ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο κλάδο της διαφήμισης ξεχωρίσουν επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους
οι οποίες, ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους
διακρίνονται σε εταιρίες παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών, εταιρίες
προγραμματισμού και αγοράς χώρου-χρόνου στα μέσα (media specialists),
εταιρίες εκμετάλλευσης υπαίθριων μέσων διαφήμισης και εταιρίες
εκμετάλλευσης κινηματογραφικής διαφήμισης.
Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις του κλάδου δραστηριοποιούνται
αποκλειστικά στις εξεταζόμενες υπηρεσίες, ενώ ορισμένες
δραστηριοποιούνται και σε άλλες υπηρεσίες, όπως προώθηση πωλήσεων,
δημόσιες σχέσεις, κλπ (below-the-line υπηρεσίες). Συνήθως οι
below-the-line ενέργειες εκτελούνται από συγγενείς επιχειρήσεις
των διαφημιστικών εταιριών, προκειμένου να ελέγχεται το σύνολο
των ενεργειών για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος για τον
εκάστοτε πελάτη.
Την περίοδο 1999-2006 η συνολική τεκμαρτή διαφημιστική δαπάνη στα
ραδιοτηλεοπτικά και έντυπα μέσα, συμπεριλαμβανομένης και της
υπαίθριας διαφήμισης, σημείωσε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 9,2%.
Υπολογίζεται ότι το 2006 η υπαίθρια διαφήμιση κάλυψε ποσοστό
12,5% επί της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης.
Εως το 2003, η τηλεόραση ήταν το μέσο το οποίο απορροφούσε το
μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αξίας της διαφημιστικής δαπάνης.
Από το 2004 και μετά την πρώτη θέση κατέλαβαν τα περιοδικά, με
ποσοστό 41,7% το 2006, επί της συνολική διαφημιστικής δαπάνης
στα ραδιοτηλεοπτικά και έντυπα μέσα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου της Διαφήμισης
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορικά Στοιχεία
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4 Θεσμικά όργανα
1.4.1. Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΔΕΕ)
1.4.2 Σύνδεσμος Διαφημιζόμενων Ελλάδος (ΣΔΕ)
1.5 Δεοντολογία
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση της Διαφήμισης
2.1 Κόστος Διαφημιστικού Χώρου & Χρόνου
2.2 Εποχικότητα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου της Διαφήμισης
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστικές Εταιρείες
3.2.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία-Παρουσίαση Κυριότερων Διαφημιστικών Εταιρειών
3.2.2 Πωλήσεις Διαφημιστικών Εταιρειών
3.2.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διαφημιστικών Εταιρειών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.3 Εταιρείες Media Specialists
3.3.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία-Παρουσίαση Εταιρειών Media Specialists
3.3.2 Πωλήσεις Εταιρειών Media Specialists
3.3.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών Media Specialists
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.4 Υπαίθρια Διαφήμιση
3.4.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Υπαίθριας Διαφήμισης
3.4.2 Κατηγορίες Μέσων Υπαίθριας Διαφήμισης και Δυναμικό
3.4.3 Παρουσίαση Εταιρειών Εκμετάλλευσης Υπαίθριων Μέσων Διαφήμισης
3.4.4 Πωλήσεις Εταιρειών Εκμετάλλευσης Μέσων Υπαίθριας Διαφήμισης
3.4.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών Εκμετάλλευσης Μέσων Υπαίθριας Διαφήμισης
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5 Κινηματογραφική Διαφήμιση
3.5.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία-Παρουσίαση Εταιρειών Κινηματογραφικής Διαφήμισης
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά της Διαφήμισης
Τεκμαρτή Διαφημιστική Δαπάνη
4.1.1 Διαφημιστική Δαπάνη στα Ραδιοτηλεοπτικά και Έντυπα Μέσα
4.1.2 Διαφημιστική Δαπάνη ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων & Υπηρεσιών
4.1.3 Διαφημιστική Δαπάνη στα Υπαίθρια Μέσα
4.2 Εκτίμηση Πραγματικής Διαφημιστικής Δαπάνης
4.3 Μερίδια Αγοράς Διαφημιστικών Εταιρειών και Κατάταξη Βάσει Μικτών Κερδών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Διαφημιστική Αγορά
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι:Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Διαφημιστικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
● Benchmarking Επιχειρήσεων Media Specialists (σε ηλεκτρονική μορφή)
● Benchmarking Επιχειρήσεων Υπαίθριας Διαφήμισης
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Τα κυριότερα διεθνή διαφημιστικά δίκτυα βάσει εσόδων
Π1.2 Διαφημιστικές εταιρείες που είναι μέλη της ΕΔΕΕ (15/5/2009)
Π1.3 Εταιρείες media specialists που είναι μέλη της ΕΔΕΕ (15/5/2009)
Πίνακας 2.1 Τρόπος κοστολόγησης διαφημιστικού χρόνου και χώρου στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο (1/11/2006-σήμερα)
Πίνακας 2.2 Τρόπος κοστολόγησης διαφημιστικού χρόνου και χώρου στον τύπο
(1/11/2006-σήμερα)
Π2.1 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης ανά μήνα και ανά μέσο (2001-2002)
Π2.2 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης ανά μήνα και ανά μέσο (2003-2004)
Π2.3 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης ανά μήνα και ανά μέσο (2005-2006)
Π2.4 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης ανά μήνα και ανά μέσο (2007)
Π2.5 Διαφημιστική δαπάνη των 100 μεγαλύτερων διαφημιζομένων (2007)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση διαφημιστικών επιχειρήσεων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις διαφημιστικών επιχειρήσεων (2003-2008)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση επιχειρήσεων media specialists
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων media specialists (2003-2008)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης υπαίθριων μέσων διαφήμισης
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις επιχειρήσεων υπαίθριας διαφήμισης (2003-2008)
Πίνακας 3.9 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.10 Παρουσίαση επιχειρήσεων κινηματογραφικής διαφήμισης (screen advertising)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων διαφήμισης (2004)
Π3.2 Διαφημιστικοί όμιλοι Ελλάδος
Π3.3 Κατάταξη διαφημιστικών επιχειρήσεων βάσει μικτού κέρδους (2006-2008)
Π3.4 Κατάταξη διαφημιστικών επιχειρήσεων βάσει κέρδους προ φόρου εισοδήματος (2006-2008)
Π3.5 Κατάταξη διαφημιστικών επιχειρήσεων βάσει μικτού περιθωρίου κέρδους (%), (2006-2008)
Π3.6 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.7 Δείκτες κερδοφορίας διαφημιστικών επιχειρήσεων (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες αποδοτικότητας διαφημιστικών επιχειρήσεων (2004-2008)
Π3.9 Δείκτες ρευστότητας διαφημιστικών επιχειρήσεων (2004-2008)
Π3.10 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης διαφημιστικών επιχειρήσεων
(2004-2008)
Π3.11 Δείκτες δραστηριότητας διαφημιστικών επιχειρήσεων (2004-2008)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός διαφημιστικών επιχειρήσεων (2007-2008)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων διαφημιστικών επιχειρήσεων
(2007-2008)
Π3.14 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων media specialists (2003-2007)
Π3.15 Δείκτες αποδοτικότητας media specialists (2003-2007)
Π3.16 Δείκτες ρευστότητας media specialists (2003-2007)
Π3.17 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης media specialists (2003-2007)
Π3.18 Δείκτες δραστηριότητας media specialists (2003-2007)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός media specialists (2006-2007)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων media specialists
(2006-2007)
Π3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων media specialists
(2006-2007)
Π3.22 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων υπαίθριας διαφήμισης (2003-2007)
Π3.23 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων υπαίθριας διαφήμισης (2003-2007)
Π3.24 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων υπαίθριας διαφήμισης (2003-2007)
Π3.25 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων υπαίθριας διαφήμισης (2003-2007)
Π3.26 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων υπαίθριας διαφήμισης (2003-2007)
Π3.27 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων υπαίθριας διαφήμισης (2006-2007)
Π3.28 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων υπαίθριας διαφήμισης (2006-2007)
Π3.29 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων υπαίθριας διαφήμισης (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Διαφημιστική δαπάνη ανά διαφημιστικό μέσο (2001-2008)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση υπαίθριας διαφημιστικής δαπάνης ανά μέσο (2007)
Πίνακας 4.3 Οι 20 κυριότερες κατηγορίες προϊόντων-υπηρεσιών στη δαπάνη υπαίθριας διαφήμισης (2007)
Πίνακας 4.4 Εξέλιξη πραγματικής διαφημιστικής δαπάνης (1999-2008)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς των διαφημιστικών επιχειρήσεων (2008)
Πίνακας 4.6 κατάταξη διαφημιστικών επιχειρήσεων βάσει μικτού κέρδους (2008)
Π4.1 Εξέλιξη της διαφημιστικής δαπάνης στα ραδιοτηλεοπτικά κι έντυπα μέσα ανά κύρια κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών
(2001-2008)
Πίνακας 5.1 Ποσοστιαία μεταβολή της διαφημιστικής δαπάνης (2006-2008)
Πίνακας 5.2 Μερίδια (%) των μέσων στο σύνολο της διαφημιστικής δαπάνης της ΕΕ-15 (1995-2008)
Πίνακας 5.3 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στην Αυστρία (2003-2008)
Πίνακας 5.4 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στο Βέλγιο (2003-2008)
Πίνακας 5.5 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στην Τσεχία (2004-2008)
Πίνακας 5.6 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στη Δανία (2004-2008)
Πίνακας 5.7 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στη Φινλανδία (2004-2008)
Πίνακας 5.8 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στη Γαλλία (2004-2008)
Πίνακας 5.9 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στη Γερμανία (2004-2008)
Πίνακας 5.10 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στην Ιρλανδία (2004-2008)
Πίνακας 5.11 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στην Ιταλία (2004-2008)
Πίνακας 5.12 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στην Ολλανδία (2004-2008)
Πίνακας 5.13 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στην Πορτογαλία (2004-2008)
Πίνακας 5.14 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στην Ισπανία (2004-2008)
Πίνακας 5.15 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στο Ηνωμένο Βασίλειο (2004-2008)
Πίνακας 5.16 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στον Καναδά (2004-2008)
Πίνακας 5.17 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στην Ιαπωνία (2006-2008)
Πίνακας 5.18 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (2004-2008)