ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 2010»
ΣΥΝΟΨΗ
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή των προϊόντων του κλάδου
1.2.1 Λιπάσματα
1.2.2 Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα (Φυτοφάρμακα)
1.2.3 Πολλαπλασιαστικό Υλικό Γεωργίας
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο (Νόμοι / Κανονισμοί)
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Αγροτικών Εφοδίων
• Το είδος της καλλιέργειας και οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις
• Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων
• Ο πληθυσμός και οι διατροφικές συνήθειες
• Λοιποί παράγοντες
3. Η Προσφορά των Αγροτικών Εφοδίων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Αγροτικών Εφοδίων
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.7 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των κλάδων Χημικά – Αέρια – Χρώματα – Εκρηκτικά και Αγροτικά Προϊόντα – Ζωοτροφές
3.8 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.8.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου Λιπάσματα και Αγροεφόδια
3.8.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου Χημικών – Αερίων – Χρωμάτων – Εκρηκτικών (Βιομηχανία και Εμπόριο) και του κλάδου Αγροτικών Προϊόντων – Ζωοτροφών (Βιομηχανία και Εμπόριο)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Αγροτικών Εφοδίων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Λιπασμάτων
• Μερίδια Αγοράς – Δείκτης Συγκέντρωσης
4.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Φυτοφαρμάκων
• Μερίδια Αγοράς – Δείκτης Συγκέντρωσης
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Σπόρων
• Μερίδια Αγοράς – Δείκτης Συγκέντρωσης
4.4 Εξωτερικό Εμπόριο
4.4.1. Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Λιπασμάτων
4.4.2. Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Αγροτικών Εφοδίων
5.1 Η παγκόσμια κατανάλωση λιπασμάτων
5.2 Αγορά λιπασμάτων στην Κύπρο
5.3 Αγορά λιπασμάτων στη Μεγάλη Βρετανία
5.4 Παγκόσμια αγορά σπόρων
- Εισαγωγές σπόρων ανά χώρα
- Εξαγωγές σπόρων ανά χώρα
5.5 Στοιχεία διεθνούς αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων
- Παραποιημένα φυτοφάρμακα
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Οικονομικά Αποτελέσματα Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Α’ Ισολογισμοί Εταιρειών Λιπασμάτων
Β’ Ισολογισμοί Εταιρειών Φυτοφαρμάκων / Σπόρων
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.

• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Λιπασμάτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Φυτοφαρμάκων / Σπόρων (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Λιπασμάτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Φυτοφαρμάκων / Σπόρων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Εκτάσεις καλλιεργειών κατά είδος καλλιέργειας (2004 – 2006)
Πίνακας 2.2 Ετήσιες συγκρίσεις των δεικτών τιμών εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία
Πίνακας 2.3 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2008)
Πίνακας 2.4 Ετήσιες συγκρίσεις των δεικτών τιμών εισροών στη γεωργία – κτηνοτροφία
Πίνακας 3.1 Αριθμός επιχειρήσεων του κλάδου ανά νομική μορφή (2001 – 2005)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής αγροτικών εφοδίων
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων αγροτικών εφοδίων
Πίνακας 3.4 Επωνυμίες επιχειρήσεων παραγωγής λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, σπόρων
Πίνακας 3.5 Επωνυμίες επιχειρήσεων εισαγωγής λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, σπόρων
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Χημικά - Αέρια - Χρώματα - Εκρηκτικά) (2009)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Χημικά - Αέρια - Χρώματα - Εκρηκτικά) (2009)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Αγροτικά Προϊόντα – Ζωοτροφές) (2009)
Πίνακας 3.10 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Αγροτικά Προϊόντα – Ζωοτροφές) (2009)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2009-2008)
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Αγροτικών Εφοδίων (2009-2008)
Πίνακας 3.13 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Χημικά - Αέρια - Χρώματα - Εκρηκτικά) (2009-2008)
Πίνακας 3.14 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Χημικά - Αέρια - Χρώματα - Εκρηκτικά) (2009-2008)
Πίνακας 3.15 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Αγροτικά Προϊόντα – Ζωοτροφές) (2009-2008)
Πίνακας 3.16 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Αγροτικά Προϊόντα – Ζωοτροφές) (2009-2008)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς λιπασμάτων (2007-2009)
Πίνακας 4.2 Μερίδια ορισμένων επιχειρήσεων στην αγορά λιπασμάτων (2008)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων
(2007-2009)
Πίνακας 4.4 Μερίδια ορισμένων επιχειρήσεων στην αγορά φυτοφαρμάκων (2008)
Πίνακας 4.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σπόρων (2007-2009)
Πίνακας 4.6 Μερίδια ορισμένων επιχειρήσεων στην αγορά σπόρων (2008)
Πίνακας 4.7 Εξέλιξη των εισαγωγών λιπασμάτων (2006–2008)
Πίνακας 4.8 Εξέλιξη των εξαγωγών λιπασμάτων (2006–2008)
Πίνακας 4. 9 Εξέλιξη των εισαγωγών φυτοπροστατευτικών προϊόντων (2006–2008)
Πίνακας 4.10 Εξέλιξη των εξαγωγών φυτοπροστατευτικών προϊόντων (2006–2008)
Πίνακας 5.1 Εισαγωγές λιπασμάτων στην Κύπρο (2007-2008)
Πίνακας 5.2 Εισαγωγές λιπασμάτων ανά κατηγορία (2008)
Πίνακας 5.3 Κατανάλωση συστατικών λιπασμάτων στην Μ. Βρετανία (2003/04-2007/08)
Πίνακας 5.4 Κύριες καλλιέργειες στη Μ. Βρετανία (2003/04 – 2007/08)
Πίνακας 5.5 Αξία εισαγωγών σπόρων ανά χώρα (2007 - 2008)
Πίνακας 5.6 Αξία εξαγωγών σπόρων ανά χώρα (2007 - 2008)
Πίνακας 5.7 Πωλήσεις αγροχημικών προϊόντων παγκοσμίως (2001 – 2009)
Πίνακας 5.8 Κατασχέσεις παραποιημένων και πειρατικών προϊόντων από τις 20 μεγαλύτερες οικονομίες