-2009)
Πίνακας 3.22 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Αγροτικά Προϊόντα – Ζωοτροφές” (2010-2009)
Π3.1 Αριθμός επιχειρήσεων του κλάδου ανά νομό (2001 – 2005)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη αγροτικών εφοδίων ανά κατηγορία προϊόντος και ανά μέσο ενημέρωσης (2005 – 2009)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη αγροτικών εφοδίων ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.10 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.11 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.12 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.13 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.14 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2005-2008)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων (2008-2009)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων (2008-2009)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων (2008-2009)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων (2008-2009)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων (2008-2009)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς λιπασμάτων (2007-2010)
Πίνακας 4.2 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά λιπασμάτων (2009)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς γεωργικών φαρμάκων (2007-2010)
Πίνακας 4.4 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά γεωργικών φαρμάκων (2009)
Πίνακας 4.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σπόρων (2007-2010)
Πίνακας 4.6 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά σπόρων (2009)
Πίνακας 4.7 Εξέλιξη των εισαγωγών λιπασμάτων (2007–2009)
Πίνακας 4.8 Εξέλιξη των εξαγωγών λιπασμάτων (2007–2009)
Πίνακας 4. 9 Εξέλιξη των εισαγωγών φυτοπροστατευτικών προϊόντων (2007–2009)
Πίνακας 4.10 Εξέλιξη των εξαγωγών φυτοπροστατευτικών προϊόντων (2007–2009)
Πίνακας 4.11 Εμπορικό ισοζύγιο λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε αξία (€ εκατ.)
Π4.1 Περιγραφή κωδικών Intrastat
Π4.2 Εισαγωγές λιπασμάτων ανά χώρα προέλευσης (2008-2009)
Π4.3 Εισαγωγές λιπασμάτων ανά κωδικό Intrastat (2008-2009)
Π4.4 Εισαγωγές φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανά χώρα προέλευσης (2008-2009)
Π4.5 Εισαγωγές φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανά κωδικό Intrastat (2008-2009)
Π4.6 Εξαγωγές λιπασμάτων κατά χώρα προορισμού (2008-2009)
Π4.7 Εξαγωγές λιπασμάτων ανά κωδικό Intrastat (2008-2009)
Π4.8 Εξαγωγές φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά χώρα προορισμού (2008-2009)
Π4.9 Εξαγωγές φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανά κωδικό Intrastat (2008-2009)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια Κατανάλωση Λιπασμάτων* (2007/08-2011/12)
Πίνακας 5.2 Παγκόσμια Ισορροπία Προσφοράς/Ζήτησης Συστατικών Λιπασμάτων: 2009-2010-2011
Πίνακας 5.3 Εισαγωγές λιπασμάτων στην Κύπρο (2007-2008)
Πίνακας 5.4 Εισαγωγές λιπασμάτων στην Κύπρο ανά κατηγορία (2008)
Πίνακας 5.5 Κατανάλωση συστατικών λιπασμάτων στη Μ. Βρετανία (2003/04-2007/08)
Πίνακας 5.6 Κύριες καλλιέργειες στη Μ. Βρετανία (2003/04 – 2007/08)
Πίνακας 5.7 Αξία Εγχώριας αγοράς πολλαπλασιαστικού υλικού ανά χώρα (Αυγ. 2010)
Πίνακας 5.8 Αξία εισαγωγών σπόρων ανά χώρα (2008 - 2009)
Πίνακας 5.9 Αξία εξαγωγών σπόρων ανά χώρα (2008 - 2009)
Πίνακας 5.10 Πωλήσεις αγροχημικών προϊόντων παγκοσμίως (2001 – 2009)
Πίνακας 5.11 Κατασχέσεις παραποιημένων και πειρατικών προϊόντων από τις 20 μεγαλύτερες οικονομίες